Meld. St. 32 (2014–2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Til innhaldsliste

10 Økonomiske og administrative konsekvensar

Det er lagt til grunn at dei tiltaka og den politikken som er handsama i denne meldinga, vert dekte innanfor gjeldande budsjettrammer. I den grad meldinga omtalar eller drøftar tilhøve som måtte tilseie seinare oppfølging i form av moglege endringar av politikk eller tiltak, vil regjeringa eventuelt kome tilbake til desse i samband med dei årlege budsjettframlegga.

Til forsida av dokumentet