Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid

Til innhaldsliste

1 Dialogmøte og nye arbeid

Dialogmøte

Som del av kunnskapsinnhentinga til ny museumsmelding vart det halde dialogmøte med sektoren i alle dei nye regionane. Møta vart organiserte og gjennomførte av Norsk kulturråd i samarbeid med fylkeskommunane. Alle museum med driftstilskot frå statleg nivå var inviterte. I oversynet under går det fram kven som deltok. Norsk kulturråd og Kulturdepartementet var til stades på alle møta.

Dialogmøte museumsmelding Nordland, Bodø, 27.05.19

Tilstades: Norsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret, Nordlandsmuseet, Helgeland museum, Museum Nord, Árran – Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter, Nordland fylkeskommune

Dialogmøte museumsmelding Troms og Finnmark, Tromsø 28.05.19

Tilstades: Sør-Troms Museum, Perspektivet Museum, Stiftelsen Midt-Troms Museum, Norges arktiske universitetsmuseum, Nord-Troms Museum, Várdobáiki Sámi guovddáš/Várdobáiki samsik senter, Davvi álbmogiid guovddáš – Dálááiggi musea/Senter for nordlige folk – samtidsmuseet, Varanger museum, Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger museumsiida, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum, RiddoDuottarMuseat, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Trøndelag, Trondheim 20.06.19

Tilstades: Museet Midt, Falstadsenteret, Museene i Sør-Trøndelag, Forsvarets museer/Rustkammeret, Jødisk museum i Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Justismuseet, NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU kulturminneforvaltning, Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Vestland, Bergen 17.09.19

Tilstades: Nynorsk kultursentrum/Olav H. Hauge-senteret, Sunnhordland Museum, Musea i Sogn og Fjordane, Museumssenteret i Hordaland, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Hardanger og Voss museum, KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Kraftmuseet, Universitetsmuseet i Bergen, Hordaland fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune.

Dialogmøte museumsmelding Rogaland, Stavanger 18.09.19

Tilstades: Arkeologisk museum (UiS), Jærmuseet, Ryfylkemuseet, Museum Stavanger, Haugalandmuseet, Dalane Folkemuseum, Norsk Oljemuseum, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune.

Dialogmøte museumsmelding Møre og Romsdal, Molde 19.09.19

Tilstades: Nordmøre museum, Nynorsk kultursentrum, Romsdalsmuseet, Musea på Sunnmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Agder, Kristiansand 08.10.19

Tilstades: Aust-Agder museum og arkiv, Sørlandets Kunstmuseum, Vest-Agder-museet, Vest-Agder fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Vestfold og Telemark, Skien 09.10.19

Tilstades: Telemark Museum, Norsk Industriarbeidermuseum, Vestfoldmuseene, Vest- Telemark Museum, Preus museum, Nynorsk kultursentrum/Vinje-senteret, Vestfold fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Innlandet, Hamar 10.10.19

Tilstades: Lillehammer museum, Mjøsmuseet, Norsk jernbanemuseum, Norsk Skogfinsk Museum, Skibladner, Valdresmusea, Norsk vegmuseum, Randsfjordmuseet, Gudbrandsdalsmusea, Anno museum, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Viken, Oslo 15.10.19

Tilstades: Galleri F 15, Henie Onstad Kunstsenter, Østfoldmuseene, Norsk Bergverksmuseum, Buskerudmuseet, Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, Blaafarveværket, MiA – Museene i Akershus, Kistefos-museet, Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune.

Dialogmøte museumsmelding Oslo, Oslo 16.10.19

Tilstades: Norsk Teknisk Museum, Jødisk Museum i Oslo, Naturhistorisk museum (UiO), Oslo Museum, Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum (UiO), Munchmuseet, Nobels Fredssenter, Popsenteret, Frammuseet, Oslo kommune.

Nye arbeid

Brenna, Brita og de Ridder, Anne-Therese (2018). Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk. Oslo: Universitetet i Oslo

Brenna, Andersen, Christensen, Fonneland, Glørstad, Pousette (2020). Vilje til forskning – museumsforskning i Norge i det 21. århundre. Utvalgsrapport

Hylland, Ole Marius, Løkka, Nanna, Hjemdahl, Anne-Sofie og Kleppe, Bård (2020). Museum og samfunn – En utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. Telemarksforsking

Kulturrådet (2019). Kulturrådets museumsundersøkelse 2018. Oslo

Kulturrådet (2020). Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger. Resultat fra kartlegging og tilstandsvurdering av de kulturhistoriske bygningene i samlingene ved museene i det nasjonale museumsnettverket 2019. Oslo

Segaard, Signe Bock (2019). Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Segaard, Signe Bock (2020). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv. Delrapport 2. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Sjøvold, Hval, Stampe, Øverli (2020). Bruker- og bruksundersøkelsen i museene 2019. Rapport. Rambøll

Sjøvold, Hval, Øverli (2020). Bruker- og bruksundersøkelsen i museene 2020. Notat. Rambøll

Veiteberg, Jorunn (2019). Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet. Oslo: Kulturrådet

Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018:4.

Til forsida av dokumentet