NOU 2005: 1

God forskning – bedre helse— Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. juni 2003 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå reguleringen av medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Utvalget ble bedt om å ta stilling til hvilke tiltak som kan sikre en hensiktsmessig og klar regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. Utvalget avgir med dette sin utredning som inneholder utkast til lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven). Det er enstemmighet om utvalgets hovedkonklusjoner, og utvalget står i det alt vesentlige samlet bak utredningen for øvrig.

Oslo, 21. desember 2004

Magne Nylenna

Gunnar Bovim

Guro Fjellanger

Berit Rokne Hanestad

Lars E. Hanssen

Anne Husebekk

Stener Kvinnsland

Torleiv Ole Rognum

Dag Wiese Schartum

Camilla Stoltenberg

Erling Sundrehagen

Gro Ramsten Wesenberg

Henriette Sinding Aasen

Sigmund Simonsen

Til dokumentets forside