NOU 2002: 21

Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler— Utredning nr. 9 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Banklovkommisjonen ble i 1990 oppnevnt for å gjennomgå finanslovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon. Senere er kommisjonens mandat flere ganger blitt utvidet.

Kommisjonen legger med dette frem NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler, utredning nr. 9 fra Banklovkommisjonen. Kommisjonen foreslår en revisjon av reglene om fornyelse og oppsigelse av forsikringsavtaler. Forslagene omfatter skadeforsikring, sykeforsikring og ulykkesforsikring. Kommisjonen har ikke sett behov for å endre reglene om forsikringstakerens rett til oppsigelse av livsforsikringsavtaler. Kommisjonen foreslår at regelrevisjonen blant annet skjer ved en endring av forsikringsavtalelovens kapitler 3 og 12.

Kommisjonens lovforslag er, med ett unntak, enstemmig.

Oslo, 18. desember 2002

Erling Selvig

Bernt Nyhagen, nestleder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Ragnhild Fusdahl

Jo Gjedrem

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Olav Vannebo

Sven Iver Steen

Lise Ljungmann

Arne Lyng

Gudrun Rogdaberg

Kari Lærum

Til dokumentets forside