Meld. St. 9 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid

Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no