NOU 2012: 3

Fripoliser og kapitalkrav— Utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, med utkast til endringer av enkelte bestemmelser i foretakspensjonsloven.

Bakgrunnen for forslagene er pensjonsinnretningenes utfordringer med fripoliser, særlig i lys av nye kapitalkrav som er varslet i forbindelse med gjennomføring av det nye forsikringsdirektivet (Solvency II). Hovedtyngden av fripoliser utstedes i dag i forbindelse med arbeidstakers fratreden fra arbeidsforholdet og ved omdanning av foretakspensjonsordninger til innskuddspensjonsordninger. Hensikten med Banklovkommisjonens forslag er å gi et bidrag til å bremse veksten i den tradisjonelle fripolisebestanden.

Banklovkommisjonen foreslår at det åpnes for at det etter fripoliseinnehaverens ønske kan utstedes fripoliser med investeringsvalg. Kapitalkrav etter Solvency II vil være vesentlig lavere for fripoliser med investeringsvalg enn for de tradisjonelle fripoliser med avkastningsgaranti.

Videre foreslås det å heve minstegrensen for når fripoliser utstedes fra en premiereserve knyttet til alderspensjon på 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden til 150 prosent av grunnbeløpet. Er premiereserven knyttet til alderspensjon lavere enn 150 prosent av grunnbeløpet, vil midler tilknyttet forsikringsforholdet bli overført til individuell pensjonsavtale eller annen foretakspensjonsordning. Etter forslaget kan medlem som har minst 8 års tjenestetid i pensjonsordningen, likevel alltid kreve fripolise utstedt.

For opphørende alderspensjonsytelser foreslår kommisjonen dessuten at løpetiden for utbetaling av alderspensjon kan reduseres dersom årlig utbetaling viser seg å bli mindre enn 40 prosent av grunnbeløpet. En livsvarig alderspensjonsytelse vil etter forslaget kunne endres til opphørende ytelse om årlig utbetaling er lavere enn 30 prosent av grunnbeløpet. For begge disse tilfeller er grensen i dag 20 prosent av grunnbeløpet.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig, men inneholder et par særmerknader.

Oslo, 15. desember 2011

Erling Selvig

leder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Anne Nesheim Egeberg

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jacob Hanssen

Øivind Fegth Knutsen

Anne-Lise Løfsgaard

Øystein Løining

Per Melsom

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erik Orskaug

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Tove Storrødvann

Runa Kristiane Sæther

Liv Synnøve Taraldsrud

Hilde J. Vihovde

Bente Øverli

____________________

Sven Iver Steen

(hovedsekretær)

Kari Lærum

Lise Ljungmann Haugen

(hovedsekretær, permisjon)

Til dokumentets forside