Ot.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om lov om Statens pensjonsfond

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Denne paragrafen rommer en formålsbestemmelse. Formålet er nærmere beskrevet i avsnitt 3.1.

Til § 2

Denne paragrafen definerer Statens pensjonsfond og gir Finansdepartementet som ansvar å forvalte Statens pensjonsfond. Bestemmelsen viser til § 7 som gir Finansdepartementet kompetanse til å fastsette retningslinjer for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond. Se avsnitt 3.2.

Til § 3

Denne paragrafen definerer inntektene til Statens pensjonsfond – Utland, og er en videreføring av inntektene til Statens petroleumsfond, jf. lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond som foreslås opphevet.

Til § 4

Denne paragrafen definerer inntektene til Statens pensjonsfond – Norge. Paragrafen representerer en videreføring av Folketrygdfondets reglement fastsatt av Stortinget 20. juni 1997.

Til § 5

Denne paragrafen definerer Statens pensjonsfonds utgifter. Utgiftene til Statens pensjonsfond – Utland består av en årlig overføring til statskassen etter vedtak i Stortinget. Stortinget har tidligere trukket opp retningslinjer for Statens petroleumsfond som tilsier at overføringen dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet slik det anslås i nysaldert budsjett. Retningslinjene for budsjettpolitikken innebærer at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet over tid skal svare til forventet realavkastning av kapitalen i utenlandsdelen av Statens pensjonsfond ved inngangen til budsjettåret. Avkastningen på midlene i Statens pensjonsfond – Norge overføres ikke til statskassen, men legges løpende til denne delen av fondet i tråd med gjeldende reglementet for Folketrygdfondet fastsatt av Stortinget 20. juni 1997.

Til § 6

Paragrafen presiserer at Statens pensjonsfond ikke selv kan ha rettigheter eller plikter overfor private eller offentlige myndigheter, og kan ikke saksøke eller saksøkes.

Til § 7

Paragrafens første ledd gir departementet hjemmel til å gi utfyllende bestemmelser til gjennomføring av lov om Statens pensjonsfond. Bestemmelsen gir Finansdepartementet bl.a. hjemmel til å fastsette retningslinjer for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond, jf. avsnitt 3.2.

Paragrafens andre ledd gir departementet hjemmel til å fastsette retningslinjer for administrasjon mv. av Folketrygdfondet. Regler om administrasjon av Folketrygdefondet, revisjon mv. følger i dag av Folketrygdefondets reglement, fastsatt av Stortinget i medhold av folketrygdloven § 23–11 fjerde ledd, som foreslås opphevet, jf. §§ 8 og 9.

Til § 8

Paragraf 8 annet ledd sier at Folketrygdfondets reglement, fastsatt av Stortinget 20. juni 1997, gjelder inntil ny forskrift om Folketrygdfondet er fastsatt i medhold av § 7.

Til § 9

Forslaget til endringer i folketrygdloven § 23-11 innebærer en endring av paragrafoverskriften og at annet til fjerde ledd oppheves, mens første ledd blir stående uendret.