Ot.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Omstruktureringa av ekspedisjonsnettet i Posten

Posten Norge BA tok ved stortingsvalet og sametingsvalet i 1997 over ansvaret for å gjennomføre førehandsrøysting innanriks, bortsett frå på Svalbard og Jan Mayen, jf. Ot.prp. nr. 3 (1996-97) og Innst. O. nr. 32 (1996-97). Alt på dette tidspunktet var det klart at Posten stod framfor omfattande omstruktureringar av ekspedisjonsnettet i perioden 1996-1999. Posten gjennomfører no ei ytterlegare omlegging av ekspedisjonsnettet, jf. St.meld. nr. 37 (1999-2000) Om omlegging av Postens ekspedisjonsnett og Innst. S. nr. 248 (1999-2000). Det framtidige nettet vil etter det som er opplyst bli organisert med 330 ordinære postkontor (som vil bli oppgraderte til Posthandel med eit utvida tenestetilbod) og 30-50 Posten Bedrift drivne av Posten sjølv, og med minimum 1100 postfilialar/kontraktspostkontor (Post i Butikk og/eller offentlege servicekontor) drivne av samarbeidspartnarar. Iverksetjinga av den nye ekspedisjonsstrukturen startar i første halvdel av 2001 og skal vere fullført etter om lag eitt år. Godt og vel halvparten av kommunane i landet vil vere utan postkontor drivne av Posten sjølv etter at omstruktureringa er gjennomført. I desse kommunane vil det i staden bli etablert Post i Butikk og/eller offentlege servicekontor supplerte av landpostteneste.

Kommunal- og regionaldepartementet meiner det er viktig å sikre at det finst minst éin stad i alle kommunar i landet der dei veljarane som ønskjer det, kan gå for å førehandsrøyste ved stortingsvalet og sametingsvalet i 2001. Utan lovendring vil dette berre vere tilfellet i kommunar med ordinært postkontor (Posthandel). Med denne proposisjonen følgjer departementet opp føresetnadene i St.meld. nr. 37 (1999-2000) og Innst. S. nr. 248 (1999-2000), der fleirtalet i Samferdselskomiteen går ut frå at det blir etablert ordningar som gir veljarane høve til å førehandsrøyste.

2.2 Høyringa

Departementet sende eit notat med forslag til endring i vallova på høyring 19. juli 2000. Høyringsfristen vart sett til 19. oktober 2000. Desse instansane og organisasjonane vart bedne om å komme med eventuelle merknader:

 • Departementa

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Registrerte politiske parti

 • Akademikerne

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • NAVO - Norsk Arbeidsgiverforening for Virksomheter i Offentlig Tilknytning

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Institutt for samfunnsforsking

 • Norges Handelshøgskole

 • Universitetet i Tromsø

 • Kommunedata A/L

 • IBM

 • Ephorma

 • Wang Global

 • Sentralkontoret for folkeregistrering

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Sametinget

 • Posten Norge BA

 • Sem og Stenersen Prokom AS

 • Norsik A/S

 • Norsk Markedsanalyse Forening

 • Norsk Presseforbund

 • NRK

 • TV2

 • NTB

 • Vallovutvalet

Departementet har innan fristen motteke svar frå:

 • 12 departement

 • 7 fylkesmenn

 • 9 fylkeskommunar

 • 57 kommunar

 • Akademikerne

 • Ephorma

 • Kommunedata A/L

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Posten Norge BA

 • Sem & Stenersen Prokom AS

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Vallovutvalet

2.3 Departementet sitt framlegg til lovendring

Forslaget til lovendring som var på høyring er endra på eit punkt. Lovendringa vil gjere det mogleg å opprette førehandsrøystestader i høvelege kommunale lokale, til dømes på kommunehuset eller på offentleg servicekontor. Dette inneber at Posten må ta kontakt med kommunane for å komme til semje om å arrangere førehandsrøysting i eit kommunalt lokale.