Meld. St. 23 (2020–2021)

Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid

Til innhaldsliste

2 Fylkesvis oversikt

Musea i kvart fylke

Dette vedlegget inneheld tal for utviklinga av sentrale variablar i museumsstatistikken, på landsbasis og for det enkelte fylke.

Tala kjem frå musea si årlege rapportering til Norsk kulturråd. I framstillinga er musea delte i to kategoriar, Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet og Andre museum. Kategoriseringa er gjord ut frå museumslandskapet per 2019, som er siste kvalitetssikra talgrunnlag.

Talet på museum som rapporterer varierer noko frå år til år. For musea under Kulturdepartementet heng statistikkrapporteringa saman med det årlege søknads- og rapporteringsarbeidet til departementet. Det har vore tettare oppfølging av desse musea, med betre kvalitet på tala som resultat. Endringar for denne delen av populasjonen skjer i hovudsak når tidlegare sjølvstendige museumseiningar vert slegne saman.

I den andre gruppa museum er rapportering meir ustabil, særleg frå mindre museum. Dette forklarar kvifor det i nokre fylke er hol i talmaterialet. I fylke der det ikkje er museum i kategorien Andre museum, eller talgrunnlaget frå denne kategorien er for svakt, er det ikkje sett opp tabellar og grafar for desse musea. Dette forklarar kvifor det i nokre fylke er fleire figurar enn i andre.

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet femna i 2019 om 69 museum. Sju museum er kategoriserte som universitetsmuseum. Agder naturmuseum og botanisk hage inngår i denne kategorien. Dei har sidan 2017 fått løyvingane sine gjennom Universitetet i Agder. Seks samiske museum har driftstilskot frå Sametinget, medan fem ulike etatsmuseum får driftstilskot frå respektive departement.

Per 2019 er det berre eitt sjølvstendig vitensenter i statistikk for museum. Tidlegare var det fleire, både vitensenter og akvarium, men dei valde å ikkje levera tal til statistikk for museum, sidan dei ikkje hadde samlinger og dreiv museal verksemd. Vitenparken Campus Ås har samlinger og er framleis del av statistikken. To freds- og menneskerettssenter, Falstadsenteret og Narviksenteret er del av statistikk for museum, og dannar ein eigen kategori her. Kategorien Øvrige museum femner om ulike verksemder, både kommunale og private museum.

Tidslinene

Det er noko variasjon i tidslinene som er sette opp. Dette skuldast at dei ulike variablane er introduserte i rapporteringssystemet på ulike tidspunkt. Nokre av variablane har vore med sidan 2005, andre er komne til seinare. Til dømes har musea rapportert om tilfredsstillande registrering sidan 2005, digitalisering sidan 2008 og publisering sidan 2009.

Tal for heile landet

Figur 2.1 Selskapsform

Figur 2.1 Selskapsform

Tabell 2.1  Museum og arenaer 2019

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

69

484

Universitetsmuseum

7

16

Etatsmuseum

5

6

Samiske museum

5

12

Freds- og menneskerettighetssenter

2

2

Akvarium og vitensenter

1

1

Øvrige museum

16

17

I alt

105

538

Tabell 2.2 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

36 297 696

2 811 027

39 108 723

Kulturhistoriske gjenstandar

3 028 742

688 064

3 716 806

Kunsthistoriske gjenstandar

762 189

55 763

817 952

Arkeologiske gjenstandar

135 294

7 958 885

8 094 179

Naturhistoriske gjenstandar

109 914

10 419 443

10 529 357

Kulturhistoriske bygningar

4 859

205

5 064

Farkostar på land

1 707

97

1 804

Flytande farkostar

163

14

177

Kulturlandskap

136

6

142

Hageanlegg

199

23

222

Teknisk industrielle anlegg

80

5

85

Levande planter

15 068

140 674

155 742

Levande dyr

879

-

879

I alt

40 356 926

22 074 206

62 431 132

Musea rapporterer tal på objekt i samlingane. Kunst-, kultur- og naturhistoriske gjenstandar femner om alt frå grafiske blad til traktorar og sommarfuglar. Arkeologiske gjenstandar er skilde ut frå anna kulturhistorisk materiale.

Figur 2.2 Tilhøve for oppbevaring 2019

Figur 2.2 Tilhøve for oppbevaring 2019

Figur 2.3 Tilstand kulturhistoriske bygningar 2019

Figur 2.3 Tilstand kulturhistoriske bygningar 2019

Universitetsmusea rapporterer desse tilhøva i ei anna forvaltingslinje, og fleire av dei leverer ikkje tal på dette til museumsstatistikken. Figurane omfattar difor berre museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet.

Figur 2.4 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.4 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.5 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.5 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.6 Tal årsverk

Figur 2.6 Tal årsverk

Figur 2.7 Tal årsverk

Figur 2.7 Tal årsverk

Figur 2.8 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.8 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.9 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.9 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.10 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.10 Besøk (i heile 1000)

Nedgangen i besøkstalet dei siste to åra kan mellom anna skuldast stenginga av Nasjonalmuseet, som siste året det hadde alle avdelingane opne, aleine hadde 635 680 besøkjande.

Figur 2.11 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.11 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.12 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.12 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.13 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.13 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.14 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.14 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Agder

Figur 2.15 Selskapsform

Figur 2.15 Selskapsform

Tabell 2.3  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

4

34

Universitetsmuseum

1

3

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

1

1

I alt

6

38

Tabell 2.4 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

296 392

2 476

298 868

Kulturhistoriske gjenstandar

149 271

6 300

155 571

Kunsthistoriske gjenstandar

2 672

-

2 672

Arkeologiske gjenstandar

698

-

698

Naturhistoriske gjenstandar

12 324

117 647

129 971

Kulturhistoriske bygningar

201

12

213

Farkostar på land

40

3

43

Flytande farkostar

5

-

5

Kulturlandskap

1

-

1

Hageanlegg

1

-

1

Teknisk industrielle anlegg

5

1

6

Levande planter

305

119 206

119 511

Levande dyr

-

-

-

I alt

461 915

245 645

707 560

Figur 2.16 Tilhøve oppbevaring

Figur 2.16 Tilhøve oppbevaring

Figur 2.17 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.17 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.18 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.18 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.19 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.19 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.20 Tal årsverk

Figur 2.20 Tal årsverk

Figur 2.21 Tal årsverk

Figur 2.21 Tal årsverk

Figur 2.22 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.22 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.23 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.23 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.24 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.24 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.25 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.25 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.26 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.26 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.27 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.27 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.28 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.28 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Innlandet

Figur 2.29 Selskapsform

Figur 2.29 Selskapsform

Tabell 2.5  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

8

46

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

2

3

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

-

-

I alt

10

49

Tabell 2.6 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

7 523 201

140 000

7 663 201

Kulturhistoriske gjenstandar

378 020

20 534

398 554

Kunsthistoriske gjenstandar

3 868

-

3 868

Arkeologiske gjenstandar

10 994

-

10 994

Naturhistoriske gjenstandar

6 816

-

6 816

Kulturhistoriske bygningar

1 128

47

1 175

Farkostar på land

119

2

121

Flytande farkostar

14

-

14

Kulturlandskap

19

-

19

Hageanlegg

28

1

29

Teknisk industrielle anlegg

20

1

21

Levande planter

510

-

510

Levande dyr

48

-

48

I alt

7 924 785

160 585

8 085 370

Figur 2.30 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.30 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.31 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.31 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.32 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.32 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.33 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.33 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.34 Tal årsverk

Figur 2.34 Tal årsverk

Figur 2.35 Tal årsverk

Figur 2.35 Tal årsverk

Figur 2.36 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.36 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.37 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.37 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.38 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.38 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.39 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.39 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.40 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.40 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.41 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.41 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.42 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.42 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Møre og Romsdal

Figur 2.43 Selskapsform

Figur 2.43 Selskapsform

Tabell 2.7 Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

5

35

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

1

1

I alt

6

36

Tabell 2.8 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

1 999 917

10 940

2 010 857

Kulturhistoriske gjenstandar

129 678

6 824

136 502

Kunsthistoriske gjenstandar

2 064

-

2 064

Arkeologiske gjenstandar

668

-

668

Naturhistoriske gjenstandar

682

74

756

Kulturhistoriske bygningar

314

-

314

Farkostar på land

219

-

219

Flytande farkostar

38

-

38

Kulturlandskap

13

-

13

Hageanlegg

8

-

8

Teknisk industrielle anlegg

8

-

8

Levande planter

2 203

2 203

Levande dyr

-

-

-

I alt

2 135 812

17 838

2 153 650

Figur 2.44 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.44 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.45 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.45 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.46 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.46 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.47 Tal årsverk

Figur 2.47 Tal årsverk

Figur 2.48 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.48 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.49 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.49 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.50 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.50 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.51 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.51 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.52 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.52 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Nordland

Figur 2.53 Selskapsform

Figur 2.53 Selskapsform

Tabell 2.9 Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

4

56

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

1

1

Freds- og menneskerettighetssenter

1

1

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

-

-

I alt

6

58

Tabell 2.10 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

1 355 677

11 515

1 367 192

Kulturhistoriske gjenstandar

247 177

30 202

277 379

Kunsthistoriske gjenstandar

796

10 050

10 846

Arkeologiske gjenstandar

330

-

330

Naturhistoriske gjenstandar

24 153

-

24 153

Kulturhistoriske bygningar

414

1

415

Farkostar på land

272

1

273

Flytande farkostar

11

-

11

Kulturlandskap

7

-

7

Hageanlegg

15

-

15

Teknisk industrielle anlegg

4

-

4

Levande planter

265

265

Levande dyr

360

360

I alt

1 629 481

51 769

1 681 250

Figur 2.54 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.54 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.55 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.55 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.56 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.56 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.57 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.57 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.58 Tal årsverk

Figur 2.58 Tal årsverk

Figur 2.59 Tal årsverk

Figur 2.59 Tal årsverk

Figur 2.60 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.60 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.61 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.61 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.62 Besøk (i heile1000)

Figur 2.62 Besøk (i heile1000)

Figur 2.63 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.63 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.64 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.64 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.65 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.65 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.66 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.66 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Oslo

Figur 2.67 Selskapsform

Figur 2.67 Selskapsform

Tabell 2.11  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

7

16

Universitetsmuseum

2

4

Etatsmuseum

1

1

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

8

8

I alt

18

29

Tabell 2.12 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

6 093 891

1 224 973

7 318 864

Kulturhistoriske gjenstandar

393 801

439 782

833 583

Kunsthistoriske gjenstandar

573 380

42 322

615 702

Arkeologiske gjenstandar

59 943

2 320 268

2 380 211

Naturhistoriske gjenstandar

-

6 022 259

6 022 259

Kulturhistoriske bygningar

182

21

203

Farkostar på land

137

33

170

Flytande farkostar

5

3

8

Kulturlandskap

6

-

6

Hageanlegg

31

15

46

Teknisk industrielle anlegg

-

-

-

Levande planter

9 718

9 718

Levande dyr

-

-

-

I alt

7 121 376

10 059 394

17 180 770

Figur 2.68 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.68 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.69 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.69 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.70 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.70 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.71 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.71 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.72 Tal årsverk

Figur 2.72 Tal årsverk

Figur 2.73 Tal årsverk

Figur 2.73 Tal årsverk

Figur 2.74 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.74 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.75 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.75 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.76 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.76 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.77 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.77 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.78 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.78 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.79 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.79 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.80 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.80 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Rogaland

Figur 2.81 Selskapsform

Figur 2.81 Selskapsform

Tabell 2.13 Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

5

53

Universitetsmuseum

1

1

Etatsmuseum

1

1

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

1

1

I alt

8

56

Tabell 2.14 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

1 167 245

304 364

1 471 609

Kulturhistoriske gjenstandar

302 184

7 068

309 252

Kunsthistoriske gjenstandar

14 573

-

14 573

Arkeologiske gjenstandar

2 351

1 418 679

1 421 030

Naturhistoriske gjenstandar

30 367

-

30 367

Kulturhistoriske bygningar

252

4

256

Farkostar på land

58

3

61

Flytande farkostar

4

10

14

Kulturlandskap

11

-

11

Hageanlegg

20

-

20

Teknisk industrielle anlegg

5

1

6

Levande planter

163

-

163

Levande dyr

54

-

54

I alt

1 517 287

1 730 129

3 247 416

Figur 2.82 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.82 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.83 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.83 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.84 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.84 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.85 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.85 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.86 Tal årsverk

Figur 2.86 Tal årsverk

Figur 2.87 Tal årsverk

Figur 2.87 Tal årsverk

Figur 2.88 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.88 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.89 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.89 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.90 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.90 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.91 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.91 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.92 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.92 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.93 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.93 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.94 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.94 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Svalbard

Figur 2.95 Selskapsform

Figur 2.95 Selskapsform

Tabell 2.15  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

1

1

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

-

-

I alt

1

1

Tabell 2.16 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

27 868

-

27 868

Kulturhistoriske gjenstandar

5 872

-

5 872

Kunsthistoriske gjenstandar

112

-

112

Arkeologiske gjenstandar

49 609

-

49 609

Naturhistoriske gjenstandar

414

-

414

Kulturhistoriske bygningar

-

-

-

Farkostar på land

3

-

3

Flytande farkostar

-

-

-

Kulturlandskap

-

-

-

Hageanlegg

-

-

-

Teknisk industrielle anlegg

-

-

-

Levande planter

-

-

-

Levande dyr

-

-

-

I alt

83 878

-

83 878

Figur 2.96 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.96 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.97 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.97 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.98 Tal årsverk

Figur 2.98 Tal årsverk

Figur 2.99 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.99 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.100 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.100 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.101 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.101 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.102 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.102 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Troms og Finnmark

Figur 2.103 Selskapsform

Figur 2.103 Selskapsform

Tabell 2.17  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

8

48

Universitetsmuseum

1

4

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

3

10

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

1

1

I alt

13

63

Tabell 2.18 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

798 999

431 282

1 230 281

Kulturhistoriske gjenstandar

118 283

30 525

148 808

Kunsthistoriske gjenstandar

29 288

2 698

31 986

Arkeologiske gjenstandar

333

318 273

318 606

Naturhistoriske gjenstandar

12 337

548 130

560 467

Kulturhistoriske bygningar

289

54

343

Farkostar på land

129

51

180

Flytande farkostar

19

1

20

Kulturlandskap

14

3

17

Hageanlegg

4

2

6

Teknisk industrielle anlegg

9

1

10

Levande planter

-

-

-

Levande dyr

-

-

-

I alt

959 704

1 331 020

2 290 724

Figur 2.104 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.104 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.105 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.105 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.106 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.106 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.107 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.107 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.108 Tal årsverk

Figur 2.108 Tal årsverk

Figur 2.109 Tal årsverk

Figur 2.109 Tal årsverk

Figur 2.110 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.110 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.111 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.111 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.112 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.112 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.113 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.113 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.114 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.114 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.115 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.115 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.116 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.116 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Trøndelag

Figur 2.117 Selskapsform

Figur 2.117 Selskapsform

Tabell 2.19 Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

4

19

Universitetsmuseum

1

1

Etatsmuseum

1

1

Samiske museum

1

1

Freds- og menneskerettighetssenter

1

1

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

3

4

I alt

11

27

Tabell 2.20 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

4 685 395

54 540

4 739 935

Kulturhistoriske gjenstandar

270 529

49 483

320 012

Kunsthistoriske gjenstandar

39 438

693

40 131

Arkeologiske gjenstandar

57

1 803 764

1 803 821

Naturhistoriske gjenstandar

351

1 578 958

1 579 309

Kulturhistoriske bygningar

347

62

409

Farkostar på land

192

4

196

Flytande farkostar

25

-

25

Kulturlandskap

12

3

15

Hageanlegg

17

2

19

Teknisk industrielle anlegg

5

1

6

Levande planter

8

2 750

2 758

Levande dyr

-

-

-

I alt

4 996 376

3 490 260

8 486 636

Figur 2.118 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.118 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.119 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.119 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.120 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.120 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.121 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.121 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.122 Tal årsverk

Figur 2.122 Tal årsverk

Figur 2.123 Tal årsverk

Figur 2.123 Tal årsverk

Figur 2.124 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.124 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.125 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.125 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.126 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.126 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.127 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.127 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.128 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.128 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.129 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.129 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.130 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.130 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Vestfold og Telemark

Figur 2.131 Selskapsform

Figur 2.131 Selskapsform

Tabell 2.21  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

5

38

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

-

-

I alt

5

38

Tabell 2.22 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

5 023 874

5 023 874

Kulturhistoriske gjenstandar

250 701

250 701

Kunsthistoriske gjenstandar

16 378

16 378

Arkeologiske gjenstandar

1 941

1 941

Naturhistoriske gjenstandar

1 823

1 823

Kulturhistoriske bygningar

321

321

Farkostar på land

31

31

Flytande farkostar

7

7

Kulturlandskap

5

5

Hageanlegg

6

6

Teknisk industrielle anlegg

2

2

Levande planter

-

-

Levande dyr

-

-

I alt

5 295 089

5 295 089

Figur 2.132 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.132 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.133 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.133 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.134 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.134 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.135 Tal årsverk

Figur 2.135 Tal årsverk

Figur 2.136 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.136 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.137 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.137 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.138 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.138 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.139 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.139 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Vestland

Figur 2.140 Selskapsform

Figur 2.140 Selskapsform

Tabell 2.23  Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

9

65

Universitetsmuseum

1

3

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

-

-

Øvrige museum

1

1

I alt

11

69

Tabell 2.24 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

499 902

306 243

806 145

Kulturhistoriske gjenstandar

366 215

88 855

455 070

Kunsthistoriske gjenstandar

59 869

-

59 869

Arkeologiske gjenstandar

8 056

2 097 901

2 105 957

Naturhistoriske gjenstandar

9 660

2 152 375

2 162 035

Kulturhistoriske bygningar

677

4

681

Farkostar på land

309

-

309

Flytande farkostar

18

-

18

Kulturlandskap

25

-

25

Hageanlegg

40

2

42

Teknisk industrielle anlegg

8

-

8

Levande planter

11 053

9 000

20 053

Levande dyr

340

-

340

I alt

956 172

4 654 380

5 610 552

Figur 2.141 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.141 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.142 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.142 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.143 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.143 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.144 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.144 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.145 Tal årsverk

Figur 2.145 Tal årsverk

Figur 2.146 Tal årsverk

Figur 2.146 Tal årsverk

Figur 2.147 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.147 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.148 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.148 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.149 Besøk (i heile1000)

Figur 2.149 Besøk (i heile1000)

Figur 2.150 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.150 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.151 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.151 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.152 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.152 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.153 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.153 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Viken

Figur 2.154 Selskapsform

Figur 2.154 Selskapsform

Tabell 2.25 Museum og arenaer

Tal museum

Tal arenaer

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

9

73

Universitetsmuseum

-

-

Etatsmuseum

-

-

Samiske museum

-

-

Freds- og menneskerettighetssenter

-

-

Akvarium og vitensenter

1

1

Øvrige museum

-

-

I alt

10

74

Tabell 2.26 Samlingane 2019

Museum med driftstilskot frå Kulturdepartementet

Andre museum

I alt

Fotografi

6 825 335

324 694

7 150 029

Kulturhistoriske gjenstandar

417 011

8 491

425 502

Kunsthistoriske gjenstandar

19 751

-

19 751

Arkeologiske gjenstandar

314

-

314

Naturhistoriske gjenstandar

10 987

-

10 987

Kulturhistoriske bygningar

734

-

734

Farkostar på land

198

-

198

Flytande farkostar

17

-

17

Kulturlandskap

23

-

23

Hageanlegg

29

1

30

Teknisk industrielle anlegg

14

-

14

Levande planter

561

-

561

Levande dyr

77

-

77

I alt

7 275 051

333 186

7 608 237

Figur 2.155 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.155 Tilhøve for oppbevaring

Figur 2.156 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.156 Tilstand kulturhistoriske bygningar

Figur 2.157 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.157 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.158 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.158 Ordinære, offentlege driftsinntekter (i millionar)

Figur 2.159 Tal årsverk

Figur 2.159 Tal årsverk

Figur 2.160 Tal årsverk

Figur 2.160 Tal årsverk

Figur 2.161 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.161 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.162 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.162 Fordeling lønna årsverk

Figur 2.163 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.163 Besøk (i heile 1000)

Figur 2.164 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.164 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.165 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.165 Fordeling besøk vaksne og born og unge

Figur 2.166 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.166 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.167 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Figur 2.167 Arrangement, utstillingar, publikasjonar og artiklar

Til forsida av dokumentet