Ot.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om Statens pensjonsfond.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om Statens pensjonsfond i samsvar med et vedlagt forslag.