Ot.prp. nr. 28 (2008-2009)

Om lov om endringer i bilansvarslova ­ (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslår Justis- og politidepartementet enkelte endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Forslaget til endringer går ut på å innlemme skadevolderens personlige oppreisningsansvar i den obligatoriske forsikringsdekningen etter bilansvarslova. Det vises til at EFTA-domstolen i en rådgivende uttalelse 20. juni 2008 (Nguyen v. Norge) la til grunn at det er i strid med EUs ­motorvognforsikringsdirektiver å unnta oppreisning fra forsikringsdekningen.