Meld. St. 6 (2019–2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aamodt, I., & Næsheim, H. (2019). Lærerutdannede som forlater- og returnerer til læreryrket. SSB analyse.

Agenda Kaupang. (2017). Gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdirsponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråk.

Andrews, T., Lødding, B., Fylling, I., & Hustad, B. (2018). Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap Om virkninger av Strategi for etter og videreutdanning i PP-tjenesten. Bodø og Oslo: Nordlandsforskning; NIFU; Nord universitet.

Albæk, K., Asplund, R., Barth, E., Lindahl, L., Strøm, M., & Vanhala, P. (2019). Better Late Than Never? How Late Completion Affects the Early Careers of Dropouts. IZA – Institute of Labor Economics.

Álvarez-Bueno, C., Pesce, C., Cavero-Redondo, I., Sánchez-López, M., Martínez-Hortelano, J. A., & Martínez-Vizcaíno, V. (2017). The effect of physical activity interventions on children’s cognition and metacognition: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Andreasen, A., & Lausten, M. (2019). Trivselsudfordringer ved skolestart, Et langtidsperspektiv. IVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Andreassen, M., m.fl. (2017). Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati. Rapport fra ekspertgruppe.

Ang, L. (2014). Preschool or prep school? Rethinking the role of early years education. Contemporary Issues in Early Childhood.

Aukrust, V. (2005). Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Oslo: Rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet.

Aukrust, V. B., & Rydland, V. (2011). Preschool classroom conversations as long-term resources for second langauge and literacy acquisition. Journal of Applied Developmental Psychology.

Backe-Hansen, E., Bakken, A., & Huang, L. (2013). Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn. Sluttrapport. Oslo: NOVA.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet. (2018). Samarbeid til barn og unges beste. Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe med mandat fra 0–24 samarbeidet med utgangspunkt i tiltak B fra oppdragsbrev 16–15 Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24.

Barne- og likestillingsdepartementet m.fl. (2018). Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (20182021). Strategi

Barneombudet. (2017). Uten mål og mening. Elever med spesialundervisning i grunnskolen. Barneombudets fagrapport 2017.

Barth, E., Keute, A., Schøne, P., Simson, K., & Steffensen, K. (2019). NEET Status and Early Versus Later Skills Among Young Adults: Evidence From Linked Register-PIAAC Data. Scandinavian Journal of Educational Research.

Berven, N., Ravneberg, B. (2012). Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv. Uni Rokkansenteret.

Biddle, S. J. (2018). Physical activity and mental health in children and adolescents: An updated review of reviews and an analysis of causality. Psychology of Sport and Exercise.

Biddle, S., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. Br J Sports Med.

Bjugstad, H. (2016). Stadig flere mangler grunnskolepoeng. SSB. Hentet fra https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/stadig-flere-mangler-grunnskolepoeng

Bjørnestad, E. (2019). Hovedfunn fra kartleggingen av barnehagenes omsorgs, leke- og læringsmiljøet vurdert med ITERS-R og ECERS-R. Presentert på GoBaN avslutningskonferanse 14.01.19, OsloMet.

Bjørnestad, E., & Os, E. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal.

Bjørnestad, E., Broekhuizen, M., Os, E., & Baustad, A. (2019). Interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP). Scandinavian Journal of Educational Research.

Borg, E., Christensen, H. F., & Pålshagen, Ø. (2015). Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Arbeidsforskningsinstituttet.

Borg, E., Drange, I., Fossestøl, K., & Jarning, H. (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Borgonovi, F., Ferrara, A., & Maghnouj, S. (2018). The gender gap in educational outcomes in Norway. OECD, Paris. OECD Publishing. doi:http://dx.doi.org/10.1787/f8ef1489-en

Brandlistuen, R., Helland, S., Evensen, L., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, H., & Wang, M. (2015). Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Bratholmen, N. (2018). Karakterer og grunnskolefravær kan påvirke fraværet i videregående. Statistisk sentralbyrå.

Bratterud, Å., Sandseter, E., & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning; Dronning Mauds Minne.

Brown, E., Garnett, M., Anderson, K., & Laurenceau, J. (2017). Can the Arts Get Under the Skin? Arts and Cortisol for Economically Disadvantaged Children. Child development.

Bråten, B., Drange, N., Haakestad, H., & og Telle, K. (2014). Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport. Fafo-rapport 2014:44. Oslo: FAFO.

Bråten, M., & Tønder, A. (. (2015). Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgivernes vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. Oslo: FAFO.

Bråten, M., & Tønder, A. (2017). Gjør fagbrevet en forskjell? Barne- og ungdomsarbeidernes stilling i barnehage og skole. Oslo: FAFO.

Buland, T., Mordal, S., Olsen, M. S., Gjøsund, G., Caspersen, J., & Wendelborg, C. (2018). Mellom system og individ - en studie av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Caspersen, J., Buland, T., Valenta, M., & Tøssebro, J. (2019). Inkludering på alvor? Delrapport 1 fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Caspi, A. H. (2016). Childhood forecasting of a small segment of the population with large economic burden. Nature human behaviour 1. Hentet fra http://www.nature.com/articles/s41562-016-0005

Cohn, M., Fredrickson, B., Brown, S., M. J., & Conway, A. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion. 2009 Jun; 9(3).

Cools, S., Schøne, P., & Strøm, M. (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn? Søkelys på arbeidslivet.

Cooper, H., Robinson, J., & Patall, E. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003. Review of Educational Research.

Dearing, E., Zachrisson, H., Mykletun, A., & Toppelberg, C. (2018). Estimating the Consequences of Norway’s National Scale-Up of Early Childhood Education and Care (Beginning in Infancy) for Early Language Skills. AERA Open.

Deloitte. (2019). Evaluering av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2019/evaluering-av-kap.-9a-i-opplaringsloven-2019.pdf

Deloitte & Proba samfunnsanalyse. (2017). Evaluering av omstillingen i Statped. På oppdrag fra Utanningsdirektoratet.

Dietrichson, J., Bøg, M., Filges, T., & Jørgensen, A. (2017). Academic Interventions for Elementary and Middle School Students With Low Socioeconomic Status - A Systematic Review and Meta-Analysis. Review of. Review of Educational Research Vol 87, Issue 2, 2017.

Donnelly, J. E., Hillman, C. H., Castelli, D., Etnier, J. L., Lee, S., Tomporowski, P., Szabo-Reed, A. N. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Medicine and science in sports and exercise.

Drange, N. (2018). Gratis kjernetid i barnehage i Oslo, Rapport 2: Oppfølging av barna på femte trinn. Statistisk sentralbyrå.

Drange, N., & Havnes, T. (2015). Child care before age two and the developement of langugage and numeracy. Evidence from a lottery. SSB Discussion Papers No. 808. Statistisk sentralbyrå.

Drange, N., & Telle, K. (2017). Preschool and School Performance of Children from Immigrant Families. Empirical Economics 52(2).

Drange, N., & Telle, K. (2015). Promoting integration of immigrants: Effects of free child care on child enrollment and parental employment. Labour Economics 34.

Drugli, M. (2016). Too much, too soon? A multi informant, prospective study of predictors, moderators and effects of enduring daycare stress on young children’s mental health in Trondheim. Trondheim: NTNU, RKBU.

Drugli, M., & Nordahl, T. (2016). Forskningsartikkel: Samarbeidet mellom hjem og skole. Utdanningsdirektoratet.

Drugli, M., & Solheim E Drugli, M. S.-N. (2017). Elevated cortisol levels in Norwegian toddlers in childcare. Early Child Development and Care. Hentet fra http://www.tandfonline.com/toc/gecd20/current

Eik, L., & Steinnes, G. (2017). Flere barn på blokka: Rapport fra et forsknings- og utviklingsprosjekt om vurdering. Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. (2014). Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre. Oslo: Forskningsrådet.

Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Bergen/Notodden.

Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene. (2018). Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Jin, F., Johansen, R., Lekhal, R., Schjølberg S., Wang M.V., Aase, H. (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år: Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Rapport: 2014:1. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Eriksen, I., Sletten, M., Bakken, A., & von Soest, T. (2017). Stress og press blant ungdom Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. Oslo: NOVA.

Fagerholt, R., Myhr, A., Stene, M., Haugset, A., Sivertsen, H., Carlsson, E., & Nilsen, B. (2019). Spørsmål til Barnehage-Norge 2018:Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. Trøndelag Forskning og Utvikling.

Fagerholt, R., Naper, L., Sivertsen, H., Haugset, A., & Nilsen, B. S. (2018). Spørsmål til Barnehage-Norge 2017:Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. Trøndelag forskning og utvikling.

Fisher, K., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R., Singer, D., & Berk, L. (2011). Playing around in school: Implications for learning and educational policy. I Nathan, P., The Oxford handbook of the Development of Play.

FN, Committe on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). (2019). Concluding observations on the initial report of Norway. Hentet fra https://undocs.org/CRPD/C/NOR/CO/1

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet. (2018). Mat på SFO. Næring til liv, lek og læring. Basert på en befolkningsundersøkelse utført av Norstat.

Fylling, I., & Handegård, T. (2009). Kompetanse i et krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. Bodø: Norlandsforskning.

Følgegruppa for barnehagelærarutdanning. (2017). Barnehagelærarutdanninga, Ei reform tek form? Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning til Kunnskapsdepartmentet.

Gabrielsen, N. N., & Oxborough, G. H. (2014). Det gode grunnlaget. I Lundetræ, K. & Tønnessen, F. E. Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal.

Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnessen, F. E., & Reikerås, E. K. (2018). Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: An analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal.

Gitz-Johansen, T., Andersen, C. E., Engen, Strædet, C. K., Obel, L. S., Sand, S., & Zachrisen, B. (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Elverum: Høgskolen i Hedmark.

Gjems, L. (2011). Hvordan lære om språk og kunnskap i barnehagen - gjennom samtaler eller ….? I Gjems, L., Løkken, G. Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gjems, L., Janssen, T. T., & Tholin, K. R. (2012). Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, vol. 5(nr. 22).

Goodman, A., Joshi, H., Nasim, B., & Tyler, C. (2015). Social and emotional skills in childhood and their long-term effects on adult life. A review for the Early Intervention Foundation. UCL.

Grønmo, L., Onstad, T., & Pedersen, I. (2010). Matematikk i motvind. Unipub.

Handal, J. (2009). Flest delvis ledige i utkantstrøk. NAV Rapport Nr 1. NAV.

Hansen, B., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Dalene, K., Ekelund, U., & Anderssen, S. (2019). Monitoring population levels of physical activity and sedentary time in Norway across the lifespan. Scand J Med Sci Sports.

Hansen, J. (2018). Educational Language Practices Described by Preschool Teachers in Norwegian Kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal.

Haugsbakken, H., Buland, T., Valenta, M., & Molden, T. (2009). Leksehjelp - ingen tryllestav?: Sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp. Trondheim: SINTEF.

Haugset, A., Nilsen, R., & Haugum, M. (2016). Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Heckman, J., & Karapakula, G. (2018). Intergenerational and Intragenerational Externalities of the Perry Preschool Projec. NBER Working Paper.

Helland, S., Wilhelmsen, T., Alexandersen, N., Brandlistuen, R., Schjølberg, S., & Wang, M. (2019). Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen. Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Helleve, A., Federici, R., & Midthassel, U. (2019). Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten – en undersøkelse. Bedre skole 1/2019.

Helsedirektoratet. (2013). Mat og måltider i skolefritidsordningen. En kvantitativ landsdekkende undersøkelse blant ledere av skolefritidsordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet et al. (2017). Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022). Strategi

Hjetland, H., Brinchmann, E., Scherer, R., & Melby-Lervåg, M. (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability. Campbell Collaboration.

Hogsnes, H. D. (2016). Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og SFO-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet. Høgskolen i Sørøst-Norge.

Holen, S., Sivertsen, G., & Gjerustad, C. (2013). Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet. Oslo: NIFU.

Hustad, B., & Fylling, I. (2012). Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av faglig løft for PPT. Bodø: Norlandsforskning.

Hustad, B., Strøm, T., & Strømsvik, C. (2013). Kompetanse i PP-tjenesten - til de nye forventningene? Kartlegging av kompetansen i PP-tjenesten. Bodø: Nordlandsforskning.

Høigård, A., Mjør, I. & Hoel, T. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Innst. 50 S (2011–2012) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om læring og fellesskap. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 69 S (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 448 S (2016–2017) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 51 S (2017–2018) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag. Helse- og omsorgskomiteen.

Innst. 317 S (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene og Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser. Utdannings- og forskningskomiteen.

Innst. 377 S (2017–2018) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Arbeids- og sosialkomiteen.

Innst. 30 S (2018–2019) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass. Utdannings- og forskningskomiteen.

Jernes, M., & Engelsen, K. (2012). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education.

Karlsen, J. (2014). Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.

Karrebæk, M. (2011). It farts: The situated management of social organization in a kindergarten peer group. Journal of Pragmatics.

Kaspersen, S., Bungum, B., Buland, T., Slettebak, R., & Ose, S. (2012). Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. Trondheim: SINTEF, NTNU.

Klette, K., Drugli, M., & Aandahl, A. (2018). Together and alone a study of interactions between toddlers and childcare providers during mealtime in Norwegian childcare centres. Early Child Development and Care.

Knudsen, E. H. (2006). Economic, Neurobiological and Behavioral Perspectives on Building America's Future Workforce. Proceedings of the National Academy of Sciences 103: 10155-10162.

Kolle E. et al. (2019). School in motion. Oslo: Norges Idrettshøyskole.

Kunnskapsdepartementet. (2015). Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Strategi.

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Framtid, fornyelse og digitalisering Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021. Strategi.

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Strategi.

Kunnskapsdepartementet. (2017c). Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022. Strategi.

Kunnskapsdepartementet. (2018). Integrering gjennom kunnskap Regjeringens integreringsstrategi 2019–2022. Strategi.

Law, J. C. (2017). Early Language Development: Needs, provision, and intervention for preschool children from socio-economically disadvantaged backgrounds. Education Endowment Foundation.

Lekhal, R. M. (2013). Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjoner i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Lervåg, A. &. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Lesesenteret. (2018). Stavangerprosjektet – det lærende barnet. Universitetet i Stavanger. https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13496197/Lesesenteret/Stavangerprosjektet_brosjyre_avslutningskonferanse_web.pdf

Lie, S., Angell, C., & Rohatgi, A. (2010). Fysikk i fritt fall. Unipub.

Lillard, A., Lerner, M., Hopkins, E., Dore, R., Smith, E., & Palmquist, C. (2013). The impact of pretend play on children’s development: A review of the evidence. Psychological Bulletin.

Lillejord, S., Børte, K., & Nesje, K. (2018). De yngste barna i skolen: Lek og læring. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lillejord, S., Børte, K., Halvorsrud, K., Ruud, E., & Freyr, T. (2015). Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lillejord, S., Børte, K., Ruud, E., & Morgan, K. (2017). Stress i skolen - en systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lillejord, S., Halvorsrud, K., Ruud, E., Morgan, K., Freyr, T., Fischer-Griffiths, P., et al. (2015). Frafall i videregående opplæring En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lippestad, J., & Grut, L. (2014). Følge og sluttevaluering av prøveordning for henvisningsrett for PPT til BUP og HABU. Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn.

Lund, I., Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D., Kovac, B., & Cameron, D. (2015). Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. Oslo: Foreldreutvalget for barnehager, Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Løkken, I., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M., & Moser, T. (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. International Journal of Child Care and Education Policy.

Løndal, K. (2010). Revelations in bodily play: a study among children in an after-school programme. Norges Idrettshøyskole.

Markussen, E. (2010). Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden. København: Nordic Council of Ministers.

Markussen, E. (2019). «… respekten for forskjelligheten …» En studie av spesialundervisning i videregående skole i Norge skoleåret 20182019. Oslo: NIFU.

Melby-Lervåg, M. (2011). Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse: hva kan forskning fortelle oss? Spesialpedagogikk.

Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga. – Gode liv i eit trygt samfunn. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 21 (2016 – 2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet.

Melhuish, E., & Ereky-Stevens, K. P. (2015). A review of research on the effects of early childhood Education. CARE Project.

Mischel, W. S. (1989). Delay of gratification in children. Science,

Moafi, H. (2017). Barnetilsynsundersøkelsen 2016 En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge. Statistisk sentralbyrå.

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H. et al. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. PNAS. Hentet fra https://www.pnas.org/content/108/7/2693

Mordal, S., Buland, T., & Mathiesen, I. (2015). Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Trondheim og Stavanger: NTNU, IRIS, SINTEF.

Mura, G. V. (2015). Effects of school-based physical activity interventions on cognition and academic achievement: a systematic review. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets.

Naudeau, S. et al. (2011)). Investing in Young Children: An Early Childhood Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation. Washington D.C.: World Bank.

Nordahl, T. et al. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget.

Nordahl, T., Egelund, N., Nordahl, S., & Sunnevåg, A. (2018). Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1. Høgskolen i Innlandet .

Nordahl, T., Nordahl, S., Sunnevåg, A., Berg, B., & Martinsen, M. (2017). Det gode er det fremragende sin fiende Resultater fra kartleggingsundersøkelser i Kristiansand kommune. Høgskolen i Innlandet.

Nordahl, T., Sunnevåg, A., & Løken, G. (2011). «Det er fedt»: Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark. Elverum: Høgskolen i Hedmark.

NOU 2009: 18 Rett til læring.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.

NOU 2016: 14 Mer å hente — Bedre læring for elever med stort læringspotensial.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

OECD. (2017a). Starting Strong 2017, Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017b). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2019a). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: TALIS, OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en.

OECD. (2019b). Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from Starting Strong Survey 2018. TALIS. OECD Publishing. Paris.

Patall, E., Cooper, H., & Robinson, J. (2008). Parent Involvement in Homework: A Research Synthesis. Review of Educational Research.

Prop. 121 S (2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Helse- og omsorgsdepartementet

PROBA Samfunnsanalyse. (2017). Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring? – Erfaringer og innspill fra brukerorganisasjoner. Rapport 2017 - 01. PROBA Samfunnsanalyse.

Rambøll. (2016). Evaluering av særskilt norskopplæring og innføringstilbud. Oslo: Rambøll.

Reikerås, E. (2014). Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. I Glaser, V., Størksen, I. & Drugli, MB, Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget.

Rege, M., Solli, I., Størksen, I., & Votruba, M. (2018). Variation in center quality in a universal publicly subsidized and regulated childcare system. Labour Economics. doi:https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.10.003

Rege, M., Størksen, I., Solli, I., Kalil, A., McClelland, M., ten Braak, D., Hundeland, P. (2019). Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment. CESifo Working Paper.

Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. (2017). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal.

Rogde, K., Federici, R.A., Vaagland, K. & Wollscheid, S. (2019). Spørsmål til Skole-Norge, Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreunderøskelse til skoler og skoleeiere høsten 2018. Oslo: NIFU

Rogde, K., Daus, S., Pedersen, C., Vaagland, K., & Federici, R. (2019). Spørsmål til Skole-Norge, Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019. Oslo: NIFU.

Sandvik, M., Garmann, N. G., & Tkachenko, E. (2014). Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 20062014. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sandvik, M. & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Cappelen Damm akademisk.

Schjølberg, S., Lekhal, R., Vartun, M., Helland, S., & Mathiesen, K. (2011). Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Seeberg, M., Seland, I., & Hassan, S. (2012). «Litt vanskelig at alle skal med!» Evaluering av leksehjelpstilbudet 1.-4.trinn. Oslo: NIFU, NOVA.

Seland, I., Caspersen, J., Markussen, E., & Sandsør, A. (2017). Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Oslo: NIFU.

Stangeland, E. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal.

Steffensen, K., Ekren, R., Zachrisen, O., & Kirkebøen, L. (2017). Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie. Oslo–Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

ten Braak, D., Braaka, Kleemans, T., Størksen, I., Verhoeven, L., & Segers, E. (2018). Domain-specific effects of attentional and behavioral control in early literacy and numeracy development. Learning and Individual Differences.

Thorbjørnsrud., T., & Kullerud, H. (2017). Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring? Erfaringer og innspill fra brukerorganisasjoner. PROBA Samfunnsanalyse.

Tveitnes, M. (2018). Sakkyndighet med mål og mening. En analyse av sakkyndighetskunnskapens institusjonaliserte kjennetegn; et grunnlag for refleksjon og endring. Universitetet i Stavanger.

Trætteberg, H., & Lidén, H. (2018). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen. Delrapport 1. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Tøssebro, J., & Paulsen, V. (2014). Foreldres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. I Tøssebro, J. & Wendelberg, C. (Red.), Oppvekst med funksjonshemming. Oslo: Gyldendal.

Utdanningsdirektoratet. (2016a). Alle barn har rett til... Fylkesmennenes tilsyn med barnehage og opplæringsområdet i 2016.

Utdanningsdirektoratet. (2016b). Riktig bruk av lekser er viktig for elevenes læring. Tall og forskning #1 2016.

Utdanningsdirektoratet. (2018a). Utdanningsspeilet 2018.

Utdanningsdirektoratet. (2018b). Skolebidragsindikatorer i videregående skole 201718 – analyse. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/skolebidragsindikatorer-for-skolearet-2017-18--analyse/

Utdanningsdirektoratet. (2018c). Hva kjennetegner elever som ikke får grunnskolepoeng? Statistikknotat 5/2018.

Utdanningsdirektoratet. (2019a). Hvordan opplever foreldre barnehagetilbudet? Statistikknotat 1/2019.

Utdanningsdirektoratet. (2019b). Rapport, Felles nasjonalt tilsyn – 20142017. Hentet fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn-2014-2017-/

Utdanningsdirektoratet. (2019c). Skolebidragsindikatorer i grunnskolen 201718 – analyse. Utdanningsdirektoratet. Hentet fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/skolebidragsindikatorer-grunnskole-2017-18/

Utdanningsdirektoratet. (2019d). Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/hvordan-kan-det-gjennomfores/

Utdanningsdirektoratet. (2019e). Rapport, Felles nasjonalt tilsyn – 20142017. https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn-2014-2017-/

Utdanningsdirektoratet. (2019f). Analyse av fravær på 10. trinn.

Vermeer, H., & Groeneveld, M. (2017). Children’s physiological responses to childcare. Current Opinion in Psychology.

Waagene, E., Larsen, E., Vaagland, K., & Federici, R. (2018a). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: NIFU.

Waagene, E., Larsen, E., Vaagland, K., & Federici, R. (2018b). Spørsmål til Skole-Norge våren 2018: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: NIFU.

Wendelborg, C., Caspersen, J., & Kongsvik, T. (2015). Mot et større mangfold? Systemrettet arbeid og tilpasset opplæring i kommuner med lavt omfang av spesialundervisning. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C. (2019). Mobbing og arbeidsro i skolen, Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C., Caspersen, J., Mordal, S., Ljusberg, A., Valenta, M., & Bunar, N. (2018). Lek læring og ikke-pedagogikk for alle - nasjonal evaluering av SFO. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wendelborg, C., Kittelsaa, A., & Wik, S. (2017). Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Wetso, G.-M. (2006). Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. Stockholm: HLS förlag.

Yoshikawa, H., Aber, J., & Beardslee, W. (2012). The Effects of Poverty on the Mental, Emotional, and Behavioral Health of Children and Youth. American Psychologist.

Zachrisson, H., & Dearing, E. (2015). Family Income Dynamics, Early Childhood Education and Care, and Early Child Behavior Problems in Norway. Child Development.

Änggård, E. (2007). Platser för bildskapande: arenor för samspel och utforskande av gränser. I M. m. Simonsson, Den moderna barndomen och barns vardagsliv.

Øksnes, M. ( 2010). Lekens flertydighet; om barns lek i en institusjonalisert barndom. Cappelen Damm Akademisk.

Østbakken, K. (2019). Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen. Delrapport 2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Nettressurser

https://www.european-agency.org/projects/financing-policies-inclusive-education-systems

http://www.european-agency.org/sites/default/files/fpies_self-review_tool_no.docx

https://www.ssb.no/vgogjen

https://0-24-samarbeidet.no/dokumenter/

https://skoleporten.udir.no

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen

https://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/04/barnas-spesialtips-til-spesialundervisningen.pdf

Til forsiden