Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

3 Opprettholdte deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

De lovforslag og omtaler i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) som etter det ovenstående ikke trekkes tilbake, med de rettinger som ble meddelt Stortinget ved brev av 18. oktober 2001 fra daværende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, opprettholdes av Regjeringen. Disse deler av proposisjonen kan således behandles under ett med den nye Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002).

Til dokumentets forside