Meld. St. 8 (2018–2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Til innhaldsliste

Bakgrunnsdokument

CASE: The Culture and Sport Evidence Programme (2010). Understanding the drivers, impact and value of engagement in culture and sport. The EPPI-Centre (Institute of Education, University of London) og Matrix Knowledge Group

Dahl, Hans Fredrik og Tore Helseth (2006). To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814–2014. Oslo: Universitetsforlaget

Espelien, Anne (2011). Kulturnæringens betydning for norsk økonomi: Status og utvikling 2000–2009. Menon Economics

Finansdepartementet (2017). Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017

Gran, Anne-Britt, Øyvind Torp og Marcus Gjems Theie (2015). Kreativ næring i Norge 2008–2014. BI Centre for Creative Industries

inFuture (2018). Fremtidens kultur i et brukerperspektiv. Rapport på oppdrag frå Kulturdepartementet. Oslo: inFuture. Henta frå www.regjeringa.no/2604811

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner med retningslinjer om utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren (H-2382 B)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018). Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Rapport frå ekspertutval (Hagenutvalet)

Kulturanalys Norden, red. (2018). Kulturpolitisk styrning. Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet. Nordisk kulturfakta. Stockholm: Kulturanalys Norden

Kulturdepartementet (1992). St.meld. nr. 61 (1991–92) Kultur i tiden

Kulturdepartementet (1999). St.meld. nr. 22 (1999–2000) Kjelder til kunnskap og oppleving

Kulturdepartementet (2007). Ot.prp. nr. 50 (2006–2007) Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Kulturdepartementet (2013). Prop. 67 L (2012–2013) Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Kulturdepartementet (2018). Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet. Rapport

Kulturdepartementet (2018). Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge. Rapport

Kultur- og kyrkjedepartementet (2003). St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Mangset, Per (2012). En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Et notat om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal politikk. Notat på oppdrag av Kulturutredningen 2014

Mangset, Per (2013). Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt. TF-rapport (313). Bø: Telemarksforskning

Mangset, Per og Ole Marius Hylland (2017). Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis. Oslo: Universitetsforlaget

NOU 2013: 4 (2013). Kulturutredningen 2014

Oslo Economics (2018). Den norske spillbransjen. Utredning for Kulturdepartementet

Oxford Research (2018). Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunene. Rapport på oppdrag frå KS

Slagstad, Rune (2013). Samfunnsbyggerne som forsvant.TidsskriftetMinerva, 2013. Henta frå www.minervanett.no/samfunnsbyggerne-som-forsvant/

SOU 2009:16 (2009). Betänkande av Kulturutredningen. Förnyelseprogram. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Regeringskansliet

Statistisk sentralbyrå (2017). Kulturstatistikk 2016. Statistiske analysar 156. Oslo-Kongsvinger: SSB

Statistisk sentralbyrå (2018, 26. juni). Befolkningsframskrivinger. Henta frå www.ssb.no/folkfram

Til forsida av dokumentet