Meld. St. 9 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I statsråd 9. august 2013 fremmet Regjeringen Stoltenberg II Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid.

I meldingen rettes særlig oppmerksomhet mot strategier for økt arbeidsinkludering av personer med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne, hvordan få flere med psykiske helseproblemer i arbeid, og innsatsen for unge som har falt eller står i fare for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. I meldingen drøftes en rekke ulike forslag. Flere av forslagene krever ytterligere utredning og konkretisering.

Denne regjeringen har nylig lagt fram en regjeringsplattform med et særskilt fokus på arbeid, helse og utdanning. Regjeringen har ambisjoner om å få flere i arbeid, og vil derfor komme tilbake til Stortinget med egne vurderinger og forslag i en ny melding. Uavhengig av den nye meldingen, vil regjeringen fortløpende fremme nødvendige forslag og tiltak overfor Stortinget på egnet måte.

I denne meldingen trekkes derfor Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid tilbake.

Til dokumentets forside