Presisering av brev av 7.7.2009 vedrørende lokale forhandlinger

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har mottatt en rekke henvendelser vedrørende lokale forhandlinger 2009. Dette brevet gir enkelte presiseringer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har mottatt en rekke henvendelser vedrørende lokale forhandlinger 2009. Nedenfor følger enkelte presiseringer:

Protokoll av 12.06.2009 avklarer forutsetningene for de lokale forhandlingene 2009: ”Med virkning fra 1. august 2009 kan det føres lokale forhandlinger, dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for slike forhandlinger. Virksomhetene må selv dekke kostnadene”.

Partene i årets oppgjør ble enige om ikke å sette av midler til lokale forhandlinger. De sentrale parter setter heller ikke av resirkulerte midler.

FAD har utarbeidet et vedlegg til brevet av 7.7. 2009 om hva 0,1 % av lønnsmassen utgjør på det enkelte tjenestested. Dette er ment som et hjelpemiddel for beregning av kostnadene i de tilfeller arbeidsgiver mener det er grunnlag for lokale forhandlinger og er ikke et pålegg til forhandlingsstedene om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger.

Dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for lokale forhandlinger står arbeidsgiver fritt til å fastsette pottens størrelse i 2009.  Det er ikke anledning til å overføre/akkumulere disse midlene til neste år.

Virksomhetene vil selv måtte dekke omkostningene og vil ikke bli
kompensert i forbindelse med budsjettjusteringene som følge av lønnsoppgjørene.

Dette brev er også lagt ut på www.regjeringen.no/lonnsoppgjor.

 

Med hilsen

Siri Røine
statens personaldirektør
Per Kristian Knutsen
ass. statens personaldirektør


 

Kopi: LO Stat
          YS Stat
          Akademikerne
          Unio
          Norges Farmaceutiske Forening (NFF)