Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. I meldingen gis en særlig gjennomgang av marin forsøpling og mikroplast, og tiltak for å motvirke dette. Meldingen omtaler særegne naturverdier i dyphavet og relaterte kunnskapsbehov. Arealbruk og arealforvaltning i Norskehavet gås gjennom i meldingen. Det presenteres tiltak for beskyttelse og bærekraftig bruk av økosystemene i Norskehavet. Meldingen er i hovedsak basert på faglig grunnlag utarbeidet av Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget