NOU 2019: 2

Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Acemoglu, Daron og Jorn-Steffen Pischke (1998). «Why Do Firms Train? Theory and Evidence», Quarterly Journal of Economics, Vol. 113 (1) February, s. 79–119.

Acosta, Pablo og Noël Muller (2018). «The role of cognitive and socio-emotional skills in the labour market», IZA World of Labor, 2018: 453.

Aftenposten (1985). «FAFO-priser for forskning», 10. desember 1985.

Agenda (2017). Robotene kommer – hva svarer offentlig sektor? Endring, medvirkning, gode tjenester og trygge jobber, Perspektivnotat skrevet i samarbeid med Fagforbundet.

Aspøy, Tove Mogstad og Anna Hagen Tønder (2012). Utredning om forskning på voksnes læring En litteraturgjennomgang, Fafo-notat 2012: 7.

Aspøy, Tove Mogstad og Rolf K. Andersen (2015). Digital kompetanse i arbeidslivet, Fafo-rapport 2015: 28.

Aspøy, Tove Mogstad, Heidi Nicholaisen og Torgeir Nyen (2013). Vilkår for læring i kommunen, Fafo-rapport 2013: 35.

Bakken, Pål, Lars Fredrik Pedersen og Kristoffer Fretland Øygarden (2018). Studiebarometeret 2017: hovedtendenser, NOKUT.

Barrabés, Nuria og Greta Kjølstad Østli (2016). Norsk standard for utdanningsgruppering 2016. Revidert 2000 Dokumentasjon – Oppdatert 2016, SSB-notat 2016/30.

Becker, Gary S. (1964). Human Capital, NBER, New York.

Beinhocker, Eric D. (2006). The Origin of Wealth – Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. Random House Business.

Berg, Linda (2018). Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet, Kompetanse Norge, Notat 21/2018.

Berg, Sonja L., Roger Bjørnstad og Michael S. Mark (2016). Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen, Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr. 37–2016.

Berge, Thea, Linda Berg og Sigrid Holm (2015). Analysis, dialogue and dissemination of future skills needs. A study of three countries, Vox (nå: Kompetanse Norge).

Bhuller, Manudeep, Magne Mogstad og Kjell G. Salvanes (2017). «Life-Cycle Earnings, Education Premiums, and Internal Rates of Return», Journal of Labor Economics, vol. 35 (4), June, s. 993–1030.

Bjørnstad, Roger og Ragnar Nymoen (2015). Frontfagsmodellen i fortid, nåtid og framtid. Senter for lønnsdannelse, Rapport nr. 1–2015.

Bjørnstad, Roger, Maja Tofteng, Fernanda Winger Eggen og Rolf Røtnes (2016). Scenarioanalyse – framtidig kompetanseetterspørsel i Norge, Samfunnsøkonomisk analyse, rapport 29–2016.

Bjørnstad, Roger, Rolf Røtnes og Sigrun Aasland (2015). Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov, Samfunnsøkonomisk analyse, rapport 19–2015.

Borgonovi, Francesca, Alessandro Ferrara and Soumaya Maghnouj (2018). «The gender gap in educational outcomes in Norway», OECD Education Working Papers, No. 183, OECD Publishing, Paris.

Brage, Søren (2015). «Ung uførhet og psykisk sykdom», Arbeid og velferd 1: 2015.

Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang og Knut Røed (2010b). Disability in the welfare state: An unemployment problem in disguise? IZA Discussion Paper no. 4897.

Bratsberg, Bernt, Hege Marie Edvardsen, Oddbjørn Raaum og Kjetil Sørlie (2005). «Utflytting blant innvandrere», Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 2, årgang 22, s. 181–192.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen (2010a). Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter i skolen i ung alder? Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Rapport 3/2010.

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed og Pål Schøne, P. (2014). «Immigration Wage Impacts by Origin», Scandinavian Journal of Economics, Vol. 116, s. 356–393.

Bratsberg, Bernt, Øystein Hernæs, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Knut Røed (2018). Welfare Activation and Youth Crime, IZA DP No.11719.

Brekke, Idunn, Marianne Røed, Pål Schøne (2013). «Påvirker innvandring investeringen i utdanning?» Søkelys på arbeidslivet, 2013 (03), s. 169–188.

Bø, Tor Petter og Åsne Vigran (2015). «Utenfor arbeid og skole – unge 15–29 år i Norge og Europa. Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning», Samfunnsspeilet, 1/2015.

Cappelen, Ådne, Bjorn Dapi, Hege Marie Gjefsen, Victoria Sparrman og Nils Martin Stølen (2018). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035, SSB-rapport 2018/36.

Cappelen, Ådne, Hege Gjefsen, Marit Gjelsvik, Inger Holm og Nils Martin Stølen (2013). Forecasting demand and supply of labour by education, SSB-rapport 48/2013.

Cedefop (2018). Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Briefing note.

Cedefop, Eurofound (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 2018.

CVTS (2015). Eurostat database: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Dagens Perspektiv (2018). «Postens omstilling. Inn i fremtiden med både gass og brems».

Dahl, Espen og Lien, Ole Christian (2013). «Pensjonsreformen – flere eldre i arbeid», Arbeid og Velferd 1/2013.

Dalsmo, Morten mfl. (2018) Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger, Digital21.

Damvad (2015). Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltakelse og kompetanse, 16.01.2015.

Dapi, Bjorn og Håvard Hungnes (2017). Framskriving av sysselsettingen etter næring og utdanning, SSB-notater 2017/43.

Datatilsynet (2018). Kunstig intelligens og personvern, Rapport, januar 2018.

Deming, David J. (2017). «The Growing Importance of Social Skills in the Labour Market», Quarterly Journal of Economics, vol. 132 (4), november, s. 1593–1640.

Digital Scoreboard (2018). Database «Analyse one indicator and compare countries».

DN (2017a). «Teknologi er viktig, men neppe et mål i seg selv». 16.02.2017.

DN (2017b). «Varsler store jobbkutt». 26.01.2017.

DNB (2017). Årsrapport.

Drange, Ida (2013). «A study of labour market careers for professionals of ethnic minority origin», Doktorgradsavhandling, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Drange, Ida og Håvard Helland (2017). «Studenter med innvandringsbakgrunn i profesjonsutdanningene – rekruttering og arbeidsmarkedskarriere», i Mausethagen, Sølvi og Jens-Christian Smeby (red.): Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse, Universitetsforlaget.

Dustman, Christian og Costas Meghir (2005). «Wages, Experience and Seniority», Review of Economic Studies, vol. 72 (1), s. 77–108.

Dølvik, Jon Erik og Johan Røed Steen (2018). The Nordic future of work. Drivers, institutions, and politics, TemaNord 2018: 555.

EC (2007). Key Competencies for Lifelong Learning: European Reference Framework.

Edin, Per-Anders, Peter Fredriksson, Martin Nybom og Björn Öckert (2017). The Rising Return to Non-Cognitive Skill, IZA DP Nr. 10914.

Eurostat (2018a). «ICT specialists in enterprises 2017», (Side hentet 14.12.2018).

Eurostat (2018b). Statistics on young people neither in employment nor in education or training.

Eurostat (2019). «Use of ICT in enterprises», Norway.

Falch, Torberg, Lars-Erik Borge, Päivi Lujala, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm (2010). Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring, SØF-prosjekt nr. 6200.

Falch, Torberg, Simon Bensnes og Bjarne Strøm. (2016). Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet. SØF-rapport nr. 01/16.

Federici, Roger Andre, Cay Gjerustad, Karin Vaagland, Even Hellan Larsen, Ester Rønsen og Elisabeth Hovdhaugen (2017). Spørsmål til skole-Norge våren 2017. Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere, NIFU Rapport 2017: 12.

Fedoryshyn, Nadiya (2018). Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning, SSB analyse 2018/19: Sysselsetting blant unge.

Feliciano, Cynthia og Yader R. Lanuza (2017). «An Immigrant Paradox? Contextual Attainment and Intergenerational Educational Mobility», American Sociological Review, Vol. 82 (1), s. 211–241.

Finans Norge (2018). Finansnæringens kompetanse. Presentasjon for KBUs sekretariat, mars 2018.

FINN (2017). FINN jobbindeks. Det norske jobbmarkedet. Desember 2017.

Fjørtoft, Torstein Otterlei (2017). «Felles europeisk undersøkelse om IKT-kunnskap. Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter.» SSB-nettartikkel.

Frey, Carl Benedikt og Michael A. Osborne (2013). The Future of Employment: How Susceptibel Are Jobs To Computerisation? Working paper, Oxford Martin Programme on Technology and Employment.

Frostad, Per og Per Egil Mjaavatn (2018a), «Utdanningsvalg og fremtidig yrke», En rapport til Kompetansebehovsutvalget fra et prosjekt ved videregående skoler i Trøndelag, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

Frostad, Per og Per Egil Mjaavatn (2018b). «Fra ungdomsskolen til videregående skole. Faktorer som predikerer elevers intensjon om å slutte på skolen», Psykologi i skolen 2018, årgang 53 (2): 27–41.

Gjelsvik, Marit (2013). The Demand for Labour by Education. A Sectoral Model of the Norwegian Economy, SSB-rapport 41/2013.

Gjerustad, Cay og Robin Ulriksen (2018). Deltakerundersøkelsen for lærere 2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet», NIFU-rapport 2018: 26.

Grimsby, Gjermund og Endre Kildal Iversen (2018). «Akademisk utdannings betydning for produktivitet i norsk markedsrettet næringsliv», Søkelys på arbeidslivet, årgang 35 (4), ss. 259–276.

Gunnes, Trude og Pål Knudsen (2015). Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD, SSB-rapport 2015/41.

Gunnes, Trude, Rachel Ekren og Kjartan Steffensen (2018). LÆRERMOD 2016–2040. Fremtidig tilbud og etterspørsel etter fem typer lærere, SSB-rapport 2018/35.

Haakstad, Jon og Kim Kantardjiev (2015). Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. NOKUT

Hanushek, Eric A., Guido Schwerdt, Ludger Woessmann, Lei Zhang (2017). «General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Lifecycle», Journal of Human Resources, Vol. 52 (1), Spring, s. 48–87.

Hatlevik, Ove Edvard og Inger Throndsen (red.) (2015). Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013, Universitetsforlaget.

Hauge, Elisabet Sørfjorddal (2015). Kompetanse og rekruttering. Rekrutteringserfaringer og rekrutteringsstrategier for kompetanseutvikling og vekst i Aust-Agder, Agderforskning, FoU-rapport nr. 1/2015.

Hauge, Magnus Strand og Kristoffer Fretland Øygården (2018). Studiebarometeret for fagskolestudenter 2018: hovedtendenser, NOKUT.

Haukelien, Heidi, Halvard Vike og Ingvild Vardheim (2015). Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sykepleieres erfaringer, TF-rapport nr. 362.

Heckman, James J. og Dimitriy V Masterov (2007). «The productivity argument for investing in young children», Review of Agricultural Economics, Vol. 29 (3), s. 446–493.

Heckman, James J. og Tim D. Kautz (2012). Hard Evidence on Soft Skills, NBER Working Paper no. 18121, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June.

Hegerstrøm, Turid (2018). Til glede og besvær –praksis i høyere utdanning, NOKUT-rapport 2018: 2.

Heggland, Torunn (2017). «Sesongjusterte tal over ledige stillingar», SSB-nettartikkel.

Helsedirektoratet (2018a). «Offisiell statistikk for autorisert helsepersonell».

Helsedirektoratet (2018b). «Samhandlingsreformen».

Hoen, Maria F., Simen Markussen og Knut Røed (2018). Immigration and Social Mobility, IZA DP Nr. 11904.

Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut Røed (2012). «Arbeid til alle?» Samfunnsøkonomen nr. 9, 2012.

Hultin, Hilde og Ola Berge (2014). Notat til utvalgsarbeid om digital kompetanse, notat til Ludvigsenutvalget fra Senter for IKT i utdanningen.

Hægeland, Torbjørn (2001). «Experience and schooling: Substitutes or complements», Statistics Norway Discussion Papers no. 301.

IA-gruppen (2018). Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018. Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen.

IKT-Norge (2017). IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2017.

IMDi (2019). Sysselsetting etter innvandringsgrunn (side hentet 25.01.2019).

Ipsos (2018a). Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor, Ipsos-rapport bestilt av KS.

Ipsos (2018b). Norsk seniorpolitisk barometer 2018. Yrkesaktiv befolkning. Utarbeidet av Ipsos for Senter for seniorpolitikk.

Ipsos (2018c). Norsk seniorpolitisk barometer 2018. Ledere i arbeidslivet. Utarbeidet av Ipsos for Senter for seniorpolitikk.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017). NAVs bedriftsundersøkelse 2017, NAV, Notat 1/2017.

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2018). NAVs bedriftsundersøkelse 2018, NAV, Notat 1/2018.

Keute, Anna-Lena og Kristin Mathilde Drahus (2017). Livslang læring 2008–2017. Resultat fra Lærevilkårsmonitoren, SSB rapporter 2017/23.

Kirkebøen, Lars (2010). Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper, SSB-rapporter 43/2010.

Kirkebøen, Lars (2018). «Omvalg, studievalg og gjennomføring i høyere utdanning», innlegg på årskonferansen til Senter for profesjonsstudier, OsloMet, 6. desember 2018.

Kompetanse for kvalitet (2015). Kompetanse for kvalitet – felles satsning på videreutdanning. https://www.regjeringen.no/.

Kompetanse Norge (2018). «Grunnleggende digitale ferdigheter».

Kompetanse Norge (2019). «Regelverk», Forside >Grunnleggende ferdigheter >Regelverk.

Kornstad, Tom, Terje Skjerpen og Lasse Sigbjørn Stambøl (2016). Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 2: Analyser basert på mikrodata, SSB-rapport 2016: 27.

KS (2017). Hovedpublikasjon 2017.

KS (2018). «Stort behov for nye medarbeidere fremover».

Lehne, Lise Campbell (2014). Fremtidig behov for ingeniører – 2014, Ipsos, Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2015). Fremtidig behov for ingeniører – 2015, Ipsos, Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2016). Fremtidig behov for ingeniører – 2016, Ipsos, Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2017). Fremtidig behov for ingeniører – 2017, Ipsos, Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Lehne, Lise Campbell (2018). Fremtidig behov for ingeniører, Ipsos, Undersøkelse utarbeidet for NITO.

Leknes, Stefan, Sturla A. Løkken, Astri Syse og Marianne Tønnessen (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater, SSB, Rapport 2018/21.

Longva, Pål (2001). «Out-Migration of Immigrants: Implications for Assimilation Analysis», Memorandum 4/2001, Department of Economics, University of Oslo.

Mandal, Roland, Håvard Jakobsen, Chris Jensen og Solveig Osborg Ose (2015). Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger som ytelse og ordning? Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.

Marcolin, L., S. Miroudot og M. Squicciarini (2016). Routine jobs, employment and technological innovation in global value chains, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2016/01, OECD Publishing, Paris.

Mark, Michael Spjelkavik, Cathrine Tømte, Terje Næss og Trude Røsdal (2017). IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud, NIFU-rapport 2017: 3.

McKinsey (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. Desember 2017. McKinsey&Company.

McKinsey (2018). Skill shift. Automation and the future of the workforce. Discussion paper. Mai 2018. McKinsey&Company.

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping.

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Mincer, Jacob (1974). Schooling, Experience, and Earnings, New York, NBER Press.

Mittet, Tone Børresen (2018). Revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse I fremtidens skole?, innlegg på seminar om framtidig digital kompetanse arrangert av Kompetansebehovsutvalget og KMD, 6. september 2018.

Monsbakken, Christian Weisæth og Lars Runar Zahl-Jensen (2018). Fylkeskommunene jobber godt med gjennomføring av videregående skole. http://www.ks.no/.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021

Nedelkoska, Ljubica og Glenda Quintini (2018). Automation, skills use and training, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 202.

Nerdrum, Lars (1999). The Economics of Human Capital. A theoretical analysis illustrated empirically by Norwegian data, Scandinavian University press, Oslo.

NOKUT (2018). Møte mellom NOKUT og sekretariatet til Kompetansebehovsutvalget.

Nordahl, Thomas mfl. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge, Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Fagbokforlaget.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Finansiering av livsopphold.

NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd. Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet.

NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring.

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov 1 – Kunnskapsgrunnlaget.

NRK (2015). Schrödingers katt: Kunstig intelligens.

NyAnalyse (2017). Teknologi og kompetanse i endring. Digitaliseringen og fremtidig kompetansebehov, for Unios helseforbund.

NyAnalyse (2018). Abelias Omstillingsbarometer 2018.

Næsheim, Helge (2018). Endringer i yrkesstrukturen 2000–2017, SSB-rapport 2018/39.

Næsheim, Helge og Torstein Bye (2016). Drivkrefter bak endringer i yrkesstrukturen, Økonomiske analyser 4/2016.

OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, OECD Publishing, Paris.

OECD (2014a). OECD Skills Strategy. Action Report Norway, Paris.

OECD (2014b) Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015a). Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD (2015b) Does having digital skills really pay off? Adult Skills in Focus.

OECD (2015c). Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2016). PISA 2015. Results (volume I). Excellence and Equity in Education, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017a). Social and Emotional Skills: Well-being, connectedness and success.

OECD (2017b). OECD Skills Outlook 2017. Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017c). Education at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018a). Higher Education in Norway: Labour Market Relevance and Outcomes, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018b). Skills on the Move: Migrants in the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018c). Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018d). Investing in youth, Norway, OECD Publishing, Paris.

OECD (2018e). Good Jobs for All in a Changing World of Work, The OECD Jobs Strategy.

Olberg, Dag, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder (2017). Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken, Fafo-notat 2017: 14.

Olsen, Terje Bruen (2013). Utlendinger med doktorgrad – hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata, NIFU-rapport 17/2013.

Ose, Solveig, Silje L Kaspersen og Camilla Sandvik Bøvre (2018). En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer, SINTEF Rapport 2018: 00201.

Oslo Economics (2018). Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner, Utarbeidet av Oslo Economics for Senter for seniorpolitikk.

Pajarinen, Mika, Petri Rouvinen og Anders Ekeland (2015). Computerization and the Future of Jobs in Norway, Rapport skrevet på oppdrag av Ludvigsenutvalget – Fremtidens skole.

Pettersen, Silje Vatne (2013). Utvandring fra Norge 1971–2011, SSB-rapport 30/2013.

Prop. 1 S (2018–2019) Proposisjon til Stortinget. Kunnskapsdepartementet.

Rege, Mari, Kjetil Telle og Mark Votruba (2009). «The effect of downsizing on disability pension utilization». Journal of the European Economic Association, Vol. 7(4), s. 754–785.

Regjeringen.no (2017a). «Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp».

Regjeringen.no (2017b). «Arbeidsmarkedstiltak».

Regjeringen.no (2018). «Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb».

Reymert, Ingvild, Per O Aamodt, Pål Børing og Terje Næss (2016). Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016. NIFU-rapport 2016: 38.

Riksrevisjonen (2016a). Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar, Dokument 3: 12 (2015–2016).

Riksrevisjonen (2016b). Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester, Dokument 3: 6 (2015–2016).

Rogne, Adrian Farner (2016). «Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene?», SSB Økonomiske analyser 3/2016.

Rogne, Adrian Farner og Astri Syse (2017). Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse, SSB-rapport 2017/32.

Røed, Marianne og Pål Schøne (2007). Virkninger av arbeidsinnvandring – en kunnskapsoversikt, ISF-rapport 2007: 12.

Røed, Marianne og Pål Schøne (2016). «Impact of Immigration on Inhabitants’ Education Investments», Scandinavian Journal of Economics, Vol. 118(3), s. 433–462.

Røed, Marianne, Bernt Bratsberg og Pål Schøne (2011). «Bidrar innvandring til å «smøre hulene» i arbeidsmarkedet?» Søkelys på arbeidslivet, 03/2011, årgang 28, s. 244–264.

Rørstad, Kristoffer, Pål Børing, Espen Solberg og Tone Cecilie Carlsten (2018). NHOs Kompetansebarometer 2018, NIFU-rapport 2018: 23.

Samfunnsøkonomisk analyse (2018a). Insentiver for investering i humankapital, Rapport 30–2018, Oslo.

Samfunnsøkonomisk analyse (2018b). Scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, Rapport nr. 33–2018.

Samordna opptak (2018a). «Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2018».

Samordna opptak (2018b). Hovedopptaket til høyere utdanning. Faktanotat 2018.

Schafft, Angelika og Svenn-Erik Mamelund (2016). Forsøk med NAV-veiledere i videregående skole. En underveisevaluering, AFI-Rapport 2016: 04.

Skjerpen, Terje, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen (2015). Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre, SSB-rapport 2015/17.

Skjerve, Tormod og Eleni Simeou (2018). Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet, Virke i samarbeid med LO, NHO og YS.

Skjølvik, Tale (2017). Digitalisering er mer enn teknologi, Intervju på OsloMets podcast Viten + Snakkis.

Slettemås, Dag (2014). IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering. En kunnskapsoppsummering, SIFO, oppdragsrapport nr. 2 – 2014.

Solberg, Espen, Pål Børing, Knut Arild Larsen, Audun Gleinsvik og Dorothy S. Olsen (2013). Bedriftskultur for læring. En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter, NIFU Rapport 27/13.

Spence, Michael (1973). «Job Market Signalling», Quarterly Journal of Economics, Vol. 87(3), s. 355–374.

Spiezia, Vincenzo, Elif Koksdal-Outdot og Pierre Montagner (2016). New skills for the digital economy. Measuring the demand and supply of ICT-skills at work, 2016 ministerial meeting on the digital economy, Technical report, OECD Digital economy papers, No. 258.

SSB (2011). Standard for yrkesklassifisering. Notater 17/2011.

SSB (2018). Befolkningens utdanningsnivå. (Side hentet 21.11.2018.) Ytterligere informasjon overlevert per e-post av utvalgsmedlem Tønnessen, 02.01.2019.

SSB (2019). Liten konkurranse mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger på arbeidsmarkedet, SSB Analyse 2018/15: Arbeidsinnvandrere og flyktningers sysselsetting.

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja.

Steen, Arild H., Dag Ellingsen og Marit O. Nygaard (2018). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2018. Innenfor eller utenfor arbeidslivet – et spørsmål om grader, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitet.

Strand, Anne Hege, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæther (2015). NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere, Fafo-rapport 2015–41.

Støren, Liv Anne og Kjersti Nesje (2018). Kandidatundersøkelsen 2017: Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte, NIFU Rapport 2018: 22.

Støren, Liv Anne, Kari Vea Salvanes, Ingvild Reymert, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen (2016a). Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? NIFU rapport 2016: 17.

Støren, Liv Anne, Kjersti Nesje, Kari Vea Salvanes, Clara Åse Arnesen og Ingvild Reymert (2018). Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen: Resultater fra Spesialundersøkelsen 2017, NIFU rapport 2018: 2.

Støren, Liv Anne, Tone Cecilie Carlsten, Rune Borgan Reiling, Dorothy Sutherland Olsen og Clara Åse Arnesen (2016b). Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning, NIFU arbeidsnotat 2016: 16.

Søholt, Susanne (2016). «Innvandrere: Muligheter og barrierer for sysselsetting i regionene», Plan 02/2016, årgang 48.

Søholt, Susanne, Kristian Rose Tronstad og Guri Mette Vestby (2015). Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering, NIBR-rapport 2015: 20.

Søholt, Susanne, Kristian Tronstad, Hild Marte Bjørnsen (2014). Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv. En kunnskapsoppsummering, NIBR-rapport 2014: 25.

Søholt, Susanne, Susanne Stenbacka og Helle Nørgaard (2018). «Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience», Journal of Rural Studies, Vol. 64, s. 220–229.

Teknologirådet (2018). Teknologi for livslang læring – fjernt, nær og simulert.

Telenor (2017). Årsrapport.

Tellmann, Silje Maria, Per Olaf Aamodt, Mari Elken, Even Hellan Larsen og Sveinung Skule (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet. En underveisevaluering, NIFU Rapport 2017: 9.

Throndsen, Inger og Greta B. Gudmundsdottir (2015). International Computer and Information Literacy Study (ICILS), Kapittel 1 i Hatlevik, Ove Edvard og Inger Throndsen (red.) (2015). Universitetsforlaget.

Throndsen, Inger, Ove E. Hatlevik og Massimo Loi (2015). Norske elevers ferdigheter i et internasjonalt perspektiv, Kapittel 4 i Hatlevik, Ove Edvard og Inger Throndsen (red.) (2015). Universitetsforlaget.

Tronstad, Kristian og Kristina Kvarv Andreassen (2013). «Rekordhøy studentinnvandring til Norge», Samfunnsspeilet 1/2013.

Try, Sverre (2000). Veksten i høyere utdanning: Et vellykket arbeidsmarkedstiltak? NIFU Rapport 2/2000, Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning, Oslo.

Turmo, Are og Arvid Ellingsen (2018). Hvordan lykkes vi med rådene for samarbeid med arbeidslivet? Khrono.

Tønnessen, Marianne, Stefan Leknes og Astri Syse (2016). Befolkningsfremskrivinger 2016–2100: Hovedresultater, SSB, Økonomiske analyser 3/2016.

Ulstein, Joakim (2019). Livslang læring 2008–2018: Resultater fra lærevilkårsmonitoren, Kompetanse Norge. Forestående.

Underthun, Anders og Arild H. Steen (2018). Digital omstilling i arbeidslivet. En rapport fra fire bransjer, AFI-rapport 2018: 05.

Utdanningsdirektoratet (2018a). «Antall søkere til videregående opplæring».

Utdanningsdirektoratet (2018b). «Fag- og svennebrev – fylke».

Utdanningsdirektoratet (2018d). «Lærekontrakter – utdanningsprogram».

Utdanningsdirektoratet (2018e). «Skolebidragsindikatorer for skoleåret 2017–2018 – analyse».

Utdanningsdirektoratet (2018f). Utdanningsspeilet 2018.

Utdanningsdirektoratet (2018g). «Yrkesfaglige utdanningsprogram fra 2020».

Van de Werfhorst, Hermann og Anthony Heath (2018). «Selectivity of Migration and the Educational Disadvantages of Second-Generation Immigrants in Ten Host Countries», European Journal of Population, Open Access Article, first online 27 March 2018.

Virke (2017). Handelsrapporten 2016/2017.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2016). «Yrkesfagene», kapittel 26 i Frønes, Ivar og Lise Kjølsrød, Det norske samfunn, Gyldendal.

Von Brasch, Thomas, Marit Linnea Gjelsvik og Victoria Sparrman (2018). Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy. Economic systems research 2018, Vol. 30(3), s. 380–399.

VPRO (2015). The Human Robot, Nederlandsk dokumentar, vist på NRK.

Wernø, Ida Lyngstad og Jens-Christian Smeby (2018). Profesjonsutdanning og kompetanse – en tabellrapport basert på StudData, OsloMet.

Ziesler, Katrine og Elise Koppang Frøyd (2017). I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert, Viten + praksis, Forskningsmagasin fra Høgskolen i Oslo og Akershus, publisert 25.10.2017.

Til dokumentets forside