Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over indikatorene i overvåkingssystemet for Norskehavet

Indikator

Kobling til www.miljostatus.no

Havklima

Havforsuring

http://www.miljostatus.no/havforsuring-i-norskehavet/

Temperatur, saltholdighet og næringssalter

http://www.miljostatus.no/temperatur-norskehavet/

Transport av atlanterhavsvann

http:// www.miljostatus.no/atlanterhavsvann-norskehavet/

Plankton

Biomasse av planteplankton

http://www.miljostatus.no/biomasse-planteplankton-norskehavet/

Artssammensetning av planteplankton

http://www.miljostatus.no/artssammensetning-planteplankton- norskehavet/

Tidspunkt for våroppblomstring av

planteplankton

http://www.miljostatus.no/varoppblomstring-norskehavet/

Artsmangfold av dyreplankton

http://www.miljostatus.no/artsmangfold-dyreplankton-norskehavet/

Dyreplanktonbiomasse

http://www.miljostatus.no/dyreplanktonbiomasse-norskehavet/

Fisk

Norsk vårgytende sild

http://www.miljostatus.no/norsk-vargytende-sild/

Makrell

http://www.miljostatus.no/makrell-norskehavet/

Kolmule

http://www.miljostatus.no/kolmule-norskehavet/

Nordøstarktisk sei

http://www.miljostatus.no/nordostarktisk-sei/

Brosme

http://www.miljostatus.no/brosme/

Lange

http://www.miljostatus.no/lange/

Blåkveite

http://www.miljostatus.no/blakveite-norskehavet/

Vanlig uer

http://www.miljostatus.no/vanlig-uer-norskehavet/

Snabeluer

http://www.miljostatus.no/snabeluer-norskehavet/

Sjøfugl

Krykkje

http://www.miljostatus.no/krykkje-norskehavet/

Lomvi

http://www.miljostatus.no/lomvi-norskehavet/

Lunde

http://www.miljostatus.no/lunde-norskehavet/

Toppskarv

http://www.miljostatus.no/toppskarv-norskehavet/

Ærfugl

http://www.miljostatus.no/arfugl-norskehavet/

Sjøpattedyr

Klappmyss

http://www.miljostatus.no/klappmyss-norskehavet/

Fremmede arter

Fremmede arter

http://www.miljostatus.no/fremmede-arter-norskehavet/

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper

http://www.miljostatus.no/truede-arter-i-norskehavet/

Forurensende stoffer

Forurensning i norsk vårgytende sild

http://www.miljostatus.no/forurensning-sild-norskehavet/

Forurensning i reker

http://www.miljostatus.no/forurensning-reker-norskehavet/

Forurensning i sedimenter

http://www.miljostatus.no/forurensning-sedimenter-norskehavet/

Forurensning i kysttorsk

http://www.miljostatus.no/forurensning-torsk-norskehavet/

Lufttilførsler av miljøgifter

http://www.miljostatus.no/miljogifter-luft-norskehavet/

Miljøgifter i blåkveite

http://www.miljostatus.no/miljogifter-blakveite-norskehavet/

Miljøgifter i blåskjell langs kysten

http://www.miljostatus.no/forurensning-blaskjell-norskehavet/

Miljøgifter i brosme

http://www.miljostatus.no/miljogifter-brosme-norskehavet/

Miljøgifter i klappmyss

http://www.miljostatus.no/miljogifter-klappmyss/

Miljøgifter i kolmule

http://www.miljostatus.no/miljogifter-kolmule-norskehavet/

Miljøgifter i toppskarvegg

http://www.miljostatus.no/miljogifter-toppskarvegg-norskehavet/

Radioaktiv forurensning i sjøvann

http://www.miljostatus.no/radioaktiv-forurensning-sjovann- norskehavet/

Tilførsel av forurensninger fra elver

http://www.miljostatus.no/elvetilforsler-norskehavet/

Menneskelig aktivitet

Fiskedødelighet

http://www.miljostatus.no/fiskedodelighet-norskehavet/

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner

http://www.miljostatus.no/tilforsler-av-olje-norskehavet

Til dokumentets forside