NOU 2000: 15

Pressepolitikk ved et tusenårsskifte— Dagspresseutvalgets innstilling

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

I punkt 7 i utvalgets mandat heter det at utvalget skal utrede de økonomiske og administrative konsekvenser av sine forslag.

Utvalget foreslår at produksjonstilskuddet økes til 240 millioner kroner per år. Dette innebærer en økning på kroner 76 millioner i forhold til vedtatt budsjett for 2000.

Utvalget foreslår også øremerkede årlige bevilgninger til: 1) tiltak for bedre å nå barn og unge som lesergrupper, 2) etableringstilskudd og ekstra produksjonstilskudd, 3) økt støtte til kompetanseheving, forskning og utvikling, – med til sammen 23 millioner kroner. For tiltakene 1 og 2 må det utarbeides spesielle regler.

Utvalget foreslår å redusere tillegget i produksjonstillegget til støtteberettige aleneaviser og nummer en-aviser med opplag under 6000 i Nord Norge fra 100 prosent til 50 prosent.

Utvalget foreslår å avvikle det spesielle distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark.

Tilskuddet til samiske og kvenske aviser foreslås øket med en million kroner årlig, fra 8 millioner kroner til 9 millioner kroner årlig.

Til sammen innebærer forslagene foran en årlig økning på 100 millioner kroner årlig.

Utvalget foreslår at Statens annonseregelverk endres slik at staten ikke lenger skal være pålagt stillingsannonsering. Denne annonseringen koster i dag ca. 250 – 300 millioner kroner årlig. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye av dette som kan spares, men endringen vil kunne innebære en betydelig besparelse. En del av annonseringen er i aviser som får produksjonstilskudd. Det er en forutsetning for forslaget at disse avisene får kompensert bortfallet med økt produksjonstilskudd utover de kr 240 millioner kroner.

Utvalget foreslår en ny beregningsmodell for produksjonsstøtten. Modellen vil kreve noe større saksbehandler-kapasitet i Statens medieforvaltning.

Til dokumentets forside