NOU 2000: 15

Pressepolitikk ved et tusenårsskifte— Dagspresseutvalgets innstilling

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 16. april 1999 et utvalg som skulle vurdere pressens rammebetingelser. Med utgangspunktet i det overordnede målet om å sikre ytringsfriheten som en forutsetning for et levende folkestyre skulle utvalget foreta en samlet vurdering av offentlige politikkområder med betydning for pressens rammevilkår.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig. Utredningen legges frem med sju vedlegg.

25. mai 2000

Hallvard Bakke

Tone Grøver

Rune Hetland

Sigurd Hille

Einar Hope

Britt-Eva Elvejord Jakobsen

Jens Olav Simensen

Erika Jahr

Til dokumentets forside