NOU 2002: 21

Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler— Utredning nr. 9 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Del 3
Utkast til lovtekst

1 Utkast til lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler – teknisk versjon

I lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler gjøres følgende endringer:

§ 2-1 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

Nåværende § 2-3 blir ny § 3-3 første og annet ledd.

Nåværende § 2-4 blir ny § 2-3.

Ny deloverskrift i kapittel 3 innledningsvis skal lyde:

I. Ansvarstid og fornyelse

Ny § 3-2 skal lyde:

§ 3-2. (automatisk fornyelse)

Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden med mindre forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 3-4 og 3-5.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

Nåværende § 3-3 blir ny § 3-9.

Ny § 3-3 skal lyde:

§ 3-3. (informasjon ved fornyelse av forsikring mv.)

Ved fornyelse av forsikringen skal selskapet orientere om alternative forsikringsformer eller nye tilleggsdekninger som det har innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest ble fornyet.

Er det fastsatt særlige bruksbegrensninger eller er det fastsatt sikkerhetsforskrifter eller andre særvilkår, skal selskapet også minne om dem.

Selskapet skal på en tydelig måte opplyse forsikringstakeren skriftlig om når fristen for å unnlate å fornye forsikringen etter § 3-4 løper ut. Slik informasjon skal selskapet sende forsikringstakeren senest to måneder før forsikringstidens utløp. Gjelder fornyelsen flere forsikringer, skal det samtidig opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

Nåværende § 3-4 oppheves.

Ny § 3-4 skal lyde:

§ 3-4. (varsel fra forsikringstakeren)

Vil forsikringstakeren ikke at forsikring nevnt i § 3-2 første ledd skal fornyes automatisk, må forsikringstakeren varsle selskapet. Varslet må være kommet frem til selskapet innen forsikringstidens utløp med mindre en annen frist er fastsatt i forsikringsavtalen. Fristen kan tidligst løpe ut 14 dager før forsikringstidens utløp.

Nåværende § 3-5 første og annet punktum blir ny § 3-10 første ledd.

Ny § 3-5 skal lyde:

§ 3-5. (varsel fra selskapet)

Vil selskapet ikke at forsikring nevnt i § 3-2 første ledd skal fornyes automatisk, må det varsle forsikringstakeren om dette skriftlig senest to måneder før utløpet av forsikringstiden.

Selskapet kan bare unnlate å fornye en slik forsikring når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Selskapet skal i varslet opplyse om grunnen til den unnlatte fornyelse og orientere om adgangen til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om selskapet har rett til å unnlate fornyelse.

Ny deloverskrift i kapittel 3 mellom §§ 3-5 og 3-6 skal lyde:

II. Oppsigelse i forsikringstiden

Nåværende § 3-6 oppheves.

Ny § 3-6 skal lyde:

§ 3-6. (forsikringsbehovet faller bort)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring dersom den gjenstand som er forsikret avhendes eller forsikringsbehovet faller bort på annen måte.

Ny § 3-7 skal lyde:

§ 3-7. (andre grunner til å bryte forsikringen)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring etter skade eller dersom det foreligger særlige forhold som gjør det rimelig at forsikringstakeren bringer forsikringen til opphør.

Ny § 3-8 skal lyde:

§ 3-8. (flytting av forsikring)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring for flytting av forsikringen til annet selskap. Selskapet skal varsles med en frist på minst en måned. I varslet skal det opplyses om hvilket selskap som forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen.

Selskap som tilbyr forsikringstakeren å overta en forsikring ved flytting, skal sende forsikringstakeren de avtalevilkår det vil legge til grunn og opplyse om når ansvaret begynner å løpe. Ved oppfyllelse av informasjonsplikten etter § 2-1 skal selskapet i alle tilfelle opplyse forsikringstakeren om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring.

Nåværende § 3-3 blir ny § 3-9.

Ny § 3-10 skal lyde:

§ 3-10. (oppgjøret når forsikringen blir avbrutt i forsikringstiden)

Opphører forsikringen i forsikringstiden, skal forsikringstakeren godskrives overskytende premie. Dette gjelder selv om selskapet for øvrig er helt eller delvis fri for ansvar.

Premie som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre samme forholdsmessige andel av premien som den gjenstående forsikringstid utgjør i forhold til den samlede forsikringstid. Dersom forsikringstekniske risikobetraktninger tilsier en annen premierefusjon, kan premien som skal godskrives forsikringstakeren justeres tilsvarende.

Ved flytting kan selskapet kreve et gebyr for kostnader ved opphøret av forsikringen. Kongen kan gi nærmere regler om størrelsen av gebyret.

Vilkårene skal inneholde nærmere regler om størrelsen av den premie som forsikringstakeren skal godskrives ved opphøret av forsikringsforholdet og størrelsen av det gebyr som selskapet kan kreve ved flytting.

Boks 1.1

Forslag fra mindretall (Stalheim):

§ 3-10 tredje og fjerde ledd i § 3-10 gis slik ordlyd:

Ved flytting kan selskapet ikke kreve gebyr for kostnader ved opphøret av forsikringen.

Vilkårene skal inneholde nærmereregler om størrelsen av den premie som forsikringstakeren skal godskrives ved opphøret av forsikringsforholdet.

Ny § 3-11 skal lyde:

§ 3-11. (kollektiv forsikring)

Ved kollektiv forsikring kan §§ 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10 fravikes i forsikringsavtalen.

Ny deloverskrift i kapittel 3 mellom §§ 3-11 og 3-12 skal lyde:

III. Endring av forsikringsavtalen

Ny § 3-12 skal lyde:

§ 3-12. ( endring av forsikringsavtalen i forsikringstiden)

Selskapet kan ikke ta forbehold om å endre forsikringsavtalen i forsikringstiden.

Ny § 3-13 skal lyde:

§ 3-13. (endring av forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse)

Vil selskapet endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse, skal det sammen med informasjonen etter § 3-3 tredje ledd gi forsikringstakeren de nye avtalevilkår med en redegjørelse for de endringer som er gjort. Innføres det nye sikkerhetsforskrifter, skal selskapet gi forsikringstakeren et eksemplar av forskriften med en redegjørelse for hovedinnholdet. Det kan henvise til forskriften hvis det er rimelig å kreve at forsikringstakeren kjenner til innholdet. I tilfelle skal det opplyses at selskapet på forespørsel vil gi forsikringstakeren et eksemplar av den forskrift det er henvist til. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan selskapet ikke påberope.

§ 11-1 annet ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

Ny deloverskrift i kapittel 12 innledningsvis skal lyde:

I. Helsetilstand og ansvarstid

Ny deloverskrift i kapittel 12 mellom §§ 12-2 og 12-3 skal lyde:

II. Livsforsikring

§ 12-3 annet og tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir annet ledd og skal lyde:

Ved kolletiv forsikringsavtale kan første ledd fravikes.

Nåværende § 12-4 annet til fjerde ledd oppheves.

Nåværende § 12-7 oppheves.

Nåværende § 12-8 blir § 12-7.

Nåværende § 12-9 blir § 12-8.

Ny deloverskrift i kapittel 12 mellom §§ 12-8 og 12-9 skal lyde:

III. Ulykkes- og sykeforsikring

Ny § 12-9 skal lyde:

§ 12-9. (fornyelse)

Gjelder ulykkes- eller sykeforsikring for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden med mindre forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

Ønsker selskapet nye opplysninger om risikoen i forbindelse med fornyelsen, må det sende skriftlige spørsmål til forsikringstakeren. I motsatt fall skjer fornyelsen på det grunnlag som forelå da forsikringstakeren sist ga risikoopplysninger.

Lovens §§ 3-3 til 3-5 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

Ny § 12-10 skal lyde:

§ 12-10. (forsikringstakerens oppsigelse i forsikringstiden)

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan forsikringstakeren i forsikringstiden si opp en løpende forsikring om forsikringsbehovet faller bort, for flytting av forsikringen til et annet selskap eller om det foreligger andre særlige forhold.

Lovens §§ 3-6 til 3-8 og §§ 3-10 til 3-11 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

Ny § 12-11 skal lyde:

§ 12-11. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i § 13-3 og 18-1 tredje ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet.

Det som er bestemt om oppsigelse i første ledd annet jf. tredje punktum, gjelder tilsvarende for forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse inntreffer.

Lovens §§ 3-9 annet ledd og 3-10 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

Ny § 12-12 skal lyde:

§ 12-12. (endring av forsikringsavtalen i forsikringstiden)

Selskapet kan i ulykkes- eller sykeforsikring ikke ta forbehold om å endre forsikringsavtaleni forsikringstiden.

Ny § 12-13 skal lyde:

§ 12-13. (endring av forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse)

Vil selskapet endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse, skal det sammen med premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye avtalevilkår med en redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan selskapet ikke påberope.

2 Forsikringsavtaleloven kapitlene 2, 3, 11 og 12 etter kommisjonens forslag

Del A. Avtaler om skadeforsikring (skadeforsikringsdelen) Kapittel 2. Selskapets informasjonsplikt

§ 2-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)

I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet i nødvendig utstrekning legge forholdene til rette for at forsikringstakeren kan vurdere forsikringstilbudet. Herunder skal det gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring, om alternative dekningsformer og om tilleggsdekninger som det markedsfører. Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

Hvis partene ikke kan velge hvilket lands lovgivning som skal gjelde for avtalen, skal selskapet dessuten opplyse om hvilken lovgivning som skal gjelde. Hvis partene kan velge lovgivning, skal selskapet opplyse hvilken lovgivning det foreslår skal gjelde.

Selskapet skal også opplyse om reglene for å bringe tvister om forsikringsavtalen inn for en klagenemnd, jf § 20-1.

§ 2-2. (forsikringsbevis)

Uendret.

§ 2-3. (informasjon ved fornyelse av forsikringen)

Flyttes til ny § 3-3 første og annet ledd.

§ 2-4. (tilsynsmyndighetens kontroll)

Flyttes til § 2-3.

Kapittel 3. Forsikringsavtalen m m.

I. Ansvarstid og fornyelse § 3-1. (Ansvarstiden)

Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe når forsikringstakeren eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.

Har selskapet sendt skriftlig aksept til forsikringstakeren, løper selskapets ansvar fra kl 0000 den dag da aksepten er sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til selskapet senest dagen før.

Har forsikringstakeren sendt skriftlig anmodning om en bestemt forsikring, og er det på det rene at anmodningen uten videre ville ha blitt imøtekommet av selskapet, svarer selskapet allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen.

Skal selskapets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl 2400.

§ 3-2. (automatisk fornyelse)

Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden med mindre forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 3-4 og 3-5.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

§ 3-3. (informasjon ved fornyelse av forsikringen mv.)

Ved fornyelse av forsikringen skal selskapet orientere om alternative forsikringsformer eller nye tilleggsdekninger som det har innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest ble fornyet.

Er det fastsatt særlige bruksbegrensninger eller er det fastsatt sikkerhetsforskrifter eller andre særvilkår, skal selskapet også minne om dem.

Selskapet skal på en tydelig måte opplyse forsikringstakeren skriftlig om når fristen for å unnlate å fornye forsikringen etter § 3-4 løper ut. Slik informasjon skal selskapet sende forsikringstakeren senest to måneder før forsikringstidens utløp. Gjelder fornyelsen flere forsikringer, skal det samtidig opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

§ 3-4. (varsel fra forsikringstakeren)

Vil forsikringstakeren ikke at forsikring nevnt i § 3-2 første ledd skal fornyes automatisk, må forsikringstakeren varsle selskapet. Varslet må være kommet frem til selskapet innen forsikringstidens utløp med mindre en annen frist er fastsatt i forsikringsavtalen. Fristen kan tidligst løpe ut 14 dager før forsikringstidens utløp.

§ 3-5. (varsel fra selskapet)

Vil selskapet ikke at forsikring nevnt i § 3-2 første ledd skal fornyes automatisk, må det varsle forsikringstakeren om dette skriftlig senest to måneder før utløpet av forsikringstiden.

Selskapet kan bare unnlate å fornye en slik forsikring når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Selskapet skal i varslet opplyse om grunnen til den unnlatte fornyelse og orientere om adgangen til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om selskapet har rett til å unnlate fornyelse.

II. Oppsigelse i forsikringstiden § 3-6. (forsikringsbehovet faller bort)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring dersom den gjenstand som er forsikret avhendes eller forsikringsbehovet faller bort på annen måte.

§ 3-7. (andre grunner til å avbryte forsikringsforholdet)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring etter skade eller dersom det foreligger særlige forhold som gjør det rimelig at forsikringstakeren bringer forsikringen til opphør.

§ 3-8. (flytting av forsikring)

Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring for flytting av forsikringen til annet selskap. Selskapet skal varsles med en frist på minst en måned. I varslet skal det opplyses om hvilket selskap som forsikringen skal flyttes til og om tidspunktet for flyttingen.

Selskap som tilbyr forsikringstakeren å overta en forsikring ved flytting, skal sende forsikringstakeren de avtalevilkår det vil legge til grunn og opplyse om når ansvaret begynner å løpe. Ved oppfyllelse av informasjonsplikten etter § 2-1 skal selskapet i alle tilfelle opplyse forsikringstakeren om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring.

§ 3-9. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)

Selskapet kan si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i §§ 4-3 og 8-1 tredje ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig.

Oppsigelsen må foretas uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med det forhold som medfører at det kan si opp forsikringen. Oppsigelsen skal skje skriftlig og være grunngitt. Er ikke en kortere frist fastsatt i loven, skal oppsigelsesfristen være minst to måneder. Selskapet skal i oppsigelsen gi orientering om adgangen til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om oppsigelsen er lovlig.

Det som er bestemt om oppsigelse i første ledd annet punktum, gjelder tilsvarende for forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse inntreffer.

§ 3-10. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)

Opphører forsikringen i forsikringstiden, skal forsikringstakeren godskrives overskytende premie. Dette gjelder selv om selskapet for øvrig er helt eller delvis fri for ansvar.

Premie som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre samme forholdsmessige andel av premien som den gjenstående forsikringstid utgjør i forhold til den samlede forsikringstid. Dersom forsikringstekniske risikobetraktninger tilsier en annen premierefusjon, kan premien som skal godskrives forsikringstakeren justeres tilsvarende.

Ved flytting kan selskapet kreve et gebyr for kostnader ved opphøret av forsikringen. Kongen kan gi nærmere regler om størrelsen av gebyret.

Vilkårene skal inneholde nærmereregler om størrelsen av den premie som forsikringstakeren skal godskrives ved opphøret av forsikringsforholdet og størrelsen av det gebyr som selskapet kan kreve ved flytting.

Boks 2.1

Forslag fra mindretall (Stalheim):

§ 3-10 tredje og fjerde ledd i § 3-10 gis slik ordlyd:

Ved flytting kan selskapet ikke kreve gebyr for kostnader ved opphøret av forsikringen.

Vilkårene skal inneholde nærmereregler om størrelsen av den premie som forsikringstakeren skal godskrives ved opphøret av forsikringsforholdet.

§ 3-11. (kollektiv forsikring)

Ved kollektiv forsikring kan §§ 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10 fravikes i forsikringsavtalen.

III. Endring av forsikringsavtalen § 3-12. (endring av forsikringsavtalen i forsikringstiden)

Selskapet kan ikke ta forbehold om å endre forsikringsavtalen i forsikringstiden.

§ 3-13. (endring av forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse)

Vil selskapet endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse, skal det sammen med informasjonen etter § 3-3 tredje leddgi forsikringstakeren de nye avtalevilkår med en redegjørelse for de endringer som er gjort. Innføres det nye sikkerhetsforskrifter, skal selskapet gi forsikringstakeren et eksemplar av forskriften med en redegjørelse for hovedinnholdet. Det kan henvise til forskriften hvis det er rimelig å kreve at forsikringstakeren kjenner til innholdet. I tilfelle skal det opplyses at selskapet på forespørsel vil gi forsikringstakeren et eksemplar av den forskrift det er henvist til. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan selskapet ikke påberope.

Del B. Avtaler om personforsikring (personforsikringsdelen). Kapittel 11. Selskapets informasjonsplikt.

§ 11-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)

I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet så vidt mulig sørge for at forsikringstakeren får råd om dekningen av foreliggende forsikringsbehov.

Selskapet skal gi forsikringstakeren opplysninger om viktige sider ved de forskjellige typer forsikring som kan dekke forsikringsbehovet. Blant annet skal selskapet gi opplysninger om forsikringsavtalens løpetid, vilkår, premiesatser, garanterte tillegg og utbetaling av dette samt om gjenkjøpsverdi. Selskapet skal også gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under vedkommende forsikring. Gjelder tegningen flere forsikringer, skal det opplyses skriftlig om premien for hvert av produktene.

Hvis partene ikke kan velge hvilket lands lovgivning som skal gjelde for avtalen, skal selskapet dessuten opplyse om hvilket lands lovgivning som skal gjelde. Hvis partene kan velge lovgivning, skal selskapet opplyse hvilken lovgivning det foreslår skal gjelde.

Selskapet skal også opplyse om reglene for å bringe tvister om forsikringsavtalen inn for en klagenemnd, jf. § 20-1.

§ 11-2. (forsikringsbevis)

Uendret.

§ 11-3. (informasjon i forsikringstiden)

Uendret.

§ 11-4. (tilsynsmyndighetens kontroll)

Uendret.

Kapittel 12. Forsikringsavtalen m m.

I. Helsetilstand og ansvarstid. § 12-1. (grunnlaget for selskapets vurdering)

Når selskapet avgjør om det skal overta en forsikring, og vurdere risikoen, skal det legges til grunn den forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da forsikringstakeren avga fullstendig søknad om en bestemt forsikring. Selskapet kan likevel ta hensyn til at den forsikredes helse er forverret etter at søknaden ble avgitt, dersom forverringen har sammenheng med forhold som forelå på søknadstidspunktet, og som blir avdekket ved selskapets undersøkelser.

§ 12-2. (ansvarstiden)

Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe når forsikringstakerens eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.

Har selskapet sendt skriftlig aksept til forsikringstakeren, løper selskapets ansvar fra kl 0000 den dag da aksepten ble sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til selskapet senest dagen før.

Har forsikringstakeren sendt skriftlig anmodning om en bestemt forsikring, svarer selskapet allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen. Dette gjelder likevel ikke dersom selskapet under enhver omstendighet ville ha avslått forsikringen. Selskapet svarer heller ikke for følgene av forhold som forelå på søknadstidspunktet dersom disse forholdene ville ha blitt avdekket ved selskapets undersøkelser og ført til avslag.

Skal selskapets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl 2400.

II. Livsforsikring § 12-3. (forsikringstakerens rett til å si opp forsikringsforholdet)

Forsikringstakeren kan ved livsforsikring når som helst avbryte et løpende forsikringsforhold.

Ved kollektiv forsikring kan første ledd fravikes i forsikringsavtalen.

§ 12-4. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)

Ved livsforsikring kan selskapet ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i § 13-3.

§ 12-5. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)

Opphører forsikringen, skal forsikringstakeren godskrives forsikringens verdi, herunder overskytende premie som er innbetalt. Dette gjelder selv om selskapet for øvrig er helt eller delvis fri for ansvar.

Vilkårene skal inneholde regler om beregningen av forsikringens verdi og om premieberegningen for disse tilfellene eller henvise til slike regler.

§ 12-6. (varsel om opphør av livsforsikring)

Er en livsforsikring avtalt å gjelde for tre år eller mer, skal selskapet senest 3 måneder før utløpet av forsikringstiden varsle forsikringstakeren om at forsikringen vil opphøre, og om den rett til å forlenge forsikringsforholdet som forsikringstakeren eventuelt kan ha. Har forsikringen vært fornyet, regnes treårsfristen fra første gang forsikringen ble tegnet.

§ 12-7. (retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)

Er gjenkjøpsverdien av en individuell livsforsikring utbetalt til forsikringstakeren eller til en kreditor, jf. §§ 15-8 og 16-2, kan forsikringstakeren uten å gi nye helseopplysninger kreve at forsikringen fortsetter i den gjenværende del av den opprinnelig fastsatte forsikringstid som ren risikoforsikring med fradrag av gjenkjøpsverdien.

Selskapet skal, senest i forbindelse med utbetalingen av gjenkjøpsverdien, varsle forsikringstakeren om retten til fortsatt forsikring. Krav om slik forsikring må settes frem innen 6 måneder etter at varslet ble sendt.

§ 12-8. (midlertidig dekning ved livsforsikring)

Har selskapet i livsforsikring forbeholdt seg at ansvaret ikke skal løpe før første premie er betalt, skal selskapet tilby forsikringstakeren en midlertidig dekning for dødsfall som ikke har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da den midlertidige dekningen trer i kraft.

Hvis ikke annet er avtalt eller følger av fjerde ledd, trer den midlertidige dekningen i kraft så snart premien for den er betalt. Dekningen faller bort dersom fullstendig søknad om en bestemt forsikring ikke er sendt til selskapet senest en måned etter at den midlertidige dekningen trådte i kraft. Er slik søknad sendt, faller dekningen bort når den forsikring det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått, likevel senest en måned etter at forsikringstakeren mottok premievarsel for den forsikring det er søkt om. Har selskapet sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere tilbudet er utløpt.

Den midlertidige dekning skal ha samme omfang som den forsikring det er søkt om, hvis det i vilkårene for den midlertidige dekning ikke er fastsatt en lavere beløpsgrense.

Har selskapet ikke senest samtidig med at søknad om en bestemt forsikring er mottatt, gjort forsikringstakeren oppmerksom på muligheten for å få midlertidig dekning, svarer selskapet som om slik dekning var avtalt.

III. Ulykkes- og sykeforsikring § 12-9. (fornyelse)

Gjelder ulykkes- eller sykeforsikring for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden med mindre forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal fornyes.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

Ønsker selskapet nye opplysninger om risikoen i forbindelse med fornyelsen, må det sende skriftlige spørsmål til forsikringstakeren. I motsatt fall skjer fornyelsen på det grunnlag som forelå da forsikringstakeren sist ga risikoopplysninger.

Lovens §§ 3-3 til 3-5 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

§ 12-10. (forsikringstakerens oppsigelse i forsikringstiden)

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan forsikringstakeren i forsikringstiden si opp et løpende forsikringsforhold om forsikringsbehovet faller bort, for flytting av forsikringen til et annet selskap eller det foreligger andre særlige forhold.

Lovens §§ 3-6 til 3-8 og §§ 3-10 og 3-11 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

§ 12-11. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i § 13-3 og 18-1 tredje ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet.

Det som er bestemt om oppsigelse i første ledd annet jf. tredje punktum, gjelder tilsvarende for forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse inntreffer.

Lovens §§ 3-9 annet ledd og 3-10 gjelder tilsvarende for ulykkes- og sykeforsikring.

§ 12-12. (endring av forsikringsavtalen i forsikringstiden)

Selskapet kan i ulykkes- eller sykeforsikring ikke ta forbehold om å endre forsikringsavtaleni forsikringstiden.

§ 12-13. (endring av forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse)

Vil selskapet endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelsen, skal det sammen med premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye avtalevilkår med en redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan selskapet ikke påberope.

Til dokumentets forside