Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag mv. i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) som trekkes tilbake

Regjeringen er uenig i følgende lovforslag i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer, med kapittelhenvisninger til proposisjonen i parentes:

Skatteloven - med foreslått ikrafttredelse straks med virkning fra og med inntektsåret 2002:

  • §§ 6-19 annet ledd fjerde punktum, 6-20 fjerde ledd annet punktum og 6-50 fjerde ledd (punkt 2.3 i kapittel 2)

  • § 10-12 annet ledd (kapittel 14)

  • § 16-40 (deler av kapittel 5)

I tillegg er Regjeringen uenig i at ligningstakstene for fast eiendom økes, jf. punkt 2.4.

Disse deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) trekkes derfor tilbake. Uenigheten vedrørende forslaget til skatteloven § 16-40 gjelder kun første ledd. Forslaget til skatteloven § 16-40 trekkes likevel av praktiske grunner i sin helhet, men fremmes på ny i Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) med de ønskede endringer i første ledd. Omtalen i kapittel 5 opprettholdes, med unntak av regjeringen Stoltenbergs forslag om å avgrense ordningen til små bedrifter etter definisjonen i regnskapsloven § 1-6.

Til dokumentets forside