NOU 2003: 4

Forskning på rusmiddelfeltet— En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Denne rapporten er forskningskommisjonens svar på regjeringens ønske om å styrke det vitenskapelige beslutningsunderlaget for tiltakene innenfor rusmiddelfeltet.

Kapittel 2 gir en oversikt over kommisjonens sammensetning, arbeid og mandat, og et kort resymé av den strategi kommisjonen har valgt for å kunne oppfylle sitt mandat.

Kapittel 3 gir en kort drøfting av hva samfunnet forstår med rusmiddelproblemet, og noen betraktninger om forholdet mellom forskning og politikk på rusmiddelfeltet.

Kapittel 4 gir en gjennomgang av omfanget av bruken av rusmidler i Norge i tiden etter 1990.

Kapittel 5 gjør rede for hvilke skader en vet at bruk av rusmidler kan føre til, og omfanget av en del av disse skadene i Norge.

Kapittel 6 gjør greie for den metoden kommisjonen har valgt for å kunne skaffe seg kunnskap fra den meget omfangsrike internasjonale litteraturen om tiltaksforskning på rusmiddelfeltet. Kommisjonen har valgt å basere sitt arbeid på kunnskap ervervet gjennom et litteratursøk etter systematiske oversiktsartikler, og på to nylig utgitte kunnskapsoppsummeringer. I tillegg har den skaffet til veie relevant nasjonal litteratur.

Kapitlene 7-9 gir en oversikt over internasjonal og nasjonal forskning om effekter av forebyggende, behandlende og skadereduserende tiltak på rusmiddelfeltet på basis av de resultater en fant i søket i internasjonal litteratur, i de to kunnskapsoppsummeringene og i den nasjonale litteraturen. Disse kapitlene utgjør kommisjonens kunnskapsbase.

Kapittel 10 inneholder først en kort drøfting av hvilke svar forskningen kan gi politikerne, før det gis en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget fra kapitlene 7-9. Kapitlet avsluttes med noen anbefalinger.

Det følger 2 vedlegg med rapporten. Vedlegg 1 er resultatet av søket i den internasjonale litteraturen. Søket ble utført av Avdeling for kunnskapstøtte i Sosial- og helsedirektoratet og Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) ved SINTEF Unimed som står ansvarlig for innholdet i vedlegget. Vedlegg 2 er en oversikt over nasjonal forskning om effekter av tiltak på rusmiddelfeltet. Denne oversikten er utarbeidet av kommisjonens sekretariat.

Til dokumentets forside