Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 2 skal lyde:

Med vare forstås fysiske gjenstander, herunder fast eiendom. Som vare anses også elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde.

Med tjeneste forstås alt som kan omsettes og som ikke er å anse som vare etter første ledd. Som tjeneste anses også begrensede rettigheter til fysiske gjenstander eller fast eiendom, samt hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier.

§ 5 skal lyde:

Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for:

1. Omsetning fra:

a) Opphavsmannen (kunstneren) ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk.Det samme gjelder for omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. Unntatt er også kunstnerens omsetning av åndsverk i form av fremføring.

b) Tannteknikere av egne fremstilte tanntekniske produkter til bruki syke- og tannpleien.

c) Museer, teatre, kinematografer, arrangører av utstillinger, konserter og stevner, av kataloger, programmer, prospektkort og suvenirer.

d) Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, av prospektkort, brosjyrer, kalendere og andre gjenstander av ubetydelig verdi, forutsatt at det skjer leilighetsvis og er ledd i vedkommende institusjons eller organisasjons virksomhet. Unntatt er også veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, når disse omsetter varer til betydelig overpris.

e)Kringkastingsselskap under utøvelse av allmennkringkasting som er finansiert av kringkastingsavgift som nevnt i kringkastingsloven § 6-4.

f)Ideelle organisasjoner og foreninger når vederlag mottas i form av medlemskontingent, og kontingenten dekker varer og tjenester som er ledd i organisasjonens eller foreningens ideelle virksomhet.

g)Idrettslag av rett til å utøve idrettsaktiviteter.

h)Boligbyggelag av forvaltningstjenester til tilknyttet borettslag.

2. Omsetning og utleie av retten til annen kinematografisk film enn reklamefilm.

3.Omsetning av frimerker, sedler og mynter som samlerobjekt.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og utfylling av bestemmelsene i første ledd og kan bestemme at virksomhet som nevnt i første ledd nr. 1 bokstav f og g skal beregne og betale merverdiavgift dersom unntaket medfører vesentlig konkurransevridning i forhold til registrert næringsdrivende som omsetter tilsvarende varer og tjenester.

Ny § 5 a skal lyde:

Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning og utleie av fast eiendom eller rettighet til fast eiendom. Unntaket for utleie av fast eiendom omfatter også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien.

Unntaket i første ledd gjelder ikke for:

1.romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom,

2.utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet,

3.utleie av båtplasser, men ikke utleie til skip og fartøyer som nevnt i § 17 mot oppkreving av havneavgifter etter havne- og farvannsloven kapittel VI,

4.utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering,

5.omsetning av rett til å disponere plass for reklame,

6.utleie av oppbevaringsbokser,

7.omsetning av rett til å bruke lokaler, anlegg mv. for utøvelse av idrettsaktiviteter, med mindre omsetningen skjer fra idrettslag som nevnt i § 5 første ledd nr. 1 bokstav g,

8.omsetning av trær og avling på rot når omsetningen ikke skjer sammen med grunnen,

9.omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre naturalier av grunn, samt rett til jakt og fiske.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og utfylling av bestemmelsene i første og annet ledd.

Ny § 5 b skal lyde:

Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning av:

1.Helsetjenester, herunder tjenester som nevnt i folketrygdloven §§ 5-4 til 5-12, samt ambulansetjenester utført med særskilt innrettet transportmiddel. Unntaket omfatter også tanntekniske tjenester.

2.Sosiale tjenester, herunder tjenester som nevnt i sosialtjenesteloven § 4-2, samt tjenester i barne- og ungdomsinstitusjoner.

3.Undervisningstjenester. Loven gjelder likevel for kjøreopplæring.

4.Finansielle tjenester, herunder

a)forsikring og formidling av forsikring,

b)finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing,

c)utførelse av betalingsoppdrag,

d)gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning,

e)finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning,

f)forvaltning av verdipapirfond.

5.Rett til å overvære teater-, opera-, ballett- og kinoforestillinger, samt utstillinger i gallerier og museer. Unntaket omfatter også rett til å overvære konsert- eller idrettsarrangementer.

6.Lotteritjenester. Unntaket omfatter også formidling av slike tjenester.

7.Tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse.

8.Seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Unntaket for helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester omfatter også andre tjenester og varer som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Unntaket omfatter også utleie av arbeidskraft for utøvelse av de tjenester som omfattes av første ledd nr. 1, 2 eller 3.

Unntakene i første ledd gjelder ikke når tjenestene omsettes eller formidles av tilbyder av teletjeneste ved bruk av telekommunikasjon og vederlaget for tjenesten oppkreves av den som yter teletjenesten.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og utfylling av bestemmelsene i første og annet ledd.

§ 13 skal lyde:

Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester som er omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel I.

§ 13 annet og tredje ledd oppheves.

§ 14 første ledd skal lyde:

Det skal betales avgift når en registreringspliktig næringsdrivende tar ut vare eller tjenesteav virksomheten til bruk privat eller til andre formål som faller utenfor loven. Det samme gjelder uttak av tjenester som er avgiftspliktige etter bestemmelse gitt i henhold til § 28 a.

§ 14 annet ledd nr. 5 oppheves.

§ 14 nytt tredje ledd skal lyde:

Næringsdrivende med omsetning av tjenester som nevnt i § 5 a annet ledd nr. 1 skal også svare avgift som ved uttak, når disse tjenestene brukes til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister. Avgift skal likevel ikke svares når møte- og konferanselokaler brukes i virksomheten.

§ 14 nytt fjerde ledd skal lyde:

Når fradragsrett ikke er avskåret etter § 22, skal det også svares avgift som ved uttak når personkjøretøyer brukes til annet enn som salgsvare, i annen virksomhet enn yrkesmessig personbefordring, yrkesmessig utleievirksomhet eller kjøreopplæring. Det skal også svares avgift av varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer til annet formål enn nevnt i første punktum. Som personkjøretøy anses også campingtilhenger. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere vilkår for minste eiertid og bruk.

§ 14 nytt femte ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om hva som går inn under reglene i annet, tredje og fjerde ledd.

§ 14 nåværende fjerde ledd blir sjette ledd.

§ 16 første ledd nr. 4 skal lyde:

Transporttjenester her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Bestemmelsen i første punktum gjelder ikke for befordring av brev til utlandet i postvirksomhet som nevnt i postloven § 6.

§ 16 første ledd nr. 10 oppheves. Nåværende nr. 11 til 13 blir nr. 10 til 12.

§ 16 første ledd ny nr. 13 skal lyde:

Tjenester som gjelder personbefordring med luftfartøy.

§ 22 første ledd nr. 1 skal lyde:

Omkostninger vedrørende servering, tjenester som nevnt i § 5 a annet ledd nr. 1 med unntak av leie av møte- og konferanselokaler, samt leie av selskapslokaler som nevnt i § 5 a annet ledd nr. 4.

§ 22 første ledd nr. 3 skal lyde:

Andre varer og tjenester som anskaffes utelukkende til bruk som nevnt i § 14, annet og fjerde ledd.

§ 63 første ledd første punktum skal lyde:

Det skal ikke betales avgift ved innførsel av varer som nevnt i § 5 første ledd nr. 3, § 5 b første ledd nr. 4 bokstav d, § 16 første ledd nr. 7 og 8 og § 17 første ledd nr. 1.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra 1. juli 2001.

Til dokumentets forside