Meld. St. 37 (2016–2017)

Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen fremmet den 17. mars 2017 Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere. Meldingen omhandler pliktsystemet for torsketrålere, og bygger bl.a. på ekspertrapporten Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten levert til Nærings- og fiskeridepartementet høsten 2016. Meldingen gir en redegjørelse for pliktsystemets opprinnelse og omfang, og presenterer ekspertgruppens vurdering av pliktene. I meldingen redegjør regjeringen for sine vurderinger om pliktsystemet, og legger fram sitt forslag om å avvikle pliktsystemet.

Til dokumentets forside