Ot.prp. nr. 16 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

Til innholdsfortegnelse

4 Tekniske lovtilpasninger som følge av omorganisering av matforvaltningen

Omorganiseringen av matforvaltningen og opprettelsen av Mattilsynet vil føre til at enkelte betegnelser på forvaltningsorganer i lovverket ikke lenger vil eksistere eller gjenspeiles i den nye forvaltningsmodell. Landbruksdepartementet vil som en følge av dette foreslå noen tilpasninger i lovteksten til dyrevernlov og dyrehelsepersonellov.

Til dokumentets forside