Ot.prp. nr. 16 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Denne proposisjonen tar for seg forslag om endringer i tre lover. For det første fremmes det forslag om nye hjemler for gebyr og avgiftsfinansiering av matforvaltningen i bestemmelser i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven), lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl (husdyravlloven) (kapittel 2). For det andre fremmes det forslag om endringer i dyrevernloven som går ut på å legge tilsynet med dyrevernlovgivningen til departementet for videre delegasjon til det nye Mattilsynet (kapittel 3). For det tredje fremmes det forslag om tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven som følge av omorganiseringen av matforvaltningen (kapittel 4).

Høringsnotatet om forslag til avgifts og gebyrfinansiering samt tekniske lovtilpasninger ble utarbeidet i samarbeid mellom Helsedepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet, og har vært på høring i regi av Landbruksdepartementet.

Høringsnotatet om endringer av forvaltningsmodellen i dyrevernloven ble utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdepartementet, Statens dyrehelsetilsyn og Fiskeridepartementet og har vært på høring i regi av Landbruksdepartementet.

Til dokumentets forside