Meld. St. 37 (2016–2017)

Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Til innholdsfortegnelse

2 Departementets vurdering

Regjeringen har med meldingen søkt en endelig avklaring om pliktsystemet, og med det å legge til rette for stabile, forutsigbare rammebetingelser for den delen av sjømatnæringen som er underlagt plikter. Etter regjeringens syn vil dette gi bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom drift. Etter at meldingen ble fremmet er det, slik situasjonen synes å være, en usikkerhet om hvorvidt stortingsflertallet vil kunne enes om en løsning som gir en avklaring på den framtidige innretningen av pliktsystemet. Av hensyn til næringen som er underlagt plikter og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering av situasjonen at den beste løsningen er at Meld. St. 20 (2016–2017) trekkes tilbake.

Til dokumentets forside