Meld. St. 24 (2018–2019)

Finansmarkedsmeldingen 2019

Til innholdsfortegnelse

9 Endringer av regelverk og konsesjoner i 2018

9.1 Innledning

Dette kapitlet gir en oversikt over de viktigste endringene i regelverket på finansmarkedsområdet i 2018. Det inneholder også en omtale av konsesjoner som ble gitt i 2018.

Endringene i regelverket på finansmarkedsområdet i 2018 hadde et overordnet mål om å medvirke til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

9.2 Regelverksutvikling

9.2.1 Bank og finans

Stortinget vedtok 23. mars 2018 lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. Loven trådte i kraft 1. januar 2019. Lovvedtakene gjennomfører EUs krisehåndteringsdirektiv og innskuddsgarantidirektiv i norsk rett.

Stortinget vedtok 23. november 2018 lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv). Lovendringene er nødvendige for å gjennomføre de offentligrettslige delene av det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD 2) som trådte i kraft i januar 2018 i EU. Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt midlertidige forskrifter som gjennomfører de privatrettslige delene av direktivet. Regelverket trådte i kraft 1. april 2019.

9.2.2 Forsikring og pensjon

Stortinget vedtok 14. desember 2018 lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet). Endringene innebærer at den tallfestede grensen for forsikringsforetakenes investering av kundemidler i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet (maksimalt 15 pst. eierandel) ble opphevet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019.

9.2.3 Verdipapirhandel, verdipapirfond og alternative investeringsfond

Stortinget vedtok 15. juni 2018 lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven som følge av EUs reviderte verdipapirmarkedsdirektiv (MiFID II) og verdipapirmarkedsforordning (MiFIR). Med unntak av verdipapirhandelloven § 8-1 som inkorporerer verdipapirmarkedsforordningen i norsk rett, trådte endringene i kraft 1. januar 2019.

9.2.4 Hvitvasking

Stortinget vedtok ny hvitvaskingslov 1. juni 2018. Loven trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.

9.3 Fastsatte forskrifter

Forskrift om endring i forskrift til finansforetaksloven (finansforetaksforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)§ 16-10. Endringen innebærer at foretakene har plikt til å ha lenke til Finansportalen på sine nettsider.

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirfondloven, fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-5.

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-16 b.

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven, fastsatt av Finansdepartementet 3. april 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond.

Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern, fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 16-4 annet ledd. Endringen pålegger bankene å ha beredskap for distribusjon av kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, fastsatt av Finansdepartementet 4. mai 2018.

Finanstilsynet fastsatte 4. juni 2018 forskrift om forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til ikke-profesjonelle og begrensninger i markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter (CFD) til ikke-profesjonelle.

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak, fastsatt av Finansdepartementet 8. juni 2018. Finansdepartementet fastsatte et nytt forenklet solvenskapitalkrav for pensjonskasser med virkning fra 1. januar 2019. Kravet skal fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak. Forskriften ble fastsatt av Finansdepartementet 8. juni 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. § 10-1, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet § 3-9 sjette ledd og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 13-10 tredje ledd og § 14-16 annet ledd.

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7. Forskriften gjelder til og med 31. desember 2019.

Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 14. september 2018. Forskriften trådte i kraft 15. oktober 2018 samtidig med ny hvitvaskingslov. Endringene omfatter bl.a. norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Disse tilbyderne vil bli omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven og må registreres hos Finanstilsynet.

Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet, fastsatt av Finansdepartementet 29. oktober 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern.

Finanstilsynet fastsatte 9. november 2018 forskrift om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser. Det nye forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser trer i kraft 1. januar 2019.

Forskrift om endring av forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-forskriften), fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2.

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirfondloven (verdipapirfondforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-4 og § 2-11.

Som følge av endringene i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven, vedtok Finanstilsynet i desember 2018 å oppheve MiFID II-forskriften av 4. desember 2017. MiFIR-forskriften vil gjelde fram til bestemmelsen i verdipapirhandelloven § 8-1 trer i kraft.

Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). Endringene i verdipapirforskriften er et resultat av departementets oppfølging av Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018: 1 om gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019, med unntak av bestemmelsene som inkorporerer kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR. Finansdepartementet vedtok nye regler i verdipapirfondforskriften om personlige transaksjoner for ansatte og andre med tilknytning til forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Bakgrunnen for forslaget var endringene i reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet, fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7, § 13-4 fjerde ledd, § 13-5 sjette ledd, § 13-6 syvende ledd, § 13-8, § 13-10 tredje ledd, § 14-8 syvende ledd, § 14-9.

Forskrift om endring av forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer, fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3.

Finanstilsynet vedtok 17. desember 2018 endringer i forskrift om utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, som innebærer at regler tilsvarende kommisjonsdirektivet til MiFID II oppheves med virkning fra 1. januar 2019. Øvrige regler i denne forskriften gjelder fremdeles.

Forskrift til lov om Bankenes sikringsfond fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 23. mars 2018 nr. 3 om Bankenes sikringsfond §§ 7, 8, 9 annet ledd og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) avsnitt IV nr. 3 og 4. Finansdepartementet fastsatte 19. desember 2018 endringer i finansforetaksforskriften og nye forskrifter til lov om Bankenes sikringsfond som utfyller de nye lovbestemmelsene. Nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering trådte i kraft 1. januar 2019.

Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) og oppheving av enkelte andre forskrifter. Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 14-5, 16-5, 19-3, 19-4, 19-10, 20-4 og 20-24 og lov 23. mars 2018 nr. 2 avsnitt IV nr. 4.

Finanstilsynet fastsatte 20. desember 2018 forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20 med hjemmel i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern § 20-2.

Midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet), fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i verdipapirhandelloven § 9-36 (6).

Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap livsforsikringsforetak, forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap skadeforsikringsforetak og forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap pensjonsforetak, fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018. Finansdepartementet vedtok endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikrings- og pensjonsforetak som følge av IFRS 9, samt endring i krav til noteopplysninger i IFRS 7. Finansdepartementet vedtok i desember 2018 at IAS 39 blir videreført for selskapsregnskapene til livsforsikringsforetak og pensjonsforetak fram til og med regnskapsåret 2020. IAS 39 (den internasjonale regnskapsstandarden for innregning og måling av finansielle instrumenter) ble erstattet av IFRS 9 med virkning fra 2018. Sammen med IFRS 9 blir kravene til noteopplysninger i IFRS 7 endret. For forsikringsforetak er det gitt særskilte overgangsregler om utsatt starttidspunkt for å anvende IFRS 9.

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak og forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling om utlån og garantier i finansinstitusjoner. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1.

Forskrift om endring i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 3-9.

9.4 Konsesjoner i forvaltningssaker

9.4.1 Banker

Nordsjø ASA som fikk (betinget) tillatelse til å drive virksomhet som bank august 2017 fikk, etter søknad, nedjustert kravet til startkapital i juni 2018. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

SSP Prosjekt AS fikk (betinget) tillatelse til å drive virksomhet som bank. Banken skal være en nisjebank rettet mot små- og mellomstore bedrifter og vil tilby finansiering ved kjøp, utvikling og bygging av eiendom, varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet samt øvrig forretningsmessig tjenesteyting. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

Nordic Corporate Bank ASA fikk (betinget) tillatelse til å drive virksomhet som bank og til å yte investeringstjenester. Bankens utlånsvirksomhet skal rettes mot prosjektfinansiering, eiendomskreditter til finansering og utbygging av bolig- og næringseiendom samt kortvarige likviditets- og investeringskreditter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

BRA Bank ASA fikk tillatelse til å starte bankvirksomhet i juni 2018. Banken tilbyr forbruksfinansiering.

Aprila Bank ASA fikk tillatelse å starte bankvirksomhet i mars 2018. Banken tilbyr driftsfinansiering til små og mellomstore bedrifter.

Fundu AS fikk (betinget) tillatelse til å drive virksomhet som bank. Foretaket skal levere digitale kredittjenester til små og mellomstore bedrifter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

S-Foretaket fikk (betinget) tillatelse til å drive virksomhet som bank. S-Foretaket skal være en spesialisert bank for utlån til boligformål i det norske privatmarkedet. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

Kraft Bank ASA fikk bankkonsesjon i desember 2017 og fikk tillatelse til å starte virksomheten i mai 2018. Banken refinansierer lån med høy kredittrisiko og misligholdte lån innvilget av andre finansforetak. Dette gjelder særlig usikrede forbrukslån og sikrede boliglån.

DeBank ASA fikk tillatelse til å etablere virksomhet som bank i desember 2016 og fikk tillatelse til å starte virksomheten i februar 2017. I desember 2018 mottok Finanstilsynet søknad om samtykke fra SpareBank 1 SMN om å kjøpe 100 pst. av aksjene i DeBank og etablere konsernforhold. Finanstilsynet ga tillatelse til oppkjøpet i januar 2019.

9.4.2 Bankfusjoner

Bud Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank fusjonerte i januar 2018. Bankenes virksomhet er videreført under navnet Romsdal Sparebank.

Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank fikk tillatelse til å fusjonere i desember 2018. Fusjonen ble gjennomført i januar 2019. Bankenes virksomhet er videreført under navnet Sparebank 68 grader Nord.

9.4.3 Finansieringsforetak

NorgesGruppen Finans AS fikk i juni 2018 tillatelse til å etablere virksomhet som finansieringsforetak og betalingsforetak og fikk tillatelse til å starte virksomheten i august 2018. NorgesGruppen tilbyr finansiering til ikke-konsernselskaper for å understøtte NorgesGruppens kjernevirksomhet. Disse er hovedsakelig kjøpmenn, men også eiendomsaktører som utvikler eiendom der hensikten er å få tilgang til beliggenheter for handel. NorgesGruppen Finans Holding AS fikk tillatelse til å eie 100 pst. av aksjene i NorgesGruppen Finans AS og være morselskap i finanskonsern.

Interkreditt Finans AS fikk august 2018 tillatelse til å drive og starte virksomhet som finansieringsforetak. Selskapet tilbyr løpende porteføljekjøp, fakturakjøp og factoring.

Axactor Capital AS fikk i desember 2018 tillatelse til å etablere virksomhet som finansieringsforetak. Tillatelsen gjelder kjøp av forfalte utestående fordringer og kjøp av ikke-forfalte fordringer, som er i samsvar med søknaden. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har mottatt bekreftelse fra foretaket om at konsesjonsvilkårene er oppfylt.

NMI Fund IV KS fikk tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak. Selskapet vil hovedsakelig investere i og yte lån til mikrofinansieringsforetak og andre foretak som arbeider med finansiell inkludering for fattige i utviklingsland.

Betalingsforetak

Vipps AS, fikk i 2018 tillatelse til å innfusjonere BankID Norge AS og BankAxept AS. Tillatelsen ble gitt av Finansdepartementet etter tilrådning fra Finanstilsynet og innebærer at virksomheten knyttet til BankID- og BankAxept-produkter som lå i de innfusjonerte foretakene, videreføres i Vipps AS.

PayEx Norge AS fikk i 2018 tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte betalingstjenesten gjennomføring av betalingstransaksjoner og betalingstjenesten pengeoverføringer.

Kredd AS fikk i 2018 tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte betalingstjenesten gjennomføring av betalingstransaksjoner. Kredd AS ble også registrert som låneformidler.

FundingPartner AS fikk i 2018 tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte betalingstjenesten gjennomføring av betalingstransaksjoner. FundingPartner AS ble også registrert som låneformidler.

Monner AS fikk i 2018 tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte betalingstjenesten gjennomføring av betalingstransaksjoner. Monner AS ble også registrert som låneformidler.

Kill Bill AS fikk i 2018 tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer.

Norges Gruppen AS fikk i 2018 tillatelse til drive virksomhet som betalingsforetak. Konsesjonen omfatter tillatelse til å yte alle betalingstjenester.

9.4.4 Forsikring

Prosjekt Duo AS fikk i november 2018 konsesjon til å etablere skadeforsikringsforetak.

DNB Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS fikk i desember 2018 tillatelse til å fusjonere, med SpareBank 1 Skadeforsikring AS som overtakende selskap. Fusjonen ble gjennomført i januar 2019. Forsikringsforetakenes virksomhet skal videreføres under navnet Fremtind.

9.4.5 Verdipapirforetak

Tre nye verdipapirforetak, Alchemy Fund Management AS, Njord Kapitalforvaltning Øst AS og NT Services AS, fikk tillatelse til å yte investeringstjenester i 2018.

De utenlandske verdipapirforetakene Icap Energy Ltd, Norron AB, Nordea Bank ABP, Privanet Securities Ltd og Los Energy Trading AB etablerte filial i Norge.

Tre andre verdipapirforetak, Finansco AS, Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS og Fronteer Solutions AS, fikk utvidet sin opprinnelige tillatelse med flere investerings- og tilleggstjenester.

9.4.6 Forvaltningsselskaper for verdipapirfond

I løpet av 2018 ble det gitt to nye tillatelser til å drive verdipapirfondsforvaltning da Sissener AS og Sparebank 1 Kapitalforvaltning AS ble omdannet fra verdipapirforetak til forvaltningsselskap for verdipapirfond. I tillegg ble det gitt tillatelse til tilleggstjenester til ett eksisterende forvaltningsselskap. Ved utgangen av 2018 var det 29 forvaltningsselskaper for verdipapirfond under tilsyn.

Det ble i 2018 gitt tillatelse til å etablere 27 nye verdipapirfond, mens tre verdipapirfond ble avviklet. En rekke UCITS-fond etablert i andre EØS-stater blir meldt for markedsføring i Norge. Det er særlig UCITS-fond fra Luxembourg, Irland, Storbritannia og de nordiske landene som markedsføres i Norge. Enkelte av de norske forvaltningsselskapene har meldt markedsføring av verdipapirfond i andre EØS-land.

9.4.7 Forvaltere av alternative investeringsfond

I løpet av 2018 ble det tildelt tre nye konsesjoner som forvalter av alternative investeringsfond, hvorav ett av selskapene, Sparebank 1 Kapitalforvaltning AS, også fikk tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning. Det ble gitt tillatelse til tilleggstjenester til én eksisterende AIF-forvalter. Ved utgangen av 2018 var det 39 forvaltere av alternative investeringsfond under ordinært tilsyn. I tillegg ble 27 nye AIF-forvaltere registrert, slik at det per 31. desember 2018 var totalt 106 registrerte AIF-forvaltere.

Finanstilsynet ga i 2018 12 tillatelser til å markedsføre alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer i Norge. En rekke alternative investeringsfond som er etablert i andre EØS-stater, er meldt for markedsføring til profesjonelle investorer i Norge. Enkelte norske AIF-forvaltere har meldt grensekryssende tjenester ut av Norge. Det ble gitt 58 tillatelser til å markedsføre alternative investeringsfond til profesjonelle investorer, hvor enten forvalter, fondet eller begge er etablert utenfor EØS-området.

Finanstilsynet innvilget tre søknader om tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond (Explore Equity AS, Nordic Value Partners AS, NRP Maritime Asset Management).

I 2018 ble det gitt ni tillatelser til å markedsføre alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer. Mange alternative investeringsfond for massemarkedet blir strukturert som tilføringsfond til ett hovedfond, som i praksis er lukket for ikke-profesjonelle investorer som følge av høy minstetegning.

I 2018 ga Finanstilsynet 63 tillatelser til å markedsføre alternative investeringsfond til profesjonelle investorer i Norge, der enten forvalter, fondet eller begge er etablert utenfor EØS-området. (Dette gjelder særlig fond som er etablert i Irland, Storbritannia eller Luxembourg.)

Verdipapirsentralen ASA (VPS) skilte ut deler av virksomheten sin rettet mot verdipapirfond til det svenske datterselskapet Centevo AB 1. mars 2018.

Oslo Børs ASAs tillatelse som operatør av en godkjent offentliggjøringsordning (APA) for OTC-transaksjoner (utenombørshandel) etter MiFID II, ble i 2018 utvidet til også å omfatte finansielle instrumenter som er registrert på Nordic ABM og/eller handelsstøttesystemet til NOTC AS (NOTC-listen) og som er tatt opp til handel eller handles på handelsplass i EØS. Oslo Børs har etter dette tillatelse til å yte APA-tjenester for finansielle instrumenter som handles på en av Oslo Børs' handelsplasser, eller som er registrert på Nordic ABM eller NOTC-listen.

Depotmottakere

Finanstilsynet ga i 2018 tillatelse til at den nyetablerte norske filialen av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. overtar som depotmottaker for verdipapirfond som tidligere har benyttet depotmottaker- og custodytjenester ytt av den norske filialen av J.P. Morgan Europe Limited, som er besluttet lagt ned som følge av Storbritannias beslutning om å forlate EU.

9.4.8 Revisjon

I 2018 godkjente Finanstilsynet 126 statsautoriserte revisorer, 76 registrerte revisorer og 37 revisjonsselskaper.

9.4.9 Regnskapsførervirksomhet

I 2018 godkjente Finanstilsynet 486 regnskapsførere og 151 regnskapsfører-selskaper.

9.4.10 Eiendomsmegling og inkasso

31 foretak fikk tillatelse til å drive eiendomsmegling.

Det ble gitt 275 personlige tillatelser til å drive eiendomsmegling.

Det ble gitt 52 inkassobevillinger til enkeltpersoner eller foretak.

Til dokumentets forside