Meld. St. 20 (2012–2013)

På rett vei

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aladjem, D. K, B.F. Birman, M. Orland, J. Harr-Robins, A. Heredia og T.B Parrish (2010). Achieving Dramatic School Improvement: An Exploratory Study A Cross-site Analysis From the Evaluation of Comprehensive School Reform Program Implementation and Outcomes Study. Washington: Department of Education, Office of Planning, Evaluation and Policy Development, Policy and Program Studies Service

Allerup, P., V. Kovac, G. Kvåle, G. Langfeldt og P. Skov (2009). Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen. Kristiansand S: Agderforskning.

Arnesen, C.A. (2005). Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000–2004 for kandidater uteksaminert våren 2000. Oslo: NIFU STEP

Bailey, R., G. Pearce, C. Winstanley, M. Sutherland, C. Smith, N. Stack og M. Dickenson (2008). A systematic review of interventions aimed at improving the educational achievement of pupils identified as gifted and talented. Technical report. London: EPPI-Centre

Bakken, A. og M. Dæhlen (2011). Valgmuligheter i ungdomsskolen Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag. Oslo: NOVA

Bakken, A. og J. Elstad (2012). For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhet i grunnskolekarakterer. Oslo: NOVA

Bakken, A., M. Sletten, I. Smette, H. Haakestad og M. Dæhlen. (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Lærere og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. Oslo: NOVA

Bakken, A. og Ø. Seippel (2012). Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet. Oslo: NOVA

Barth, E. (2005). Den samfunnsmessige avkastning av utdanning. Oslo: Statistisk sentralbyrå

Birkelund, G.E. og A. Mastekaasa (2012). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt Forlag

Birkemo, A. (2007). «Utdannings- og yrkesvalg i ungdomsalderen». Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Bjørkeng, B. (2011). Jenter og realfag i videregående opplæring. Oslo: Statistisk sentralbyrå

Bjørndal, I. (2005). Videregående opplæring i 800 år – med hovedvekt på tiden etter 1950. Halden: Forum bok.

Blichfeldt, J.F., H. Engesbak, R. Kvalsund og H. Høst (1996). Utdanning for alle? Oslo: Tano Aschehoug.

Blossing, U., A. Hagen, T. Nyen og Å. Söderström (2010). «Kunnskapsløftet – fra ord til handling». Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling. Oslo/Karlstad: Fafo og Karlstads Universitet.

Bonesrønning, H., J.M.V. Iversen og I. Pettersen (2010). Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet. Med spesielt fokus på økt bruk av spesialundervisning. Trondheim: Senter for økonomisk forskning (SØF)

Bore, L., T. Nyen, K. Reegard og A.H. Tønder (2012). Internopplæring i varehandelen. Oslo: Fafo

Borman, G.D., L.T. Overman og S. Brown (2002). Comprehensive School Reform and Student Achievement: A Meta-Analysis. Baltimore: CRESPAR/Johns Hopkins University

Borgen, J.S. og S.S. Brandt (2006). Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen. Oslo: NIFU STEP.

Boudon, R. (1974). Education, Opportunity and Social Inequality. New York-London: John Wiley & Sons

Bratsberg, B., O. Raaum, K. Røed og H.M. Gjefsen (2010). Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: hvor havner ungdom som slutter i ung alder? Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Breivik J-K. og C. Christophersen (2012). Den kulturelle skolesekken – et utredningsnotat. Bergen: Uni Rokkansenteret

Brekke, I. og L. Reisel (2012). Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv. En kunnskapsstatus. Oslo: Institutt for samfunnsforskning

Busk, Y. og B. Ehrstrand (2003). Rinkebyskolan – framtidstro, ledarskap och helhetssyn. Stockholm: Natur och kultur

Byrhagen, K.N., T. Falch og B. Strøm (2006). Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke. Trondheim: Senter for økonomisk forskning

Christensen, D. A., A. Homme og T. Midtbø (2010). Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag. Bergen: Uni Rokkansenteret

Christensen, T., P. Lægreid, P.G Roness og K.A. Røvik (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget.

Cuban, L. (1992). «What happens to reforms that last? The case of the junior high school». American Educational Research Journal. 29(1):227–251

Dahl, T., T. Bruland, S. Mordal og B. E. Aaslid (2012). På de samme stier som før – Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. Trondheim: SINTEF

Dale, E.L. (2008). Fellesskolen – reproduksjon av sosial ulikhet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Dale E. L. og K. Øzerk (2009). Underveisanalyser av Kunnskapsløftets intensjoner og forutsetninger. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Dale, E.L., B.U. Engelsen og B. Karseth (2011). Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en læreplanreform. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Datnow, A. (2005). «Five Key Factors in Supporting Comprehensive School Reform». Springer International Handbooks of Education. 13(1):195–215.

Desimone, L (2002). «How Can Comprehensive School Reform Models Be Successfully Implemented?» Review of Educational Research

Drugli, M.B. (2012). Relasjonen lærer og elev; avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm høyskoleforlag

Duflo, E., P. Dupas og M. Kremer (2011). «Peer Effects, Teacher Incentives and the Impact of Tracking: Evidence from a randomized evaluation in Kenya». American Economic Review. 101(5)

Earl, L., N. Watson og S. Katz (2003). Large-scale education reform: Life cycles and implications for sustainability. A literature review and case study of reform in 8 countries/districts.Reading: CfBT.

Econ (2007a). Dimensjonering av fagopplæringen. Oslo: Econ.

Econ (2007b). Evaluering av program for basiskompetanse for arbeidslivet (BKA). Oslo: Econ

Econ Pöyry (2009). Små håndverksfag – statusgjennomgang. Oslo: Econ Pöyry.

Egeberg, G., G. B. Gudmundsdóttir, O. E. Hatlevik, G. Ottestad, J.H Skaug og K. Tømte (2012) Monitor 2011 Skolens digitale tilstand. Oslo/Tromsø: Senter for IKT i utdanningen

Ekholm, M., T. Lund, K. Roald og B. Tislevoll (red.) (2010). Skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Elmore, R.F. (1980). «Backward mapping: Implementation research and policy decisions». Political Science Quarterly. 94(4):601–16.

Elstad J.I. (2008). Utdanning og helseulikheter Problemstillinger og forskningsfunn Oslo: Helsedirektoratet

Engelsen, B.U. (2008). Kunnskapsløftet: Sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Falch, T., A.B. Johannessen og B. Strøm (2009). Kostnader av frafall i videregående opplæring. Trondheim: Senter for økonomisk forskning (SFØ)

Falch, T., L.-E. Borge, P. Lujala, O.H. Nyhus, B. Strøm (2010). Årsaker og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. Trondheim: Senter for økonomisk forsking (SØF)

Falch, T. og O.H. Nyhus (2011). Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. Trondheim: Senter for økonomisk forsking (SØF).

Fevang, E. og K. Røed (2006). Veien til uføretrygd i Norge. Oslo: Frischsenteret

Finne, H., H. Jensberg, B.E. Aaslid, H. Haugsbakken, I. Holth Mathiesen og S. Mordal (2011). Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. Trondheim: SINTEF

Fjeldstad, D., J. Lauglo og R. Mikkelsen (2010). Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen. International Civic and Citizenship Education Study. Oslo: Universitetet i Oslo

Fladmoe, A. og T. Karterud (2012). Veiledningsordningen for nytilsatte nyutdannede lærere og førskolelærere. Oslo: TNS Gallup

Frønes, T., A. Roe og W. Vagle (2012). «Nasjonale prøver i lesing – utvikling, resultater og bruk». I: Hopfenbeck, T.N., M. Kjærnsli og R.V. Olsen (red.). Kvalitet i norsk skole – Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Oslo: Universitetsforlaget

Frøseth, M.W., E. Hovdhaugen, H. Høst og N. Vibe (2010). En, to … tre? Den vanskelige overgangen. Evalueringen av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. Oslo: NIFU

Fullan, M. (1992). Successful School Improvement – The Implementation Perspective and beyond. Toronto: OISE Press

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. New York: Routledge og Teachers College Press, Columbia University

Gjefsen, H.M., M.L. Gjelsvik, K. Roksvaag og N.M. Stølen (2012). Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Grubb, W. N. (2008): The Money Myth. School Resources, Outcomes, and Equity. London: Russell Sage Foundation

Grøgaard, J.B. og P.O. Aamodt (2006). «Veksten i høyere utdanning: noen drivkrefter og konsekvenser». I: Støren, L.A. og J.B. Grøgaard (red.). Kunnskapssamfunnet tar form: utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Grøgaard, J.B (2012). Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Oslo: NIFU

Grønmo, L.S., T. Onstad, T. Nilsen, A. Hole, H. Aslaksen og I.C. Borge (2012). Framgang, men langt fram: Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Oslo: Akademika forlag

Grønmo L.S., Kjærnsli, M., Lie S. og Tormo, A. (2004). Hva i all verden har skjedd i realfagene? Om elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003, Oslo, ILS, Universitetet i Oslo

Hagen, A. og S. Skule (2004). Det norske kompetansemarkedet – en oversikt og analyse. Oslo: Fafo

Hagen, A., M. Nadim og T. Nyen (2008). Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet. Oslo: Fafo

Hagen A. og T. Nyen (2009). Kompetanse – for hvem? Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008». Oslo: Fafo

Hagen, A., M. Nadim og T. Nyen (2010). Fagopplæring på nye felt: en kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet. Oslo: Fafo.

Hansen, M.N. og A. Mastekaasa (2010). «Reform 94 – et trendskifte i videregående utdanning?» Søkelys på arbeidslivet. 27(3):191–203

Hansen, V. og A.-M. Presterud (2012). «Sammen for kvalitet i Bergensskolen». I: Jøsendal, J.S., G. Langfeldt og K. Roald (2012). Skoleeier som kvalitetsutvikler: Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Oslo: Kommuneforlaget.

Hanushek, E., L. Woessmann og L. Zhang (2011). General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Life-Cycle. Cambridge: National Bureau of Economic Reserach

Harris, A. og J. Young (2000). Comparing School Improvement Programmes in England and Canada, School Leadership & Management: Formerly School Organisation. 20(1):31–42

Hatch, T. (2000). What Does it Take to «Go to Scale»? Reflections on the Promise and the Perils of Comprehensive School Reform. Journal of Education for Students Placed at Risk. 5(4):339–354

Hatlevik, O.E., K. Tømte, J. Høie Skaug og G. Ottestad (2011). Monitor 2010 – Samtaler om IKT i skolen. Oslo/Tromsø: Senter for IKT i utdanningen

Hattie, J. (2009). Visible learning – A synthesis of 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge

Haug, P. (2004). Evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd

Helgøy, I. og A. Homme (2012). Ny GIV i skolen: Heftig begeistring – organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet – delrapport. Bergen: Uni Rokkansenteret

Helland M.J. og K.S. Mathiesen (2009). 13-15-åringer fra vanlige familier i Norge – hverdagsliv og psykisk helse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Helsedirektoratet (2012). Folkehelsepolitisk rapport 2011. Oslo: Helsedirektoratet

Hennestad, B.W., Ø. Revang og F.H. Strønen (2006). Endringsledelse og ledelsesendring. Oslo: Universitetsforlaget

Hillestad, M.E. (2009). Framtidig behov for landbruksakademikere. Oslo: Landbrukets utredningskontor.

Hilsen, A.I., T. Nyen og A. H. Tønder (2012). Hospitering i fagopplæringen. Evaluering av forsøksordninger i seks fylker. Oslo: Fafo

Hjern, B. og D.O. Porter (1981). «Implementation structures: A new unit of administrative analysis». Organization Studies. 2(3):211–27

Hodgson, J., W. Rønning, A.S. Skogvold og P. Tomlinson (2010). Vurdering under Kunnskapsløftet: Læreres begrepsforståelse og deres rapporterter og faktiske praksis. Bodø: Nordlandsforskning

Hodgson, J., W. Rønning og P. Tomlinson (2012a). Sammenhengen mellom undervisning og læring: En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Evalueringen av Kunnskapsløftet. Bodø: Nordlandsforskning

Hodgson, J., W. Rønning, C.L. Strømsvik og P. Tomlinson (2012b). Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny GIV. Bodø: Nordlandsforskning

Holen, S. og B. Lødding (2012). Intensivopplæring i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012: Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse. Oslo: NIFU

Hopkins, D. og R. Higham (2007). «System leadership: Mapping the Landscape». School Leadership and Management, 2, 147–166.

Hovdenak, S.S. (2004). Elev i ungdomsskolen: Om ungdom, utdanning og identitet. Oslo: Høgskolen i Oslo

Hybertsen Lysø, I., B. Stensaker, R. Røthe, R.A. Federici, M. Schei Olsen og A. Solem (2012). Ledet til lederutvikling. Nifu/NTNU Samfunnsforskning AS

Hægeland, T., L.J. Kirkebøen, B. Bratsberg og O. Raaum (2011). Value added-indikatorer: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Høst, H. og M. Evensen (2009). Ny struktur – tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene. Oslo: NIFU STEP

Høst, H. (2010). Helsefagarbeiderutdanning for voksne. Oslo: NIFU STEP.

Høst, H. og S. Michelsen (2010). «Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet – endringer fra 1994 til 2008». Søkelys på arbeidslivet, 3(10)

Høst, H. (2011). Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Oslo: NIFU

Høst, H., A. Skålholt og T. Nyen (2012a). Om potensialet for å få bedrifter til å ta inn flere lærlinger. Arbeidsnotat. Oslo: NIFU og Fafo.

Høst, H., H. Karlsen, A. Skålholt og E. Hovdhaugen (2012b). Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag. Oslo: NIFU

Høst, H., A. Skålholt, H. Nore og A. H. Tønder (2012c). Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU

Høst, H. (2012d). Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse. Hvordan er de nordiske lands yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov? København: Nordisk ministerråd

Høst, H. (red.) (2012e). Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU

Høst, H. (2013). Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16 åringer? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2013

Høst, H., A. Skålholt og I. Sæland (2013). Yrkesfagselevers ulike tilpasning til fagopplæring. En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Oslo: NIFU

Jensberg, H., R. Mandal og E. Solheim. (2012). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. 1990-2010. Kontinuitet eller endring? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Jussim, L. S.L. Robustelli og T.R. Cain (2009). «Teacher Expectations and Self-fulfilling Prophecies». I: Wentzel, K.R. og A. Wigfield (red.). Handbook of Motivation at School. New York: Routledge

Jøsendal, J.S., G. Langfeldt og K. Roald (2012). Skoleeier som kvalitetsutvikler: Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Oslo: Kommuneforlaget

Kirkebøen, L.J. (2010). Forskjeller i livsløpsinntekt mellom ulike utdanningsgrupper. Oslo: Statistisk sentralbyrå

Kjærnsli, M. og A. Roe (2010). På rett spor. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Oslo: Universitetsforlaget

Kløvstad, V. og T. Kristiansen (2004). ITU Monitor 2003 Skolens digitale tilstand. Oslo: ITU.

Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press

Kristiansen, A., (2012). Utdanning og sosial utjevning. Om tilpasning, seleksjon og reproduksjon. Oslo: Unipub

Kunnskapsdepartementet (2011). Tilstandsrapport for fagskolesektoren 2011. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (2012). Tilstandsrapport. Høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Kvalsund, R., T. Deichman-Sørensen og P.O. Aamodt (1999). Videregående opplæring – ved en skilleveg? Oslo: Tano Aschehoug

Kyriacou, C. og M. Goulding (2006). A systematic review of strategies to raise pupils’ motivational effort in Key Stage 4 Mathematics. London: EPPI-Centre

Lavy, V., M.D. Paserman go A. Schlosser (2008). Inside the black box of ability peer effects: evidence from variation in the proportion of low achievers in the classrom. National Bureau of Economic Research Working Paper

Leuven, E. og M. Rønning (2011). Classrom grade composition and pupil achievement, IZA Discussion Paper nr. 5922

Levin, B. (2008). How to change 5000 schools. A practical and positive approach for leading change at every level. Cambridge: Harvard Educational Press

Lie, S., M. Caspersen og J.F. Bjørnson (2004). Nasjonale prøver på prøve. Rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøver våren 2004. Oslo/Reykjavik: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Educational Testing Institute

Lie, S., M. Kjærnsli, A. Roe og A. Turmo (2001). Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv. Nasjonal hovedrapport PISA 2000. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russel Sage Foundation.

Lødding, B. og K. Tornes (red.) (1997). Idealer og paradokser. Oslo: Tano Aschehoug

Lødding, B. og N. Vibe (2009). Sluttere, slitere og sertifiserte. Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring. Oslo: NIFU STEP

Lødding, B. og N. Vibe (2010). Hvis noen forteller om mobbing… Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering. Oslo: NIFU

Lødding, B. og S. Holen (2012). Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra prosjektet karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Oslo: NIFU

Læringssenteret (2004). Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2003. Oslo: Læringssenteret

Major, E.F. (red.) (2011). Bedre føre var. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Markussen, E., M.W. Frøseth, B. Lødding og N. Sandberg (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter. Oslo: NIFU STEP

Markussen, E. og S.K. Gloppen (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010–2011. Oslo: NIFU

Markussen E. og I. Seland (2012). Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akerhus fylkeskommune skoleåret 2010-2011. Oslo: NIFU

Marzano, R.J. (2009). Classroom management that works – research based strategies for every teacher. New Jersey: Pearson Education Inc.

Mastekaasa, A. og M.N. Hansen (2005). «Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?» I: Statistisk sentralbyrå (2005). Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Oslo/Kongsvinger: Statstisk sentralbyrå.

Mathiesen, I.H., T. Buland og B. Bungum (2010). Kjønn i skolens rådgiving – et glemt tema. Trondheim: SINTEF

Mazmanian, D.A. og P.A. Sabatier (1981). Effective Policy Implementation. Lexington: Lexington Books.

Moren, J. (2011). Om reformer. Doktorgrad. Karlstad: Karlstads Universitet

Mourshed, M., C. Chijioke og M. Barber (2010). How the world’s most improved school system keep getting better. London: McKinsey & Company

Mykletun, A., A.K. Knudsen og K.S Mathiesen (2009). Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Müller, W. og M. Gangel (2003). Transitions from education to work in Europe: the integration of youth into EU labour markets. New York: Oxford University Press

Møller, J. og E. Ottesen (red.) (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo: Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: NIFU STEP og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Møller, J. (2004). Lederidentiteter i skolen. Oslo, Universitetsforlaget

Møller, J., T.S. Prøitz og P. Aasen (red.) (2009). Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: NIFU STEP og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

NOKUT (2006). Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Oslo: NOKUT

Nordenbo, S.E., (2013). Kunnskapsløftet som reformproces. En synteserapport. Aarhus: Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet

Nyen, T., K. Reegård og A.H. Tønder (2011a). Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Oslo: Fafo

Nyen, T., T. Næss, A. Skålholt og A.H. Tønder (2011b). På veien til fagbrev. Analyser av Lærlingundersøkelsen. Oslo: Fafo

Nyen, T. og A. H. Tønder (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Oslo: Fafo

OECD (2010a). PISA 2009 Results: Overcoming Social Background. Equity in Learning Opportunities and Outcomes, Volume 2. Paris: OECD

OECD (2010b). PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? Resources, Policies and Practices. Paris: OECD

OECD (2010c). Learning for Jobs. Paris: OECD

OECD (2011a). Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011

OECD (2011b). Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States

OECD (2011c) Review on Evaluation and Assessment Frameworks for improving School Outcomes Country Backround. Report for Norway. Paris: OECD

OECD (2012). Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work. Paris: OECD

OECD (2013). Trends Shaping Education 2013. Paris: OECD

Olsen, O. J., H. Høst og S. Michelsen (2008). «Veier fra yrkesopplæring til arbeidsliv. En studie av det norske overgangsregimets effektivitet». I: Olofsson, J. og A. Panican (red.). Ungdomars väg från skola till arbetsliv: Nordiska erfarenheter. København: Nordisk ministerråd

Olsen, R.V., T.N. Hopfenbeck, S. Lillejord og A. Roe (2013). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Opheim, V., J.B. Grøgaard og T. Næss (2010). De gamle er eldst? Betydningen av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner på 5., 8. og 10. trinn i grunnopplæringen. Oslo: NIFU STEP

Opheim, V. og Ø. Wiborg (2012). Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn. Oslo: NIFU

Ottestad, G., J. Høie Skaug og M.C. Synnevåg (2009). «Lærende nettverk gjennom fem år – måloppnåelse sett fra nettverksledernes perspektiv». Nordic Journal of Digital Literacy

Oxford Research og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (2011a). Utbytte av videreutdanning. Kristiansand/København: Oxford Research og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Oxford Research og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (2011b). Økt kompetanse – bedre læring. En analyse av innholdet i opplæringstilbudene i strategien «Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere». Kristiansand/København: Oxford Research og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Oxford Research og Aarhus Universitet, Institut for pædagogik og uddannelse (2012). Utbytte av videreutdanningen, Deltakerundersøkelsen 2: Utbytte av deltakelse i «Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere»

Pollitt, C. og G. Bouckaert (2000). Public management Reform – A comparative analysis. London: Oxford university Press

Pressman, J.M. og A. Wildavsky (1973). Implementation. Berkeley: University of California Press

Proba samfunnsanalyse (2012). Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Oslo: Proba samfunnsanalyse

Rambøll Management Consulting (2009) Karlegging av godkjenningsordninger for lovregulerte yrker. Oslo: Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting (2010). Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen. Oslo: Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting (2012). Evaluering av eksamen med tilgang til Internett. Oslo: Rambøll Management Consulting

Reezigt, G. J. og B. P. M. Creemers (2005). «A comprehensive framework for effective school improvement, School Effectiveness and School Improvement». International Journal of Research, Policy and Practice, 16(4):407–424

Roksvaag, K. og I. Texmon (2012a). Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Roksvaag, K. og I. Texmon (2012b). Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035 − dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Rønning, W., T. Fiva. E. Henriksen, M. Krogtoft, N.O. Nilsen, A.S. Skogvold og A.G. Solstad (2008). Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring. Analyse av læreplan og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag. Bodø: Nordlandsforskning

Raaum, O., J. Rogstad, K. Røed og L. Westlie (2009). Young and out: An Application of a Prospects-based Concept of Social Exclusion. Journal of Socio-Economics

Samdal, O. (2009). Sammenhengen mellom psykisk helse, skolemiljø, skoletrivsel og skoleprestasjoner. Bergen: HEMIL-senteret

Sandberg N. og P. Aasen (2008). Det nasjonale styringsnivået. Intensjoner, forventninger og vurderinger. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: Nifu Step, Universitetet i Oslo

Sandvik, L.S., G. Engvik, H. Fjørtoft, I.D. Langseth, B.E. Aaslid, S. Mordal og T. Buland (2012). Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Trondheim: NTNU Skole- og læringsforskning

Sarason, S. B. (1971). The culture of the school and the problem of change. Boston: Allyn & Bacon

Sivesin, K. (red.) (2011). Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land Oslo: Utdanningsdirektoratet

Sivesind, K. (2013). Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen. Synteserapport fra Evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Insitutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Skogen., K. og E.C. Idsøe (2009) Våre evnerike barn – en utfordring for skolen. Kristiansand S: Høyskoleforlaget

Skålholt, A., H. Høst, T. Nyen og A.H. Tønder (2013). Å bli helsefagarbeider. En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget. Oslo: NIFU

Slavin, R. (1990). «Ability grouping and student achievement in secondary schools: A best evidence synthesis». Review of Educational Research

Sletten, M.A, A. Bakken og H. Haakestad (2010). Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. Oslo: NOVA

Solstad, K. J., V. Nygaard og M. Solstad (2012). Kunnskapsløftet 2006 Samisk: mot en likeverdig skole? Evalueringen av Kunnskapsløftet. Bodø: Nordlandsforskning

Statistisk sentralbyrå (2012). Utdanningsstatistikk. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Stoll, L., R. Bolam, A. McMahon, M. Wallace og S. Thomas (2006). «Professional learning communities: A review of the literature». Journal of Educational Change,7, 221–258

Strøm, B., L.E. Borge, og H. Haugsbakken (2009). Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Trondheim: Senter for økonomisk forskning (SØF)

Strøm, I.F., S. Thorsen, T. Wentzel-Larsen og G. Dyb (2012). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15-year-old adolescents and their school environment. Child Abuse & Neglect

Støren, L., H. Helland og J.B. Grøgaard (2007). Og hvem stod igjen…? Sluttrapport fra prosjektet Gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001. Oslo: NIFU

Støren, L.A., E. Waagene, C.Å. Arnesen og E. Hovdhaugen (2010). «Likestilling er jo ikke lenger det helt store..»: likestillingsarbeid i skolen 2009–2010. Oslo: NIFU STEP

Sørbø J. og K. Jacobsen (2012). «Bedriftsundersøkelsen 2012». Arbeid og velferd

Thelen, K. (2003). «How institutions evolve. Insights from comparative historical analysis». I: Mahoney, J. og D. Rueschemeyer (red.). Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press

Utdanningsdirektoratet (2012). Utdanningsspeilet Skoleporten. Oslo: Utdanningsdirektoratet

van Daal, V., R.G. Solheim og N.N Gabrielsen (2012). Godt nok? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn. Stavanger: Universitetet i Stavanger

van Meter, D.S. og C.E. van Horn (1975). «The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework». Administration and Society. 6(4):445–488

Vetenskapsrådet (2012). Pedagogikk för elever med förmåga og fallenhet för matematikk i en skola för alla. Resultatdialog 2012

Vibe, N. (1995). En snubla, en brøt og seks løp videre rekruttering og gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94. Evaluering av Reform 94. Oslo: Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning

Vibe, N., P. O. Aamodt og T. C. Carlsten (2009). Å være ungdomsskolelærer i Norge Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS). Oslo: NIFU STEP.

Vibe, N. (2010). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2010. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Oslo: NIFU STEP

Vibe, N., M.W. Frøseth, E. Hovdhaugen og E. Markussen (2012). Strukturer og konjunkturer. Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse». Oslo. NIFU

Vibe, N. (2012). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2011. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Oslo: NIFU

Vogt, K.C. (2007). Gutter i mannsdominerte yrkesfag: valg av utdanning og arbeid. Masteroppgave i sosiologi. Bergen: Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Vox (2012). Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring. Oslo: Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Wendelborg, C., M. Røe og E. Skaalvik (2011). Analyse av Elevundersøkelsen 2011. Mangfold og inkludering. Trondheim: NTNU samfunnsforskning

Wendelborg, C., V. Paulsen, M. Røe, M. Valenta og E. Skaalvik (2012). Elevundersøkelsen 2012. Analyse av Elevundersøkelsen 2012. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Welstad T. og S. Warp (2011). Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle. Utredning av opplæringslovens kapittel 9a og behovet for å opprette et permanent elevombud. Oslo: Universitetet i Oslo

Wentzel, K.R. og A. Wigfield (red.) (2009). Handbook of Motivation at School. New York: Routledge

Øia, T. (2011). Ungdomsskoleelever – motivasjon, mestring og resultater. Oslo: NOVA

Ørbog, K.M og J. Sørbø (2012). NAVs Bedriftsundersøkelse høsten 2012. Oslo: NAV

Aarkrog, V. og S.W. Bang (2013). Resultater af evalueringer af Kunnskapsløftet: En syntese. Aarhus: Aarhus universitet

Aasen, P., J. Møller, E. Rye, E. Ottesen, T.S. Prøitz og F. Hertzberg (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. Oslo: NIFU og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Til dokumentets forside