Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2014

Finansdepartementet har beregnet normrenten for inntekståret 2014 til 2,0 prosent.

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet beregnet normrenten for inntekståret 2014 til 2,0 prosent.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Hallvard Rue
                                                           lovrådgiver

 

Kopi til:  Norges Rederiforbund
              Sentralskattekontoret for storbedrifter