Ot.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget om lov om Statens pensjonsfond

Regjeringen Stoltenberg nedsatte 30. mars 2001 en kommisjon med medlemmer fra partiene på Stortinget og uavhengige eksperter for å utrede hovedmål og prinsipper for en reform av pensjonssystemet. Pensjonskommisjonen la fram sin sluttrapport 13. januar 2004 som NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – Bærekraftig pensjon for framtida.

I rapporten foreslo kommisjonen bl.a. at det etableres et nytt Statens pensjonsfond basert på Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Regjeringen støttet forslaget i Pensjonsmeldingen og varslet at man senere ville legge fram en egen lovproposisjon om etableringen av Statens pensjonsfond, hvor det bl.a. ville gjøres nærmere rede for organiseringen av fondet.

I vedtak av 26. mai 2005 ba Stortinget Regjeringen om å iverksette arbeidet med en pensjonsreform i tråd med avtale inngått mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Innst. S. nr. 195 (2004–2005) fra finanskomiteen om pensjonsreform – trygghet for pensjonene heter det under vedtak II, punkt 5 Fondering av Folketrygden, bl.a. at:

«Petroleumsfondet og Folketrygdfondet omgjøres til et Statens pensjonsfond.

[…]

Regjeringen skal også vurdere hvordan den rollen det nye pensjonsfondet har som bufferfond for de generasjonsmessige ubalansene i folketrygden, kan styrkes».

I foreliggende proposisjon om lov om Statens pensjonsfond følger Regjeringen opp denne delen av stortingsvedtaket.