Meld. St. 24 (2018–2019)

Finansmarkedsmeldingen 2019

Til innholdsfortegnelse

7 Virksomheten til Folketrygdfondet i 2018

7.1 Innledning

Folketrygdfondet er et statlig særlovselskap som forestår den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) etter nærmere bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet. Statens begrunnelse for å eie Folketrygdfondet er at det skal forvalte SPN og ellers utføre andre forvalteroppgaver som departementet måtte pålegge. Statens mål som eier er at Folketrygdfondet i forvaltningen av SPN skal søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsmidlene over tid, målt i norske kroner og etter kostnader, og at staten skal ha mulighet til å benytte Folketrygdfondet for andre forvalteroppgaver. Departementet følger opp Folketrygdfondets forvaltning av SPN, bl.a. gjennom kvartalsmøter.

Finansdepartementet omtaler Folketrygdfondets forvaltning av SPN, herunder resultatene i forvaltningen og departementets vurderinger av disse, nærmere i Meld. St. 20 (2018–2019) Statens pensjonsfond 2019. Folketrygdfondet har i 2018 rapportert offentlig om forvaltningen av SPN gjennom kvartalsrapporter, en egen årsrapport som inkluderer rapportering om eierskapsutøvelse, samt om risikojustert avkastning.

Riksrevisjonen skal følge opp og føre tilsyn med Finansdepartementets forvaltning av SPN og eierskap av Folketrygdfondet, jf. riksrevisjonsloven § 9.

7.2 Særlovselskapet Folketrygdfondet

Folketrygdfondet har et styre bestående av syv medlemmer, se tabell 7.1. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet for fire år om gangen, jf. lov om Folketrygdfondet § 8. Departementet oppnevner også to varamedlemmer. Styreleder oppnevnes av departementet, mens styret selv velger sin nestleder. Ved behandling av administrative saker suppleres styret med ett medlem og én observatør valgt av og blant de ansatte i Folketrygdfondet.

Tabell 7.1 Folketrygdfondets styre per 1. januar 2019

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Siri Teigum (leder)

Trond M. Døskeland

Bjørn Østbø (nestleder)

Christine Tørklep

Marianne Hansen

Liselott Kilaas

Representanter for de ansatte

Renate Larsen

Aleksander Smerkerud

Einar Westby

Tine Fossland (observatør)

Hans Aasnæs

Finansdepartementet har oppnevnt Siri Teigum til styreleder i Folketrygdfondet. Bjørn Østbø er valgt som nestleder av styret. Folketrygdfondets styreleder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg. Styret har også nedsatt saksforberedende revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjøringsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av Einar Westby, med Marianne Hansen og Liselott Kilaas som øvrige medlemmer. Risikoutvalget ledes av Trond M. Døskeland, med Bjørn Østbø og Hans Aasnæs som øvrige medlemmer. Godtgjørelsesutvalget ledes av Siri Teigum, med Renate Larsen og Hans Aasnæs som øvrige medlemmer.

Ved utgangen av 2018 hadde Folketrygdfondet 52 ansatte. Av disse var 35 pst. kvinner. Ved årsskiftet satt ni personer i ledergruppen, hvorav tre kvinner.

Styret i Folketrygdfondet har i årsberetningen 20. februar 2019 redegjort for styrets arbeid i 2018. Det har vært avholdt syv ordinære styremøter og to telefonmøter i 2018, med et gjennomsnittlig oppmøte på 81 pst. blant styrets faste medlemmer. Styret har behandlet et bredt spekter av saker i 2018. I årsberetningen vises det bl.a. til at styret fastsetter virksomhetsstrategi og årlige virksomhetsplaner for Folketrygdfondet, strategisk plan for forvaltningen og overordnede prinsipper for eierskaps- og kreditorutøvelse.

Styret bekrefter i årsberetningen at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Finansdepartementet velger ekstern revisor for Folketrygdfondet, jf. lov om Folketrygdfondet § 13. I forskrift 8. desember 2011 nr. 1217 om årsregnskap m.m. for Folketrygdfondet, har departementet fastsatt nærmere bestemmelser for hvordan Folketrygdfondets regnskap skal føres. Departementet har valgt KPMG som ekstern revisor for Folketrygdfondet for en periode på fire år fra 2018.

Ifølge revisors uttalelse er årsregnskapet for 2018 levert i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettmessig bilde av den økonomiske stillingen i Folketrygdfondet per 31. desember 2018 samt av resultatet og kontantstrømmer for regnskapsåret. Etter lov om Folketrygdfondet § 12 skal årsregnskap og -beretning for Folketrygdfondet godkjennes av Finansdepartementet og meddeles Stortinget. Departementet godkjente Folketrygdfondets årsregnskap og beretning 27. mars 2019.

Folketrygdfondet får dekket kostnadene ved å forvalte SPN innenfor en ramme fastsatt av Finansdepartementet. Godtgjørelsen til Folketrygdfondet for forvaltningen av SPN i 2018 var 158,5 mill. kroner, mens investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler utgjorde 4,2 mill. kroner. Samlet var dette om lag 14 mill. kroner lavere enn rammen fastsatt av departementet på 177 mill. kroner for 2018. Målt som andel av gjennomsnittlig kapital i SPN utgjorde forvaltningshonoraret 0,064 pst. i 2018, som er betydelig lavere enn andelen i 2017.

Årsregnskapet for Folketrygdfondet viser et resultat på 0,5 mill. kroner for 2018. Av resultatet utgjør driftsresultatet i Folketrygdfondet etter fratrekk for netto finansposter 0,6 mill. kroner, mens endringer i avsetninger til ytelsesbaserte pensjonsplaner utgjorde -0,2 mill. kroner. Dette er avsetninger som svinger fra år til år, bl.a. som følge av endringer i rentenivået. Som følge av overgangen fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning fra 1. januar 2016 er svingningene i avsetninger nå betydelig lavere enn de har vært historisk.

I tråd med Stortingets behandling av Prop. 1 S (2018–2019) utbetales 0,6 mill. kroner i utbytte til staten, mens -0,2 mill. kroner overføres annen egenkapital. Egenkapitalen i Folketrygdfondet er 60,1 mill. kroner etter disponering av resultatet for 2018. Statens innskutte egenkapital i Folketrygdfondet per 31. desember 2018 var 60,0 mill. kroner.

Det er inngått avtale med den valgte revisoren for Folketrygdfondet om årlige attestasjonsoppdrag med sikte på revisors stadfesting av at forvaltningen av SPN er i samsvar med lov, mandat og annet relevant regelverk for Folketrygdfondet. I 2018 har revisor gjennomgått Folketrygdfondets utforming og implementering av rammeverk for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i SPN. Revisor konkluderer i sin uttalelse 17. desember 2018 med at Folketrygdfondet har utformet prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i tråd med anerkjente norske og internasjonale standarder, og som tar hensyn til investeringsstrategien for SPN og fondets lange tidshorisont. Det konkluderes videre med at Folketrygdfondets prinsipper er implementert i forvaltningen av fondet.

7.3 Statens pensjonsfond Norge

Markedsverdien av SPN var 239,2 mrd. kroner ved utgangen av 2018. Avkastningen av fondet var i 2018 -0,4 pst., som er 0,8 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Verdien av aksjeinvesteringene i SPN var 141,1 mrd. kroner ved utgangen av 2018, mens verdien av obligasjonsinvesteringene var 98,1 mrd. kroner. Departementet har gjort nærmere rede for resultatene i SPN i meldingen Statens pensjonsfond 2019, jf. over.

Resultatregnskapet viser at gevinst og tap på finansielle eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi var -0,8 mrd. kroner i SPN i 2018. Av resultatet utgjorde renteinntekter 2,4 mrd. kroner og aksjeutbytter 5,7 mrd. kroner, mens kursendringer på SPNs investeringer i aksjer og obligasjoner bidro negativt. Forvaltningshonoraret for 2018 på 158,5 mill. kroner trekkes direkte fra bruttoavkastningen av SPN. Markedsverdien av SPN falt med 1,0 mrd. kroner i 2018 etter at honoraret for forvaltningen er trukket fra.

Til dokumentets forside