NOU 2003: 4

Forskning på rusmiddelfeltet— En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak

Til innholdsfortegnelse

2 Kommisjonenes oppdrag, mandat og arbeid

Forskerkommisjonen om kunnskapsgrunnlaget for rusmiddelpolitikken ble oppnevnt av det daværende Sosial- og helsedepartmentet 9. september 2001.

Kommisjonen ble gitt følgende mandat:

«Kommisjonen skal bidra til å frembringe et best mulig grunnlag for fremtidige rusmiddelpolitiske veivalg ved å:

  1. oppsummere aktuelle utviklingstrekk innenfor rusmiddelforskningen, både når det gjelder legale og illegale stoffer, forebygging av rusmiddelproblemer, behandling av og omsorg for misbrukere og deres pårørende,

  2. identifisere relevante, men hittil lite påaktede forskningsområder, og foreslå forbedringer av metoder, indikatorer og systemer for å øke kunnskapen om og analysen av rusmiddelutviklingen,

  3. påvise områder hvor forskningsbasert kunnskap ikke kan danne godt nok grunnlag for nødvendige politiske veivalg (forskningens begrensninger),

  4. så langt mulig, og ut fra et forskningsbasert syn, skissere strategier for særskilt innrettede informasjonsinnsatser og opinionsbygging,

  5. foreslå tiltak som, ut fra eksisterende forskningsbasert kunnskap, kan forsterke og effektivisere det rusmiddelforebyggende arbeidet, behandlingen av og omsorgen for misbrukere og deres pårørende,

  6. ut fra den forskningsbaserte kunnskapen som finnes på rusmiddelfeltet, peke på konsekvensene av ulike politiske veivalg.»

Kommisjonen har hatt følgende sammensetning:

Direktør Knut Brofoss, SIRUS, leder

Professor dr. philos. Arnstein Finset, Universitetet i Oslo 1

Forsker dr. med. Mari Trommald, Folkehelsa (nå avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet) 2

Professor dr. med. Odd Søreide, Senter for medisinsk metodevurdering 3

Professor dr. med. Jørg Mørland, Statens rettstoksikologiske institutt

Dr. philos. Anne Lise Middelthon, Universitetet i Oslo

Forskningsleder dr. philos. Ingeborg Rossow, NOVA

Professor dr. philos. Fanny Duckert, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis dr. philos Ellen Schrumpf, Høgskolen i Telemark

Forsker Øyvind Horverak, SIRUS

Forsker Astrid Skretting, SIRUS

Sekretariatet ble lagt til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Kommisjonsmedlemmene Horverak og Skretting har fungert som sekretærer.

Fristen for avlevering av sluttrapport ble opprinnelig satt til 1. juli 2002. Ved brev fra Sosialdepartementet av 5. juni 2002 ble denne forlenget til 31. desember 2002.

Kommisjonen har hatt 7 møter hvorav ett todagers møte og to tredagers møter, i alt 12 møtedager. Redaksjonen ble avsluttet 11. desember 2002.

Kommisjonen har valgt to strategier for å samle relevant kunnskap om tema knyttet til forebygging og behandling av rusproblemer:

I. For å få en oversikt over internasjonal litteratur har kommisjonen gjort et litteratursøk etter systematiske oversiktsartikler som omhandler relevante tema. Vi har altså ikke selv sett på enkeltstudier, men tatt for oss oversiktsartikler hvor studiene som er tatt med i oversiktene, har oppfylt visse krav til kvalitet.

Søket er bare gjort blant publiserte, engelskspråklige artikler, slik at bøker, upubliserte rapporter, konferansebøker osv ikke er tatt med, men mange av de oversiktene som er innhentet, har gjort mer dyptpløyende litteratursøk.

Resultatet av søket, sammen med en svensk og en skotsk kunnskapsoppsummering, utgjør vårt viktigste bakgrunnsmateriale.

Litteratursøket er gjennomført av Enhet for kunnskapsinnhenting i Sosial- og helsedirektoratet og Senter for medisinsk metodevurdering ved SINTEF. Oppsummeringen av litteratursøket er gjort i vedlegg 1.

II. I tillegg til denne søkestrategien har Kommisjonen ønsket et mer detaljert tilfang av nasjonale data. Alle relevante norske miljø ble derfor kontaktet slik at kommisjonen kunne få tilgang på rapporter/publikasjoner hvor det var utført en evaluering av et tiltak. Det ble her satt en tidsmessig grense til 1980. Vedlegg 2 inneholder en oppsummering av denne litteraturgjennomgangen.

Fremgangsmåten er nærmere beskrevet og begrunnet i kapittel 6.

Fotnoter

1.

Etter forslag fra Norges forskningsråd

2.

Etter forslag fra Statens institutt for folkehelse

3.

Etter forslag fra SINTEF Unimed

Til forsiden