Ot.prp. nr. 30 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Til innhaldsliste

5 Høyringsinstansane

Nærmast alle høyringsinstansane sluttar seg anten til lovforslaget eller dei har ikkje merknader til forslaget. Masfjorden kommune uttalar:

«Masfjorden kommune har positive erfaringar med at det er høve til å førehandsrøyste hjå landpostbod og på postkontor. Dersom postkontora blir lagt ned, er det svært viktig at det blir opna for at Post i Butikk og off. servicekontor får høve til å ta imot førehandsrøyster.»

LO og Vallovutvalet ønskjer ikkje førehandsrøysting på Post i Butikk. Vallovutvalet, som har avgjort at det vil gi merknad til høyringa sjølv om det ikkje er ferdig med arbeidet sitt, seier:

«Den fysiske rammen rundt selve forhåndsstemmegivningen må også være slik at den enkelte velger føler seg bekvem og trygg på at grunnleggende sikkerhetsregler blir ivaretatt. Å avgi stemme ved frie valg er vår viktigste demokratiske rettighet og rammen rundt valget må være preget av at dette er en spesiell handling. Utvalget vil allerede nå signalisere at en ikke kan se for seg en ordning der forhåndsstemmegivning skjer på bensinstasjoner, i supermarkeder og butikker. Dette må etter utvalgets mening innebære at en også ved valget i 2001 finner andre løsninger for avgivelse av forhåndsstemmer i de deler av landet der ordinære postkontorer er eller blir nedlagt. Det vil være naturlig at en her for eksempel finner ordninger sammen med kommunene slik at tilgjengeligheten til forhåndsstemmegivningen blir opprettholdt.»

LO seier:

«... deltakelse i valgtinget er en så vidt viktig og høytidelig handling at den ikke bør legges til butikker eller bensinstasjoner.»

NHO meiner:

«... forslaget om adgang til å motta forhåndsstemmer på andre steder enn ordinære postkontorer er en positiv og nødvendig tilpasning for å sikre fortsatt lik adgang til å delta ved valg.»

Fylkesmannen i Buskerud uttalar seg slik om spørsmålet om tryggleiken ved førehandsrøystinga:

«Ut fra at den norske valgordningen til alle tider har vært preget av at en setter hensyn til trygghet svært høyt, ber en om at regelverk og rutiner omkring forhåndsstemmegivningen blir drøftet og grundig gjennomgått.»

Nokre høyringsinstansar meiner at Vallovutvalet bør vurdere andre løysingar på sikt. Møre og Romsdal fylkeskommune seier det slik:

«På bakgrunn av utviklinga i talet på postkontor, føreset fylkeskommunen at det blir vurdert å føre ansvaret for førehandsrøystinga attende til kommunane når innstillinga frå vallovutvalet ligg føre.»

Enkelte kommunar understrekar at det må vere Posten som har ansvaret for å ta imot førehandsrøystene òg på andre stader enn ordinære postkontor. Rygge kommune uttalar såleis:

«Det må være en forutsetning at det er Postens egne ansatte som har ansvaret for mottak av forhåndsstemmer.»

Nokre få kommunar uttalar at det bør vere mogleg å førehandsrøyste andre stader sjølv om det er eit ordinært postkontor i kommunen.

Enkelte kommunar meiner at Posten må samrå seg med kommunane før Posten vedtek kvar førehandsrøystinga skal skje. Nokre kommunar meiner òg at kommunane må få bestemme røystestaden.

Berre nokre få kommunar seier noko om spørsmålet om redusert opningstid for førehandsrøysting som går føre seg utanfor dei ordinære postkontora. Krødsherad kommune og Ålesund kommune meiner det må vere mogleg å førehandsrøyste i røystelokala i heile opningstida. Sula kommune og Bærum kommune seier at ei innskrenking kan aksepterast. Bærum kommune uttalar i denne samanhengen:

«Erfaringsmessig fra valgene i 1997 og 1999 ble det avgitt flest forhåndsstemmer de to siste ukene før valgdagen, derfor kan det aksepteres at postfilialer har en varierende åpningstid frem til to uker før valgdagen.»

Sula kommune seier:

«Vi har forståing for at det, i alle fall i periodar og på mindre stader, er sløsing med ressursar å ha Posten sitt personale til stades på postfilialane heile dagen. Det må likevel vere ein føresetnad at opningstida for førehandsrøysting ikkje vert lagt til midt på dagen då dei fleste er på arbeid, men slik at veljarane kan rekke å røyste etter arbeidstid».

Nokre høyringsinstansar har òg hatt merknad til at det i høyringsnotatet blei sagt at ved førehandsrøysting på kontraktspostkontor vil røystmottakaren ikkje ha tilgang til manntalet, noko som lettare vil kunne føre til feil ved utfylling av duplikatvalkort. Kommunenes Sentralforbund har ein slik merknad:

«I departementets oversendingsbrev er det sagt at det i utgangspunktet bare vil være aktuelt å åpne for slik stemmegivning i kommuner uten ordinært postkontor - altså ganske små kommuner. Vi reiser derfor spørsmålet om ikke slike forhåndsstemmemottakere må kunne ha tilgang til papirversjonen av manntallet i alle fall for egen kommune.»

Posten seier:

«... kvaliteten på duplikatvalgkortene [bør] kunne forbedres vesentlig ved at det på disse kortene brukes fødselsnummer.»