Ot.prp. nr. 108 (2000-2001)

Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i forslaget

Regjeringen har som mål at elektronisk kommunikasjon, så langt det er mulig, likestilles med papirbasert kommunikasjon. På denne bakgrunn ble eRegelprosjektet igangsatt. Prosjektet har som mål å fjerne unødige rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Dette vil i sin tur muliggjøre en betydelig effektivisering og ny verdiskapning i det norske samfunnet.

I proposisjonen presenteres forslag til endringer i 39 lover for å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Videre omtales regelverk som allerede åpner for elektronisk kommunikasjon og derfor ikke behøver å endres. For øvrig gis det en presentasjon av departementale, interdepartementale og andre arbeider som har som mål å legge til rett for, eller åpne for elektronisk kommunikasjon. Departementenes (inklusive Statsministerens kontor) innspill og endringsforslag mv. er presentert i kapittel 3-19. Departementer som foreslår endringer i sitt regelverk presenteres i kapittel 3-10, mens departementer som ikke foreslår endringer presenteres i kapittel 11-19.

Til dokumentets forside