NOU 2017: 12

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Afifi, T.O., & Macmillan, H.L. (2011). Resilience following child maltreatment: a review of protective factors. Canadian Journal of Psychiatry, 56(5):266–272.

Almas, A. N., Degnan K. A., Radulescu A., Nelson C. A., 3rd, Zeanah C. H., & Fox N. A. (2012). Effects of early intervention and the moderating effects of brain activity on institutionalized children’s social skills at age 8. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(2):17228-17231.

Alme, N. T. (2017). Systemstøtte i elektroniske pasientjournalsystemer som virkemiddel for å fange opp vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn i kontakt med helsevesenet.

Alternativ til Vold. Hentet fra: http://atv-stiftelsen.no/

Anda, R. F., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., Chapman, D., Edwards, V. J., Dube, S. R., & Williamson, D. F. (2002). Adverse childhood experiences, alcoholic parents, and later risk of alcoholism and depression. Psychiatric Servives, 53(8):1001-1009.

Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., Giles, W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. European Archives of Psychiatry Clinical Neurosciences, 256(3):174-186.

Annerbäck, E-M., Sahlqvist, L., Svedin, C. G., Wingren, G., & Gustafsson, P. A. (2012). Child physical abuse and concurrence of other types of child abuse in Sweden—Associations with health and risk behaviors. Child Abuse & Neglect, 36 (2012):585– 595.

Arriola, K. R. J., Louden, T., Doldren, M. A., & Fortenberry, R. M. (2005). A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to HIV risk behavior among women. Child Abuse and Neglect, 29:725−746.

Arseneault. L., Cannon, M., Fisher, H. L., Polanczyk, G., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2011). Childhood trauma and children’s emerging psychotic symptoms: A genetically sensitive longitudinal cohort study. American Journal of Psychiatry, 168(1):65–72.

Askeland, R. I. (2015). Men in voluntary treatment for violent behaviour against a female partner: who are they? Violent behaviour, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout. (Doktorgradsavhandling). Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.

Asgeirsdottir, B. B., Sigfusdottir, I. D., Gudjonsson, G. H., & Sigurdsson, J. F. (2011). Associations between sexual abuse and family conflict/violence, self-injurious behavior, and substance use: The mediating role of depressed mood and anger. Child Abuse & Neglect, 35:210–219.

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Austin, A., Herrick, H., Proescholdbell, S., & Simmons, J. (2016). Disability and Exposure to High Levels of Adverse Childhood Experiences: Effect on Health and Risk Behavior. North Carolina Medical Journal, 77(1):30-6.

Aadnesen, B. (2015). Metoder for barneverntjenestens undersøkelser- på tide med debatt. Fontene forskning 1/2015:92.

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., Røysamb, E., & Olff, M. (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders, 204:16-23.

Aas, G. (2014). Politiet og familievolden. Oslo: Universitetsforlaget.

Backe-Hansen, E., Smette, I & Vislie, C. (2017). Kunnskapsoppsummering: Vold mot barn og systemsvikt. NOVA Rapport 4/2017.

Bala, N. et al. (2007). Sexual abuse allegations and parental separation. Smokescreen or fire? Journal of Family studies, 13(1):26-56.

Baker, P. L., & Carson, A. (1999). «I take care of my kids» – Mothering practices of substance-abusing women. Gender & Society, 13(3):347-363.

Baklien, B. (2009). Skole, barnehage, barneverntjeneste-bilde av «de andre» hindrer samarbeid. Norges Barnevern 2009, 86(4).

Bakken, A. (2016). Ungdata 2016. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 8/2016.

Barlow, K. M, Thomsen, E., Johnson, D., & Minnas, R. A (1974). Late neurologic and cognitive sequela of inflicted traumatic brain injury in infancy. Pediatrics, 4:396-403.

Barneombudet (2012). Barns stemme stilner i stormen.

Barnesakkyndig kommisjon. (2015). Årsrapport 2015.

Barne- og likestillingsdepartementet. (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene.

Barne- og likestillingsdepartementet. (2009). Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen.

Barne- og likestillingsdepartementet (2016). Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon. (Agenda Kaupang).

Barne- og likestillingsdepartementet (2016). Barnets rettigheter i Norge. Norges 5. og 6 rapport til FNs barnekomité – 2016.

Barne- og likestillingsdepartementet (2017, 24.05) Om sakkyndige. Hentet 19.05.17 fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnevern/ansvarsfordelinga-i-barnevernet1/saksgang-i-barnevernet/sakkyndige/id2359062/

Barne- og likestillingsdepartementet (2016). Tildelingsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2017.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015). Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet om vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole. En supplerende kartlegging.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016). Rapportering fra krisesentertilbudene 2015. Hentet fra: https://www.bufdir.no/global/Rapportering_fra_krisesentertilbudene_2015.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016). Etter- og videreutdanning om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Kompetanseheving for forebygging, tidlig avdekking og god hjelp til barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet (2015). Rundskriv nr. 21/2015. Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste.

Befring, A.K. & Ohnstad, B. (2010). Helsepersonelloven (lov av 1999) – med kommentarer.

Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond Diathesis Stress: Differential Susceptibility to Environmental Influences. Psychological Bulletin, 135(6):885-908.

Bentley, T. & Widom, C. S. (2009). A 30-year follow-up of the effects of child abuse and neglect on obesity in adulthood. Obesity (Silver Spring), 7(10):1900–1905.

Berg, B., & Tronstad, K. R. (2015). Levekår for barn i asylsøkerfasen. Rapport: NTNU Samfunnsforskning.

Bergman, S. & Kruse, A. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. (NKVTS Rapport 4/2014).

Bernier, A., Carlson, S. M. &, Whipple, N. (2010). From external regulation to self-regulation: Early parenting precursors of young children’s executive functioning. Child Development, 81:326–339.

Bertelsen, T.E. (2011). EMK Kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter.

Berven, N., Ludvigsen, K., Christensen, D.A & Nilsen, E. (2013). Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. Uni Rokkan-senteret Rapport 2-2013.

Blindheim, A. (2012). Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/sec19

Boos, S. C. (2016). Physical abuse in children: Diagnostic evaluation and management. Hentet 04.02.2017 fra: https://www.uptodate.com/contents/physical-child-abuse-recognition?source=see_link

Brandon, M. (2009). Child fatality or serious injury through maltreatment: Making sense of outcomes. Children and youth services review 31(10):1107-1112.

Brandtzæg, I., Smith, L., & Torsteinson, S. (2011). Mikroseparasjoner: tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget.

Braut, G.S. & Fintland, I. (2015). Tilsyn og endring. I: Lindøe, P.H., Kringen, J., Braut G.S. (red). Risiko og tilsyn 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Brown, D. W., Anda, R. F., Tiemeier, H., Felitti, V. J., Edwards, V. J., Croft, J. B., & Giles, W. H. (2009). Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. American Journal of Preventive Medicine, 37(5):389-396.

Bulik, C. M., Prescott, C. A. & Kendler, K. S. (2001). Features of childhood sexual abuse and the development of psychiatric and substance use disorders. British Journal of Psychiatry, 179(5):444–449.

Bøylestad, L. et al. (2017). Death scene investigations in cases of sudden and unexpected death in infants and small children age 0-4 in Norway. Acta Pediatrica (2017, (to be submitted)).

Cater, Å. K., Andershed, A -K. & Andershed, H. (2014). Youth Victimization in Sweden: Prevalence, Characteristics and Relation to Mental Health and Behavioral Problems in Young Adulthood, Child Abuse & Neglect, 38:1290–1302.

Chadwick, D. L, Chin, S., Salerno, C., Landsverk, J., & Kitchen L. (1991). Deaths from falls in children: how far is fatal? The Journal of Trauma. 31:1353-1355.

Chadwick, D.L., Bertocci, G., Castillo, E., Frasier, L. Guenther, E., Hansen, K., Herman, B., Krous, H.F. (2008). Annual risk of death from short falls among young children: Less than 1 in 1 million. Pediatrics, 121:1213-1224.

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K.J.S., Aarland, K & Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Uni Research Helse, RKBU Vest.

Christoffersen, M. N. & DePanfilis, D. (2009): Prevention of Child Abuse and Neglect and Improvements in Child Development. Child Abuse Review, 18(1):24-40

Christoffersen, M. N. (2010) Børnemishandling i hjemmet. Rapport: Det nationale forskningscenteret for velferd (SFI).

Collishaw, S., Pickles, A., Messer, J., Rutter, M., Shearer, C., & Maughan, B. (2007). Resilience to adult psychopathology following childhood maltreatment: Evidence from a community sample. Child Abuse & Neglect, 31(3):211-229.

Colman, R. C. & Widom, C. S. (2004). Childhood abuse and neglect and adult intimate relationships: A prospective study. Child Abuse & Neglect, 28:1133–1151.

Curtis, T., Miller B.C & Berry E.H. (2000). Changes in reports and incidence of child abuse following natural disasters. Child Abuse & Neglect, 24(9):1151-62.

Cyr, C., Euser, E. M., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van Ijzendoorn, M, H.(2010). Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: A series of meta-analyses. Development and Psychopathology, 22(1):87–108.

Dahlby, K., Hauken, M., Johansen, F. T., Ådland, J. (2016). Lurer du? En kvalitativ undersøkelse av brukererfaringer med konsultasjonsteam. Oppgave ved UiB, institutt for samfunnspsykologi.

Danese, A., McEwen, B. S. (2012) Adverse childhood experiences, allostasis, allostatic load, and age-related disease. Physiology & Behaviour, 106(1):29–39.

Davis, R. N., Davis, M. M., Freed, G. L., & Clark, S. J. (2011). Fathers’ Depression Related to Positive and Negative Parenting Behaviors With 1-Year-Old Children. Pediatrics, 127(4):612–618.

Deloitte (2013). Kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Den norske legeforening. (2016). Grunnutdanning for leger-utvikling og harmonisering.

Den norske legeforening (2016). Normaltariff for fastleger og legevakt 2016–2017.

Den norske psykologforening. (2016). https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/

Department for education. (2016). HM Government. Working together to safeguard children. A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children.

Department for Education. (2016). Review of the role and functions of Local Safeguarding Children Boards. The government’s response to Alan Wood CBE.

Department for education (2016). Children and Social Work Bill (HL Bill 1).

Dias, M.S. (2005). Preventing abusive head trauma among infants and young children: a hospital-based parent education program. Pediatrics 2005 115(4): e470-477.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2014). Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2015). Om Fylkesmannens tilsyn med kommunepliktene-en kartlegging. Difi-notat 2015:3.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2017). Felles problem-felles løsning? Lærdommer fra 0-24 samarbeidet. Læringsnotat.

Dobrova-Krol, N. A., van Ijzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., Cyr, C., & Juffer, F. (2008). Physical growth delays and stress dysregulation in stunted and non-stunted Ukrainian institution-reared children. Infant Behavior and Development, 31(3):539–553.

Dong, M., Giles, W. H., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williams, J. E., Chapman, D. P., & Anda, R. F. (2004). Insights into causal pathways for ischemic heart disease: Adverse childhood experiences study. Circulation, 110:1761–1766.

Dos Santos, N., Jensen, T.K., Ormhaug, S.M. (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? Barns opplevelse av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for norsk psykologforening. Vol 53(7):536-545.

Dyb, G., Glad, K. A., Hafstad, G. S., Holt, T., Myhre, M. C., Skjørten, K., Thoresen, S., Warp, S. K., & Hauge, M. (2016). Juridiske, etiske og metodiske aspekter ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn om vold og seksuelle overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2016).

Eiden, R.D., Edwards, E.P., & Leonard, K.E. (2007). A conceptual model for the development of externalizing behavior problems among kindergarten children of alcoholic families: role of parenting and children’s self-regulation. Developmental Psychology, 43(5):1187–1201.

Eiring Ø., Pedersen M.S, Borgen, K., Jamtvedt, G. (2010). Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Notat – 2010.

Ellonen, N. Piispa, M., Peltonen, K. & Oranen, M. (2013). Exposure to Parental Violence and Outcomes of Child Psychosocial Adjustment. Violence and Victims, 28(1):3-15.

Eriksen, A., Hansen, K. L., Jovo, C., & Schei, B. (2015). Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health, 43(6):588-596.

Erikson, M. (2003). I skuggan av pappa. Familjerätten og hantering av fäders våld. Gondolin, Förlags AB.

EY (2014). Evaluering HandleKraft.

Escribà-Agüir, V., Royo-Marqués, M., Artazcoz, L., Romito, P., Ruiz-Pérez, I., & Martín-Baena, D. (2013). Personal and psychosocial predictors of psychological abuse by partners during and after pregnancy: a longitudinal cohort study in a community sample. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 120(5):576-582.

Faller, K.C (1991). Possible explanations for child abuse allegations in divorce. American Journal of Orthopsychiatry, 61(1):86-91.

Fellesorganisasjonen (2011). Vern barn – Styrk barneverntjenesten. Uttalelse fra landsstyret i FO. Vedtatt 3. mars 2011. Hentet fra: https://www.fo.no/uttalelser-fra-landsstyret/vern-barn-styrk-barneverntjenesten-article4525-310.html

Felitti, V., Anda R.F, M., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz A.M., Edwards, V., Marks J.S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: the adverse childhood experiences (ace) study. American Journal of Preventive Medicine, 14:245-258.

Ferreira, G. C. D. S., Crippa, J. A. S., & Osorio, F. D. (2014). Facial emotion processing and recognition among maltreated children: a systematic literature review. Frontiers in Psychology, 5.

Finnbogadottir, H. & Dykes, A.K. (2016) Increasing prevalence and Incidence of domestic violence during pregnancy and one and a half year postpartum as well as risk factors. A longitudinal cohort study in the south of Sweden. BMC Pregnancy, 16:327/DOI: 10.1186/s12854-016-1122-6.

Finnbogadottir, & H. Dykes, A.K., Wann-Hansson, C. (2016) Prevalence and Incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors. A longitudinal cohort study in the south of Sweden. BMC Pregnancy, 16:228/DOI: 101186/s12884-016-1017-ref.

FNs barnekomité. (2003). Generell kommentar nr. 5 (2003). Generelle tiltak til gjennomføring av Konvensjonen om barnets rettigheter (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6).

FNs barnekomité. (2009). Generell kommentar nr. 12 (2009) om barnets rett til å bli hørt.

FNs barnekomité (2010). UN doc CRC/C/NOR/CO/4.

FNs barnekomité (2013). Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn.

Forandringsfabrikken. Barnevern. Hentet fra http://www.forandringsfabrikken.no/barnevern-info/

Ford, J. D. (2009). Neurobiological and developmental reserach: Clinical implications. In C. A. Courtois & J. D. Ford (Eds.), Treating complex traumatic stress disorders: an evidence-based guide:31-58. New York: The Guilford Press.

Fosse, R. (2009). Ingen gener for psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 46(6): 596–600.

Fossum, S., Lauritzen, C., Vis, S. A. (2014). og Svein Arild Vis. Samhandling og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern – en kunnskapsoversikt. RKBU Nord.

Fraser, J. et al. (2014). Learning from child death review in the USA; England, Australia and New Zealand. The Lancet 384(9946):894-903.

Fylkesmannen i Vest-Agder (2015). Rapport fra tilsyn med barselavdelingen, Kvinneklinikken, Kirurgisk klinikk ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.

Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms. (2016). Dei forsto meg ikkje. Tilsynsrapport 19. september 2016.

Gamst, M & Martinussen, M. (2012). Familiens hus/familiesenter-en nasjonal kartleggingsundersøkelse av norske kommuner. UiT/KBU Nord.

Gault-Sherman, M., Silver, E. & Sigfúsdóttir, I. D. (2009). Gender and the associated impairments of childhood sexual abuse: A national study of Icelandic youth. Social Science & Medicine, 69:1515-1522.

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S.(2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet, 373(9657):68-81.

Glaser, R., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nature Review Immunology, 5(3):243-251.

Glavin K., Smith L., Sørum R. & Ellefsen B. (2010) Redesigned community postpartum care to prevent and treat postpartum depression in women – a one year follow up study. Journal of Clinical Nursing, 19:3051–62.

Graham, J., D. English, A. Litrownik, R. Thompson, E. Briggs, and S. Bangdiwala (2010). Maltreatment chronicity defined with reference to development: Extension of the social adaptation outcomes findings to peer relations. Journal of Family Violence, 25(3):311-324.

Greger, H. K., Myhre, A. K., Lydersen, S., & Jozefiak, T. (2016). Child maltreatment and quality of life: a study of adolescents in residential care. Health and Quality of Life Outcomes, 14(74).

Grøgaard, J. (2007). Dype spor. Dvd. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Grønnerud, C. Grønnerud, J.C. & Grøndahl, P. (2015). Psychological treatment of sexual offenders against children: a meta-analytical review of treatment outcome studies. Trauma, Violence and Abuse, 16(3):290-90.

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2014).

Guedeney, A. (1997). From early withdrawal reaction to infant depression: A baby alone does exist. Infant Mental Health Journal, 18(4):339-349.

Haugland A. (2015). Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder. I: Lindøe P.H, Kringen J, Braut GS (red). Risiko og tilsyn. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Haukanes og Søvig (2016) Helsetenester i barneverninstitusjonar. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.

Health and care professions council. Social workers in England. Hentet fra: http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/professions/index.asp?id=18

Helsebiblioteket. Fagprosedyrer. Hentet fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer

Helsedirektoratet (2010). Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet (2014). Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen-hvordan avdekke vold. IS-2181.

Helsedirektoratet (2014). Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. IS-2057.

Helsedirektoratet (2016). Fremtidens kunnskaps- og kompetansesentre. En tjeneste for tjenestene. Sluttrapport fra Kompetanse- og kvalitetsutvalget.

Helsedirektoratet (2017). Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. IS-2582.

Helsedirektoratet. Autorisasjon, utdanning og godkjenning. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013). Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Delrapport 1.

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013). Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Delrapport 2.

Helse- og omsorgsdepartementet (2016). Tildelingsbrev Helsedirektoratet 2017

Helse- og omsorgsdepartementet. (2017, 26.01). Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-om-barns-rett-til-a-samtykke-til-deltakelse-i-forskning/id2536358/

Heltne, U. & Steinsvåg, P.Ø. (red). (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Universitetsforlaget.

Heltne U., Dyregrov A. & Dyregrov K. (2016). Death scene investigation: parents’ experiences. Scandinavian Journal of Forensic Science, 22(2):57-63.

Helmikstøl, Ø. (2013). Endelig bittelitt forskning på sakkyndige. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7):705-707.

Hemmingsson, E., Johansson, K. & Reynisdottir, S. (2014), Effects of childhood abuse on adult obesity: a systematic review and meta-analysis. Obesity Review, 15:882–893

Herman, P., Perry, J.C & van der Kolk, B.A. (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146(4):490-5.

Hermstad, K. (2006). Forbrytelse og selvforståelse. Et bidrag til forståelsen av en gruppe menn dømt til fengsel for seksuelle overgrep i lys av terapi, etikk og strafferett. (Doktorgradsavhandling) Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Hilde, H., & Holst Salvesen, C. (2016). «De sa du må». Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. ISF Rapport 2016:09.

Hirsti, K. & Hammerstad, K. (2013). Metoderapport: Overgrep, barns rettssikkerhet og indrejustis i Jehovas vitner.

Hjemdal, O. K., Sogn, H., & Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Holt, T., Govasli, L N. Holen, L M. & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. (NKVTS Rapport 6/2016).

Holt, T., & Hafstad, G.S. (2016). Barn og traumer: Et utviklingspsykologisk perspektiv. I C. Øverlien, M.I. Hauge, & J.H. Schultz (Red.), Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovlid, E., Høifødt, H., Smedbråten, B., Braut, GS. (2015). A retrospective review of how noncomformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities. BMC Health Services Research 2015(15):405.

Hultmann, O., Möller, J., Ormhaug, S. M. & Broberg, A. (2014). Asking routinely about intimate partner violence in a child and adolescent psychiatric clinic: a qualitative study. Journal of Family Violence, 29(1):67-78.

Hultmann, O., Broberg, A. (2015). Family violence and other potentially traumatic interpersonal events among 9-17 year-old children attending an outpatient psychiatric clinic. Journal of Interpersonal Violence 31(18):2958-2986.

Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S. & Sandberg, K. (2016). Barnekonvensjonens. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.

Instruks for fylkesmenn. Gitt ved kgl res 7.8.1981, endret ved kgl res 10.11.1988 og 6.7.1999.

International child development program Norge. Hentet fra: http://icdp.no/

Jaffee, S. R., & Gallop, R. (2007). Social, emotional, and academic competence among children who have had contact with child protective services: prevalence and stability estimates. The Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(6):757-765.

Jaffee S. R., Caspi, A., Moffitt, T. E., Polo-Tomas, M., & Taylor A. (2007). Individual, family, and neighbourhood factors distinguish resilient from non-resilient maltreated children: A cumulative stressors mode. Child Abuse & Neglect, 31:231-253.

Jernbro, C., Svensson, B., Tindberg, Y., & Janson, S. (2012). Multiple psychosomatic symptoms can indicate child physical abuse – results from a study of Swedish schoolchildren. Acta Paediatrica, 101(3):324-329.

Johansen, V. & Dybsland, R. (2016). Evaluering av «Konsultasjonsteam-modellen I region vest» og prosjektet «Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge – økt kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå». RVTS Vest.

Johnson, J. G., Cohen, P., Kasen, S., & Brook, J. S. (2002). Childhood adversities associated with risk for eating disorders or weight problems during adolescence or early adulthood. American Journal of Psychiatry, 159(3):394-400

Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., Bates, G., Mikton, C., Shakespeare, T., & Officer, A. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet, 380:899-907.

Jones, N. (2015). Serious Case Reviews in Child Protection. Historical Reflections. ADCS Leading child's services.

Jonson-Reid, M., Kohl, P. L., & Drake, B. (2012). Child and adult outcomes of chronic child maltreatment. Pediatrics, 129(5):839-845.

Justis- og politidepartementet. (2000). Rundskriv G-116/00. Varslingsrutiner for å hindre seksuelle overgrep mot barn.

Justis- og beredskapsdepartementet. (2017). Handlingsplan mot kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. (2017–2020). Retten til å bestemme over eget liv.

Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T., Brubakk, A.M. & Wichstrøm, L. (2015). Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner, RKBU Midt og NTNU.

Kaurstad, G., Bachmann, K., Bremnes, H. & Groven, G. (2015). Trygg oppvekst – helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Møreforskning Molde AS.

Kellogg, N. D. (2009). Clinical report – the evaluation of sexual behaviors in children. Pediatrics, 124(3):992-998.

Keiley, M. K., Howe, T. R., Dodge, K. A., Bates, J. E. & Petti, G. S. (2001). The timing of child physical maltreatment: A cross-domain growth analysis of impact on adolescent externalizing and internalizing problems. Development and Psychopathology, 13(4):891-912.

Kemp, A. M., Maguire, S. A., Nuttall, D., Collins, P., & Dunstan, F. (2014). Bruising in children who are assessed for suspected physical abuse. Archives of Disease in Childhood, 99(2):108-113.

Kluge. (2016a). Kompetansesenterfinansiering i lys av statsstøtteregelverket og regelverket om offentlige anskaffelser. Delrapport I.

Kluge. (2016b). Kompetansesenterfinansiering i lys av statsstøtteregelverket og regelverket om offentlige anskaffelser. Delrapport II.

Koizumi, M., & Takagishi, H. (2014). The Relationship between Child Maltreatment and Emotion Recognition. Plos One, 9(1).

Kojan, Bente Heggem. (2013) Hvordan kan et strukturelt perspektiv med fokus på begreper som klasse og levekår påvirke barneverntjenestens praksis? I Lichtwark, W. & E. Martinsen (red). Det nye barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Kommunal- og regionaldepartementet rundskriv H-03/07 av 26. februar 2007.

Kriminalomsorgen. (2016). Kriminalomsorgens årsstatistikk.

Kripos. (2016). Seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Krous, H. F., Haas, E. A., Masoumi, H., Chadwick, A. E., & Stanley, C. (2007). Pulmonary intra-alveolar hemorrhage in SIDS and suffocation. Journal of Forensic and Legal Medicine, 8:461-470.

Kunnskapsdepartementet (2005). Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning

Kunnskapsdepartementet. (2006). Temahefte om barns medvirkning.

Kunnskapsdepartementet. (2014). Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Kunnskapsdepartementet. (2015). Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Landsforeningen for barnevernsbarn. Hva er en erfaringskonsulent? Hentet fra: http://www.barnevernsbarna.no/no/erfaringskonsulenter/

Langeland, S. Dokken, T. & Barstad, A. (2016). Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2015. NAV-rapport 2016:1.

Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S., Bates, J. E., Crozier, J., & Kaplow J. (2002). A 12-year prospective study of the long-term effects of early child physical maltreatment on psychological, behavioral, and academic problems in adolescence. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 156:824-30.

Lansford, J. E, Miller-Johnson, S., Berlin, L. J., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2007). Early physical abuse and later violent delinquency: A prospective longitudinal study. Child Maltreatment, 12(3):233–245.

Lehmann, S., Havik, O., Havik, T., & Heiervang, E. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7(39).

Leiter, J., & Johnsen, M. C. (1997). Child maltreatment and school performance declines:An event-history analysis. American Educational Research Journal, 34(3):563-589.

Levine, P. A., & Kline, M. (2007). Awakening the ordinary miracle of healing. Berkeley, California: North Atlantic Books.

Lieberman, A.F et al. (2005). Towards Evidence-based Treatment: Child-Parent Psychotherapy with pre-schoolers Exposed to marital violence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Pshychiatry. 44/12.

Lorentzen, H. M (2016, 18.11). Gransker barnevernet etter overgrepsanklager. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/nordland/vil-granske-barnevernet-etter-beskyldninger-om-overgrepskultur-i-tysfjord-1.13235051

Lurie, J., Kvaran, I, Tjelflaat, T. & Sørlie, H.E. (2015). Barnevernstjenestens arbeid med barnevernsundersøkelser i Midt-Norge. RKBU Midt-Norge/NTNU.

Långström, N., Enebrink, P., Laurén, E-M., Lindblom, J., Werkö, S., Hanson, R.K. (2013). Preventing sexual abusers of children from reoffending: systematic review of medical and psychological interventions. British Medical Journal 2013:347:f4630.

Madigan, S., Atkinson, L., Laurin, K., & Benoit, D. (2013). Attachment and internalizing behavior in early childhood: A meta-analysis. Developmental Psychology, 49:672-689.

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedure for identifying infants as disorganised/disoriented during Ainsworth strange situation. In M. E. Cummings, M. T. Greenberg & D. Cicchetti (Eds.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention, 121–160. Chicago: University of Chicago Press.

Maguire, S., Mann, M. K., Sibert, J., & Kemp, A. (2005). Are there patterns of bruising in childhood which are diagnostic or suggestive of abuse? A systematic review. Archives of Disease in Childhood, 90(2):182-186.

Manly, J. T., Kim, J. E., Rogosch, F. A., & Cicchetti, D. (2001). Dimensions of child maltreatment and children's adjustment: contributions of developmental timing and subtype. Development and Psychopathology, 13(4):759-782.

Mathiesen, I.H. & Skolan, K. (2016). Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn-hva har skjedd i kommunene? Rapport IRIS-2016/054.

Masten, A. S., & A. Tellegen. 2012. Resilience in developmental psychopathology: Contributions of the project competence longitudinal study. Development and Psychopathology, 24(2):345-361.

Meadow, R.(1999). Unnatural sudden infant death. Archives of Disease in Childhood, 80:7-14

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.

Mezzacappa, E., Kindlon, D., & Earls, F. (2001). Child Abuse and Performance Task Assessments of Executive Functions in Boys. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 42(8):1041-8.

Moland, A. & Wergeland, P. (2015, 20.12). Barnehusene tvunget til å kutte oppfølgingen. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/barnehusene-tvunget-til-a-kutte-oppfolgingen-1.12704731.

Moore, S. E., Scott, J. G., Ferrari, A. J., Mills, R., Dunne, M. P., Erskine, H. E. et al. (2015). Burden attributable to child maltreatment in Australia. Child Abuse & Neglect, 48:208-220.

Morley, C. J. (1995). Practical concerns about the diagnostics of Munchausen syndrome by proxy. Archives of Disease in Childhood, 72:529-230.

Mosdøl, A. Blaasvær, N & Vist, G.E. (2014). Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 19-2014.

Mossige, S., & Stefansen, K. (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA Rapport 20/2007.

Mossige, S., & Stefansen, K. (red). (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA Rapport 5/2016.

Munro, E. (2011). The Munro Review of Child Protection: Final report. A child centred system. Department for education, London.

Myhre, M.C, Borchgrevink, C. & Sommerfelt, M.B (2015). Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (NKVTS Rapport 4/2015).

Myhre, M. C., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (NKVTS Rapport 1/2015).

Myrvold, T. Møller, G., Zeiner, H., Vardheim, I., Helgesen, M. & Kvinge, T. (2011). Den vanskelige samhandlingen. Evaluering av forvaltningsreformen i barneverntjenesten. NIBR-Rapport 25/2011.

Nanni, V., Uher, R., & Danese, A. (2011). Childhood Maltreatment Predicts Unfavorable Course of Illness and Treatment Outcome in Depression: A Meta-Analysis. American Journal of Psychiatry, 169(2):141-151.

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Barn og familie. Hentet fra: http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=13&lang=no

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Kartleggingsverktøy. Hentet fra: https://www.nkvts.no/kartleggingsverktoy/

National Research Council and Institute of Medicine. (2009). Depression in Parents, Parenting, and Children: Opprotunities to improve identification, treatment, and prevention. Washington, DC: The National Academies Press.

National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Case reviews. National case review repository. Hentet fra: https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-protection-system/case-reviews/national-case-review-repository/

Nationellt centrum for kvinnofrid. Webkurs om våld gir baskunskap. Hentet fra: http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/ http://webbkursomvald.se/

NICE Guidelines: Domestic violence and abuse. Hentet fra: https://pathways.nice.org.uk/pathways/domestic-violence-and-abuse

Nikulina, V., Widom, C. S., & Czaja, S. (2011). The role of childhood neglect and childhood poverty in predicting mental health, academic achievement and crime in adulthood. American Journal of Community Psychology, 48(3-4):309–321.

NOKUT (2016). Tilsyn med bachelorutdanningen i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Nordanger, Ø. Johansson, R.E., Nordhaug, I., Dybsland, R. & Johansen, V.A. (2012). Konsultasjonsteam i Vest-Norge: de første systematiserte erfaringene. Norges barnevern, nr. 1-2 2012 (89):4-14.

Nordanger, D. & Braarud, H. C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Psykologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 51:531–536.

Nordanger, D. & Braarud, H. C. (2017). Utviklingstraumer: Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Fagbokforlaget, Bergen, Norge.

Norman, R. E. Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The Long-Term Health Consequences of Child Physical Abuse, Emotional Abuse, and Neglect: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Med, 9(11):e1001349.

NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge – Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer.

NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.

NOU 2006: 9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker.

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren.

NOU 2009: 08. Kompetanseutvikling i barnevernet – Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning.

NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom - Mottakstilbudet for asylsøkere.

NOU 2009: 22. Det du gjør, gjør det helt – Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.

NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.

NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling – Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet.

NOU 2015: 11 Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the body: a sensorimotor approach to psychotherapy. New York: Norton.

Olafsen, K., Torgersen, A.M., & Ulvund, S.E. (2011). Temperament som bidrag i en skreddersydd spedbarns- og småbarnspraksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48(9):848–855.

Olivan, G. (2003). Catch-up growth assessment in long-term physically neglected and emotionally abused preschool age male children. Child Abuse & Neglect, 27(1):103–108.

Omholt, E. L. (red.) Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016. SSB Rapporter 2016/30

Ose, S. & Kaspersen, S. (2015). Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i kommunene. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Ot. prp. nr. 44 (1991–92). Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

Oxford Research (2016) Kartlegging av domstolsbehandlingen av foreldretvister. En studie av domstolenes organisering og saksbehandling i saker som gjelder foreldretvister etter barneloven.

Paras, M. L., Murad, M. H., Chen, L. P., Goranson, E. N. Sattler, A. L., Colbenson, K. M., Elamin, M. B., Seime, R. J., Prokop, L. J., & Zirakzadeh, A. (2009). Sexual Abuse and Lifetime Diagnosis of Somatic Disorders A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of American Medical Association, 302(5):550-61.

Paulsen, M. (2014: 14.05). FO ber Høie om klart svar. Hentet fra: http://fontene.no/nyheter/fo-ber-hoie-om-klart-svar-6.47.133335.f1722555d6

Paulsen, V. (2016). Ungdommers erfaringer med medvirkning i barneverntjenesten. Fontene Forskning 1/2016, årgang 9.

Perez, C. M., & Widom, C. S. (1994). Childhood victimization and long-term intellectual and academic outcomes. Child Abuse & Neglect, 18:617–33.

Petersen, A. C., Joseph, J., & Feit, M. (2014). New directions in child abuse and neglect research. Washington, DC: The National Academies Press.

Politidirektoratet (2016). Årsrapport for barnehusene 2015.

Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet & Helsedirektoratet (2016). Nasjonale retningslinjer for barnehusene.

Politihøgskolen (2015). Fagplan. Bachelor-politiutdanning 2016–2019. Hentet fra: http://www.phs.no/for-studenter/ramme--og-fagplaner/

Politihøgskolen. (2017). Opptaksrapport 2016.

Prop. 116 L (2009–2010). Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt).

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).

Prop. 1 S BLD (2016–2017) For budsjettåret 2017.

Prop. 1 S HOD (2016–2017) For budsjettåret 2017.

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).

Prop. 68 L (2016–2017) Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.).

Rambøll (2008b). Når kunnskap gir resultater. Vurdering og videreutvikling av fagteam.

Rambøll (2008a). Evaluering av regionsentre for barn og unges psykiske helse

Rambøll. (2010). Evaluering av forankringen av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Rasmussen, I., & Vennemo, H. (2017). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn. Vista Analyse 2017.

Redd Barna (2014). 20 år med merknader fra FNs barnekomité – hva har skjedd? En kartlegging av norske myndigheters oppfølging av merknadene fra FNs barnekomité til Norge (19942014).

Read, J., Hammersley, P. & Rudegeair, T. (2007). Why, when and how to ask about childhood abuse. Advances in Psychiatric Treatment 14:101-110.

Reiber, G. (1993). Fatal falls in childhood; how far must children fall to sustain fatal head injury? Report of a case and review of the literature. American Journal of Forensic Pathology, 14:201-207.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Trygghetssirkelen. Hentet fra: http://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/metoder-og-tiltak/trygghetssirkelen

Reigstad, B., Jorgensen, K., & Wichstrom, L. (2006). Diagnosed and self-reported childhood abuse in national and regional samples of child and adolescent psychiatric patients: Prevalences and correlates. Nordic Journal of Psychiatry, 60:58-66.

Riksadvokaten (2017) Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse 2016 – voldtekt og mishandling av nærstående.

Riksadvokaten. (2017) Rundskriv 1/2017. Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2017-Politi og statsadvokatene.

Riksadvokaten (2017). Brev fra Riksadvokaten datert 2. mars 2017. Felles retningslinjer for Statens Barnehus, politi og påtalemyndighetenes deltakelse i konsultasjonsteam.

Riksrevisjonen (2012). Dokument 3:15 (2011–2012). Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler.

Riksrevisjonen (2013). Dokument 1 (2013–2014). Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012.

Rognum T. O, & Vege Å. (2002). Can an infant die of fall from short heights? Scandinavian Journal of Forensic Science, 8:51-54.

Rognum T.O, Wille-Sweum L. Arnestad M, Stray-Pedersen A, Vege Å. (2010). Death scene investigation in sudden death in infant and small children. The Norwegian experiment. Scandinavian Journal of Forensic Science 16(1):20-23.

Rognum, T.O & Bøylestad, L. (2015). Dødsstedsundersøkelser-helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød. Perioden 01.11.2010-13.12.2014. Folkehelseinstituttet 2015.

Rognum, T. O. & Bøylestad, L. (2016). Drap av nyfødte. I: T. O. Rognum (red.), Lærebok i rettsmedisin 3. utgave. Gyldendal Akademisk.

Rognum, T.O. (red.). (2016). Lærebok i rettsmedisin. 3 utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Roeber, B. J., Tober, C. L., Bolt DM, Pollak SD. (2012). Gross motor development in children adopted from orphanage settings. Developmental Medicine and Child Neurology, 54(6):527–531.

Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge.

Rundskriv IS-8/2015. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Lov av 2.juli 1998 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Rød, P. A., T.-J. Ekeland & F. Thuen (2008) Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 5(45):555-562.

Rädda Barnen. (2011). Inuti et barnahus. En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksomheter.

Samsonsen, V. & Willumsen, E. Barneverntjenestenes undersøkelser- på tide med en debatt! Fontene forskning 2/2014:83.

Sandberg, K. (2016). Barns rett til å bli hørt. I Høstmælingen, N, Kjørholt, E.S & Sandberg, K. (2016). Barns rettigheter i Norge. 3. Utgave.

Sandberg, K. (2016). Barns beste i lovgivningen.

Save the Children (2013). Unspeakable Crimes Against Children Sexual violence in conflict.

Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York: Norton.

Schou, L., Dyb, G. & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge - resultater fra helseundersøkelser i seks fylker (Vol. 2007:8). Oslo: FHI & NKVTS.

Skauge, B. (2010). Er det noen som vil høre på meg?: Har endringer i barnevernloven, organisering av kommunale tjenester og innføring av nytt fagdataverktøy, der fokus har vært brukermedvirkning og deltakelse fra barnet, medført endringer i praksis? Blir barnets stemme mer fremtredende? (Mastergradsavhandling, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap). Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Trondheim.

Sidebotham, P. (2012). What do serious case reviews achieve? Archives of Disease in Childhood 97(3):189-192.

Sidebotham, P., Brandon, M., Bailey, S., Belderson, P., Dodsworth, J., Garstang, J., Harrison, E., Retzer, A., Sorensen, P. (2016). Pathways to harm, pathways to protection: a triennial analysis of serious case reviews 2011 to 2014. Final report.

Skjørten, K. (2005) Samlivsbrudd og barnefordeling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2013). Children's voices in Norwegian custody cases. International Journal of Law, Policy and the Family. 27(3):289-309.

Skjørten, K. (2016). Når samvær ikke er til barns beste. I Øverlien, C., Schultz, J.H. & Hauge, M.I (red). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (ss. 108-113) Oslo: Universitetsforlaget.

Skårderud, F, & Sommerfeldt, B (2008). Mentalisering – et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske legeforening, 128:1066-9.

Slade E. P., & Wissow L. S. (2007). The influence of childhood maltreatment on adolescents’ academic performance. Economics of Education Review, 26:604-614.

Sletterød, N.A., Carlsson, E., Kleiven, H.H., Sivertsen, H. (2014). Ungdom og medvirkning. Å bli sluppet til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Trøndelag Forskning og Utvikling.

Socialstyrelsen (2014). Dödsfallsutredninger 20142015. Barn och vuxna som avlidit med anledning av brott.

Socialstyrelsen (2015). Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna. Rapport: Socialstyrelsen, Sverige.

Socialstyrelsen (2017). Lovgivning Hentet fra: https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse/lovgivning

Socialstyrelsen. Efteruddannelse på børne- og ungeområdet https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/efteruddannelse

Social- og Integrationsministeriet. (2012). Rapport fra Ekspertpanel om overgrep mod børn.

Solheim, S. (2017, 13.04). Barneombodet: – Sikta barn er også sårbare, og må avhøyrast på barnehus. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/barneombodet_-_-sikta-barn-er-ogsa-sarbare_-og-ma-avhoyrast-pa-barnehus-1.13473261

St.meld. nr. 17 (2002–2003) Om statlig tilsyn.

Spann, M. N, Mayes, L. C., Kalmar, J. H., Guiney, J., Womer, F. Y., Pittman, B., Mazure, C. M., Sinha, R., & Blumberg, H. P. (2012). Childhood abuse and neglect and cognitive flexibility in adolescents. Child Neuropsychology, 18(2):182–189.

Stang, E.G., Aamodt, H.A., Sverdrup, S., Kristofersen, L.B & Winsvold, A. (2013). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. NOVA Rapport 3/13.

Starling, S. P., Patel, S., Burke, B. L., Sirotnak, A. P., Stronks, S., & Rosquist P. (2004). Analysis of perpetrator admissions to inflicted traumatic brain injury in children. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 158:454-458.

Statens helsetilsyn (2009). Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn. Rapport fra Helsetilsynet 2/2012.

Statens helsetilsyn (2009). Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (saksbehandlingsveileder for fylkesmannen) Internserien 2/2009.

Statens helsetilsyn (2010). Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del II (saksbehandlingsveileder for Statens helsetilsyn) Internserien 1/2010.

Statens helsetilsyn (2011). Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga. Rapport fra Helsetilsynet 3/2011.

Statens helsetilsyn (2012). Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten. Rapport fra Helsetilsynet 1/2012.

Statens helsetilsyn (2012). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering. Rapport fra Helsetilsynet 2/2012.

Statens helsetilsyn (2014). Helsestasjonen: Hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013. Rapport fra Helsetilsynet 4/2014.

Statens helsetilsyn (2014). Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn. Rapport fra Helsetilsynet 2/2014.

Statens helsetilsyn (2015). «–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Rapport fra Helsetilsynet 1/2015.

Statens helsetilsyn (2015). Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven. Internserien 4/2015.

Statens helsetilsyn (2015). Mye å forbedre – vilje til å gjøre det. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Rapport fra Helsetilsynet 3/2015.

Statens helsetilsyn. (2015). Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2015–2019.

Statens helsetilsyn (2016). Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven. Internserien 2/2016.

Statens helsetilsyn (2017). Bekymring i skuffen. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemeldinger til den som har meldt. Rapport fra Helsetilsynet 1/2017.

Statskontoret (2014). Sorgen finns det inga ord för.

Statistisk Sentralbyrå (2015). Barnehager 2011; Endelige tall. Hentet 07.10.2016 fra: http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2011/barnehage/

Statistisk Sentralbyrå (2016). Barnevern; Stadig fleire barn med omsorgstiltak. Hentet 12.05.2017 fra http://www.ssb.no/sok?sok=barnevernet

Statistisk sentralbyrå (2016b). Undersøkingar starta av barnevernet, etter innhald i meldinga, kven som melde saka og alder. Hentet fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=BarnevUnd03&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&KortNavnWeb=barneverng&StatVariant=&checked=true

Statistisk sentralbyrå (2016c). Barnevernstiltak i løpet av året, per. 31. desember og for nye barn, etter tiltak. Hentet fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=BarnevTiltak01&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-og-kriminalitet&KortNavnWeb=barneverng&StatVariant=&checked=true

Stefansen, K., Gundersen, T., Bakketeig, E. (2012). Barnehusevalueringen 2012 – Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte (NOVA Rapport 9/12).

Stine Sofies Stiftelse. (2013, 22.02). Endringer i læreplaner. Hentet fra: http://stinesofiesstiftelse.no/index.php?artID=431

Strøm, I. F., Schultz, J. H., Dyb, G., & Wentzel-Larsen, T. (2016). School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011. European Journal of Psychotraumatology, 7. 31359, 1-11. doi:10.3402/ejpt.v7.31359.

Strand, G. (2016). Prosedyrearbeid-fortsatt meningsløst mangfold? Om arbeid med fagprosedyrer i helseforetak i Norge. Masteroppgave ved institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Sylvestre, A., Bussières, È.L., & Bouchard, C. (2015). Language problems among abused and neglected children: A meta-analytic review. Child Maltreatment, 21(1):47-58.

Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2013). Childhood Maltreatment and Psychopathology: A Case for Ecophenotypic Variants as Clinically and Neurobiologically Distinct Subtypes. American Journal of Psychiatry, 170(10):1114-1133.

Teicher, M. H., Samson, J. A., Anderson, C. M., & Ohashi, K. (2016). The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nature Reviews Neuroscience, 17(10):652-666.

Teplin, L. A., Abram, K. M., McClelland, G. M., Dulcan, M. K., & Mericle, A. A. (2002). Psychiatric disorders in youth in juvenile detention. Archives of General Psychiatry, 59(12):1133-1143.

Tjerbo, T., Indset, M., Hansen, T. (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2011 (88):93-109.

Thoennes, N. & Tjaden, P. (1990). The extent, nature and validity of sexual abuse allegations in custody/visitation disputes. Child Abuse & Neglect 14:151-163.

Thomson, R. A. (1999). Early attachment and later development. I J. Cassidy, & P.R. Shaver (Red.), Handbook of Attachment. Theory, research, and clinical applications (265–286). New York: The Guilford Press.

Thompson, R., Wiley, T. R. A., Lewis, T, English, D. J., Dubowitz, H., Litrownik, A. J., Isbell, P., & Block, S. (2012). Links between traumatic experiences and expectations about the future in high-risk youth. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 4(3):293-302.

Thune, G.H, Totland, T., Witoszek, N., Nwosu, E. & Salvesen, E.C. (2015, 10.06). Bekymringsmelding om barnevernet. Hentet fra: http://www.aftenposten.no/norge/Bekymringsmelding-om-barneverntjenesten-37655b.html

Torvik, F. A., & Rognmo, C. (2011). Barn av foreldre med psykisk lidelse eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser. Hentet 10.05.2017, fra: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/rapport-20114-barn-av-foreldre-med-psykiske-lidelser-eller-alkoholmisbruk-omfang-og-konsekvenser.pdf

Trickett, P. K., Noll, J. G. & Putnam, F. W. (2011). The impact of sexual abuse on female development: lessons from a multigenerational, longitudinal research study. Development and Psychopathology, 23(2):453–476.

Trædal, T.J. (2015:23.01). Gullkantet ordning for etterforskere har få søkere. Politiforum. Hentet fra:http://www.politiforum.no/Gullkantet+ordning+for+etterforskere+har+f%C3%A5+s%C3%B8kere.d25-T2tfSXB.ips

Universitetet i Oslo. Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer (master – erfaringsbasert). Hentet fra: http://www.uio.no/studier/program/psykososial-master/

van der Kolk, B. (2014). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking.

Vincent, S. (2014). Child death review processes: A six-country comparison. Child Abuse Review, 23(2):116-129.

Vis, S, Storvold, A., Skilbred, D.T., Christiansen, Ø., Andersen, A. (2014). Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid – høsten 2014. UiT. RKBU Nord, RKBU Midt, RKBU Vest, RBUP Sør-Øst.

Vis, S.A. & Nigel, T. (2009). Beyond talking-children's participation in Norwegian care and protection cases. European journal of social work, 12(2):155-168.

Vis, S.A. (2014). Factors that determine children-s participation in child welfare decision-making. From consultation to collaboration. (Doktorgradsavhandling). Tromsø: Universitetet i Tromsø

Vorland, N. & Skjørten, K. (2017). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (NKVTS Rapport 4/2017).

Waldum, K.S. & Haugland, T. (2015). Hvor er helsesøster? En kartlegging av helsesøsterbemanningen i skolehelsetjenesten. Sykepleien nr. 4, 2015.

Weber, S, Jud, A., & Landolt, M. A. (2016). Quality of life in maltreated children and adult survivors of child maltreatment: a systematic review. Quality of Life Research, 25(2):237-55.

Winsvold, A. (2011). Evaluering av prosjektet «Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge». NOVA Rapport 18/11.

Widom, C. S. & Maxfield, M. G. (2001). An update on the «cycle of violence». Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Widom, C. S., Marmorstein, N. R., & Raskin White, H. (2006). Childhood victimization and illicit drug use in middle adulthood. Psychology of Addictive Behaviors, 20(4):394–403.

Wood, A. (2016). Wood Report. Review of the role and functions of Local Safeguarding Children Boards-

World Health Organization (2005). Violence and disasters. Geneva: WHO.

Økland, T & Hjälmhult, E. (2010). Hjemmebesøk til familier med nyfødt barn. Rapport fra kartlegging av helsesøsters tilbud ved helsestasjoner i Bergen. Bergen kommune og Høgskolen i Bergen.

Øverlien, C., Hauge, M.I & Schulz, J-H. (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.

Øverlien, C. & Moen, L. (2016). «Takk for at du spør!». En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (NKVTS Rapport 3/2016).

Liste over lover, forskrifter og konvensjoner

Norske lover

Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov

Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Lov 22. mai 1981 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)

Lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven)

Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov 27. mai 2016 nr. 13 om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget § 2 første ledd

Norske forskrifter

Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen)

Forskrift 1. desember 2005 nr. 1381 til rammeplan for helsesøsterutdanning.

Forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Internasjonale konvensjoner

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) av 4. november 1950, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966, International Covenant on Civil and Political rights

FNS konvensjon om barns rettigheter(barnekonvensjonen) av 20. november 1989, Convention on the Rights of the Child

Til dokumentets forside