Meld. St. 5 (2016–2017)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Norsk formannskap i 2017

En verden og et Norden i endring vil stå sentralt i Norges formannskap i det nordiske samarbeidet i 2017. Klimaet forandrer seg, vi står overfor store økonomiske og miljømessige omstillingsbehov, og demografien endrer seg. Globale utviklingstrender akselererer, både i positiv og negativ forstand, og vi lever i en verden som er mer omskiftelig og dynamisk. Valgene vi tar vil prege både vår egen og kommende generasjoner. Den største faren er at vi omstiller oss for sent når verden rundt oss, teknologien, økonomien, klima og befolkningssammensetningen er i endring. I 2017 vil regjeringen arbeide for å styrke Nordens evne til å møte endringene. Nordens kulturelle fellesskap, våre verdier og interesser gir oss et helt spesielt utgangspunkt både for å takle utfordringene – og for å påvirke utviklingen. Norges formannskap i det nordiske samarbeidet i 2017 har tre hovedpilarer:

Norden i omstilling

Hovedmålet med satsingen blir å synliggjøre verdien av det regionale samarbeidet for å møte vår tids grunnleggende utfordringer knyttet til klima, grønn omstilling og konkurransekraft. I tillegg kommer samarbeidet om befolkningsmessige endringer knyttet til folkehelse og integrering.

Når det gjelder grønn omstilling og konkurransekraft vil Norge ha mye å tjene på tettere samarbeid med våre nærmeste naboer i årene framover. Forskningen under prosjektet «Innovative Nordics» i regi av Handelshøyskolen BI og Handelshögskolan i Stockholm illustrerer hva som kan oppnås dersom norske og svenske – og nordiske – klynger samarbeider tettere for å styrke sin globale konkurranseevne. De nordiske landene, og i økende grad de baltiske, er våre viktigste partnere. Ikke bare når det gjelder handel og investeringer, men enda viktigere når det gjelder forskning og innovasjon. Her er også det digitale perspektivet viktig.

Formannskapsprosjektene vil sette søkelyset på de prioriterte delene av det nordiske samarbeidet (45 millioner kroner fordelt over tre år), med vekt på omstilling. Et eksempel er «Attraktive nordiske byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle», det tverrdepartementale prosjektet for å styrke nordiske byers grønne omstilling og konkurransekraft, med deltakelse fra KMD, KLD og HOD. Formannskapsprosjektene supplerer en rekke relevante pågående aktiviteter i de ti ministerrådene og de nordiske institusjonene. Et eksempel er «Nordic Green Growth Research and Innovation Programme» som drives av Nordisk Innovasjon sammen med NordForsk og Nordisk Energiforskning.

Utviklingen i Europa de siste årene har også vist at migrasjon og integrering er blant vår tids største politiske, sosiale og økonomiske utfordringer. I 2017 iverksettes et bredt anlagt program med vekt på utvikling og utveksling av kunnskap og praksis på integreringsområdet. Norge initierer i tillegg prosjekter som skal styrke den fellesnordiske satsningen gjennom tiltak som fremmer integrering av utsatte barn, unge og voksne i utdanning og arbeidsliv samt kulturlivets og frivillighetens rolle. Vi vil også fortsette arbeidet i prosjektet om demokrati, inkludering og sikkerhet.

Norden i Europa

Vi skal ikke fremme et tettere nordisk samarbeid på bekostning av det europeiske. Samtidig kan den aktuelle politiske situasjonen i Europa være et argument for å arbeide enda tettere sammen i Norden og Baltikum. Norden er en godt integrert region med sterke stater som kan bidra til å styrke Europa politisk og økonomisk. Norden trenger Europa og Europa trenger Norden.

Under sitt formannskap i 2016 har Finland prioritert «mer nordisk nytte i EU». Regjeringen vil videreføre denne satsingen i 2017, med vekt på økt nordisk synlighet på den europapolitiske arenaen og i Brussel, og mer bruk av fellesnordiske innspill på politikkområder der vi har felles interesser. Vekten vil bli lagt på innsats i såkalt «tidlig fase», det vi si i den uformelle delen av EUs regelverksutvikling, når handlingsrommet normalt er størst.

Tematisk vil regjeringen fokusere på tre områder av strategisk interesse for alle de nordiske landene: energi, klima og miljø, og digitalisering.

Norden i verden – det uformelle utenrikspolitiske samarbeidet i N5- og NB8-kretsen

De nordiske og baltiske landene deler fundamentale interesser og verdier i utenrikspolitikken. Verdiene ligger fast. Men i en stadig mer dynamisk og utfordrende verden er også den nordiske og baltiske utenrikspolitikken i endring.

Ministerrådets internasjonale engasjement og den uformelle nordiske og nordisk-baltiske utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen utfyller hverandre. I formannskapet skal vi arbeide for å gjøre det formelle og uformelle samarbeidet enda mer sømløst og sammenhengende.