Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I statsråd 28. september 2001 fremmet regjeringen Stoltenberg Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer. Forslaget gjelder endringer i følgende lover:

  • Lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

  • Lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

  • Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

  • Lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  • Lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

  • Lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt

  • Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • Lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

I tillegg inneholder Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) omtaler og vurderinger av visse deler av boligbeskatningen og departementets praksis med lempning etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i 2000, samt en orientering om beløpsgrenser i skatteloven.

Ved brev av 18. oktober 2001 fra daværende finansminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til Stortinget bes det om at enkelte feil i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) rettes. Regjeringen legger til grunn at disse rettingene er hensyntatt.

I denne meldingen trekkes visse deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) tilbake, jf. kapittel 2 nedenfor. Resten av proposisjonens lovforslag og omtaler av skatte- og avgiftstemaer blir opprettholdt, jf. kapittel 3 nedenfor.

I ny Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) fremmes enkelte nye lovforslag som ledd i Regjeringens reviderte skatte- og avgiftsopplegg for 2002. Nærmere omtale av dette reviderte skatte- og avgiftsopplegget er gitt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002.

Til dokumentets forside