NOU 2019: 2

Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AAP

Arbeidsavklaringspenger

AES

Adult Education Survey

AFP

Avtalefestet pensjon

Akademikerne

Hovedsammenslutning av norske fagforbund med høyere grads utdanning

AKU

Arbeidskraftsundersøkelsen

CVTS

Continuing Vocational Training Survey

Cedefop

European Centre for the Development of Vocational Training

DBH

Databasen for høyere utdanning

EC

European Commission

EU

European Union

Eurofound

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Eurostat

EUs statistikkontor

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk

GSMA

Global system for Mobile Communications Association (Opprinnelig: Groupe Speciale Mobile Association)

HK

Forbundet Handel og kontor

IA

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (avtale mellom arbeidslivets parter og Staten)

ICILS

International Computer and Information Literacy Study

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ILO

International Labour Organisation (en del av FN-systemet)

ISCO

International Standard Classification of Occupations

KBU

Kompetansebehovsutvalget

KS

Kommunenesektorens organisasjon

LO

Landsorganisasjonen i Norge

NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge

NEET

Not in Employment, Education or Training

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NITO

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NKPS

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOU

Norsk offentlig utredning

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OECD

The Organisation for Economic Co-operation and Development

OT

Oppfølgingstjenesten

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

PISA

Programme for International Student Assessment

RSA

Råd for samarbeid med arbeidslivet

SCB

Statistika centralbyrån

Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

SSB

Statistisk sentralbyrå

SØA

Samfunnsøkonomisk analyse

Tekna

Teknisk-naturvitenskapelig forening

Unio

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vg1–Vg3

Videregående opplæring, trinn 1–3

Virke

Hovedorganisasjonen for tjenestenæringene

YS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til dokumentets forside