Meld. St. 15 (2015–2016)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav b forutsetter at regjeringen legger frem en årlig melding om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen (anmodningsvedtak), og om behandlingen av representantforslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse (utredningsvedtak). Ordningen ble innført for at Stortinget skal kunne føre en bedre kontroll med regjeringens oppfølging av slike vedtak, jf. Innst. S. nr. 168 (1998–99).

Hittil har stortingsmeldingen blitt lagt frem samtidig med statsbudsjettet for det kommende året. I Innst. 128 S (2014–2015) til Meld. St. 4 (2014–2015) ber komiteen om at tidspunktet for fremleggelsen av stortingsmeldingen endres. Komiteen mener det vil være mer hensiktsmessig om meldingen legges frem tre måneder senere. På den bakgrunn har regjeringen endret tidspunktet for fremleggelsen av meldingen.

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal få en tydelig tilbakemelding om regjeringens oppfølging av de enkelte anmodnings- og utredningsvedtak. Tilbakemelding gis i proposisjoner eller meldinger fra fagdepartementene. På den måte får fagkomiteene anledning til en ordinær behandling av spørsmålet om regjeringens oppfølging er tilfredsstillende.

I departementenes årlige budsjettproposisjoner gis en fremstilling over hvordan samtlige anmodnings- og utredningsvedtak under det aktuelle departement er fulgt opp. Fremstillingen skal også omfatte vedtak fra tidligere stortingssesjoner som Stortinget ikke har kvittert ut.

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 10 stortingssesjonene

Stortingssesjon

Antall vedtak

2005–2006

9

2006–2007

20

2007–2008

24

2008–2009

35

2009–2010

8

2010–2011

7

2011–2012

33

2012–2013

25

2013–2014

82

2014–2015

192

1.2 Årets melding til Stortinget

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser fra de respektive departementer om oppfølging og behandling av anmodningsvedtakene fra stortingssesjonen 2014–2015. Svarene er inntatt i kapittel 2 i meldingen.

I kapittel 3 gjengis tilsvarende uttalelser fra de respektive departementer om oppfølging og behandling av anmodningsvedtak fra sesjonen 2013–2014 som Stortinget etter behandlingen av statsbudsjettet for 2016 fortsatt ikke anser som tilfredsstillende utkvittert.

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015.