Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. november 2001 om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer blir sendt Odelstinget.

Til dokumentets forside