Meld. St. 9 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeidsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeidsdepartementet 29. november 2013 om tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside