Meld. St. 32 (2014–2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Til innhaldsliste

1 Forkortingar

 • ACAP Konvensjonen for vern av albatrossar og petrellar

 • ARK Samanslutninga av ansvarlege krillhaustingsføretak (Association of Responsible Krill Harvesting Companies)

 • ATCM Dei konsultative møta under Antarktistraktaten (Antarctic Treaty Consultative Meetings)

 • CBD Biomangfaldkonvensjonen (Convention on Biological Diversity)

 • CCAMLR Konvensjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), frå 1982

 • Same forkorting vert òg nytta om:

 • Kommisjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)

 • CCAS Konvensjonen for bevaring av antarktiske selartar (Convention for the Conservation of Antarctic Seals), frå 1972

 • CEMP CCAMLR-programmet for økosystem-overvaking (CCAMLR’s Ecosystem Monitoring Program)

 • CEP Miljøvernkomiteen under den antarktiske Miljøprotokollen (Committee for Environmental Protection)

 • COMNAP Samarbeidsrådet Council of Managers of National Antarctic Programs

 • CRAMRA Avtala om antarktiske mineralressursar (The Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resources), underteikna 1988 men vart aldri ratifisert

 • DML Dronning Maud Land

 • DROMLAN Flysamarbeidsprosjektet Dronning Maud Land Air Network Project

 • DROMSHIP Skipstransport-samarbeidsprosjektet Dronning Maud Land Shipping Network

 • ESA Den europeiske romorganisasjonen (European Space Agency)

 • EUMETSAT Den europeiske meteorologiorganisasjonen

 • IAATO Den internasjonale samskipnaden av antarktiske tur-føretak International Association of Antarctica Tour Operators)

 • ICAO Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (International Civil Aviation Organization)

 • ICRW Den internasjonale kvalfangstkonvensjonen (The International Convention on the regulation of Whaling), frå 1946

 • IGY Det internasjonale geofysiske året (International Geophysical Year), 1957–58

 • IMO Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (The International Maritime Organization)

 • INTERPOL Den internasjonale organisasjonen for politisamarbeid

 • IWC Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (The International Whaling Commission)

 • KSAT Kongsberg Satellite Services

 • MARPOL Den internasjonale konvensjonen om hindring av marin forureining frå skip, frå 1973

 • NARE Dei norske Antarktis-ekspedisjonane (Norwegian Antarctic Research Expedition), frå 1976–77 og seinare

 • NASA Den amerikanske romadministrasjonen (National Aeronautics and Space Administration)

 • NOAA Den amerikanske hav- og luftadministrasjonen (National Oceanic and Atmospheric Administration)

 • NP Norsk Polarinstitutt

 • SANAE Den sørafrikanske nasjonale Antarktis-ekspedisjonen (South African National Antarctic Expedition)

 • SAR Søk og redning (Search and Rescue)

 • SCAR Vitskapskomiteen for antarktisforsking (The Scientific Committee on Antarctic Research)

 • SOLAS Den internasjonale konvensjonen om tryggleik for menneskeliv til sjøs, frå 1974

Til forsida av dokumentet