NOU 2000: 15

Pressepolitikk ved et tusenårsskifte— Dagspresseutvalgets innstilling

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Avokatfirmaet Steenstrup: Merverdiavgift. Likebehandling av trykte medier (1998)

Gripsrud, Jostein: Ukepressens kulturelle og samfunnsmessige betydning (1999)

Gustafsson, Karl Erik: Presstödets konsekvenser for bransch och stat

Helgesen, Thorolf: Merkevarebygging av aviser (1999)

Helgesen, Thorolf: Skatt på kringkastingsreklame (1997)

Høst Sigurd: Aviskonkurransen (1996)

Høst Sigurd: Daglig mediebruk (1998)

Høst, Sigurd og Severinsson, Ronny: Avisstrukturen i Norge og Sverige- 1960–1995(1997)

Høyer, Rolf: Det trykte ord - likhet for loven om konkurransesituasjonen for aviser og ukeblader (1996)

Nordic Baltic Media Statistics (Nordicom 1999)

The Nordic Media Market (Nordicom 2000)

NOU 1992: 14 Mål og midler i pressepolitikken

NOU 1999: 26 Konvergens

NOU 1999: 27 Ytringsfrihet bør finde Sted

Simensen, Jens O: Meningsbærer eller meningsløs? Om avisenes samfunnsrolle (1999)

SOU 1997: 53 Avskaffa reklamskatten"

Stordrange, Bjørn og Mostad, Ellen C.: Merverdiavgift på aviser? En konkurranserettslig vurdering (1999)

Statskonsult Rapport 1998: 2 Om pressestøtten og statens annonseregelverk

St. meld.nr. 32 (1992–93) Media i tida

Wale, Henny: Bruk og oppfatninger av medier blant barn og unge (2000)

World Press Trends 1999

Til dokumentets forside