Ot.prp. nr. 33 (2000-2001)

Om lov om endringer i konsesjonsloven og odelsloven m.v. (opphevelse av forkjøpsrett og heving av arealgrenser)

Til innholdsfortegnelse

2 Arbeidet med lovendringene

2.1 Innledning

I St.meld.nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon foreslo departementet endringer i en rekke regler som gjelder eierskap og drift av landbrukseiendommer. Stortinget sluttet seg i hovedsak til endringsforslagene. Se Innst.S.nr. 167 (1999-2000).

Departementet har lagt til grunn at forslagene om opphevelse av forkjøpsrett, endringer i boplikten og endrede arealgrenser i konsesjonsloven § 5 nr. 1 og odelsloven § 2, bør behandles for seg, og fremmes snarest mulig. Denne odelstingsproposisjonen er en oppfølging av dette.

Departementet starter nå arbeidet med de øvrige forslagene til endringer. Dette arbeidet legges opp med sikte på å fremme en proposisjon om endringer i konsesjonsloven og aktuelle regler knyttet til jordleie i løpet av våren 2003.

2.2 Høring av forslagene

2.2.1 Generelt om høringen

Forslagene om opphevelse av forkjøpsrett, endring av boplikten og endring av arealgrensene, har vært sendt på høring. Forslagene om opphevelse av forkjøpsrett og endring i boplikten ble sendt ut i juli 2000, mens forslaget om endrede arealgrenser ble sendt ut i midten av august. Høringsbrevene ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkeslandbruksstyrene

 • Kommunene

 • Den norske advokatforening

 • Den norske bankforening

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Norges Bondelag

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • NORSKOG

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Statens landbruksforvaltning

 • Statsskog

14. oktober 2000 hadde departementet mottatt uttalelser fra 235 organisasjoner og organer.

13 departementer har uttalt seg, 8 fylkesmenn, 9 fylkeskommuner, 19 fylkeslandbruksstyrer, 174 kommuner og 12 andre organisasjoner eller enkeltpersoner. De 12 organisasjonene og enkeltpersonene er:

 • Den norske advokatforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Norges Bondelag

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • NORSKOG

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Akershus

 • Norsk Gartnerforbund

 • Skattedirektoratet

 • Skåtøy vel

 • Statens landbruksforvaltning

 • Per Odd Smelhus

Mange av høringsinstansene har gitt grundige og omfattende kommentarer til høringsnotatene. Mange uttalelser bærer preg av at høringsinstansene oppfatter Stortingets behandling av St.meld.nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon som avgjørende for de politiske beslutningene som ligger til grunn for endringsforslagene. Uttalelsene fra kommuner og fylkeskommuner inneholder kommentarer til disse beslutningene. Uttalelsene fra de øvrige organene er i hovedsak knyttet til hvordan endringene bør gjennomføres.

2.2.2 Forkjøpsretten

Forslaget om opphevelse av forkjøpsretten er drøftet av 186 instanser. Hovedtyngden av uttaleorganene mener at forkjøpsretten bør oppheves og slutter seg til departementets begrunnelse for dette. Dette gjelder 13 departementer, 3 fylkesmenn, 14 fylkeslandbruksstyrer, 6 fylkeskommuner, 120 kommuner og 6 andre instanser som har uttalt seg om spørsmålet.

24 instanser uttaler at forkjøpsretten ikke bør oppheves. Dette fordeler seg på fylkeslandbruksstyrene i Rogaland, Hedmark og Sør-Trøndelag, 19 kommuner, Norges Bondelag, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk bonde- og Småbrukarlag i Akershus. Enkeltelementer fra uttalelsene er omtalt i kapittel 4 punkt 4.3.1.

2.2.3 Boplikten

Høringsnotatet inneholdt tre forslag til endringer. For det første ble det foreslått at bosetting skulle nevnes i formålsbestemmelsen i konsesjonsloven (§1). Det ble for det andre foreslått at innholdet i det å bo skulle klargjøres i odelslov og konsesjonslov. For det tredje foreslo en at dispensasjonsreglene når det gjelder fritak fra boplikt etter odelsloven og konsesjonsloven, skulle endres slik at bosettingshensynet skulle tillegges større vekt enn etter gjeldende regler.

Forslaget til endring av konsesjonsloven § 1 er kommentert av 163 instanser. Høringsinstansene slutter seg til forslaget.

Forslaget til endring av innholdet i boplikten er kommentert av 178 instanser. Dette gjelder 11 departementer, 1 fylkesmann, 14 fylkeslandbruksstyrer, 9 fylkeskommuner, 131 kommuner og 12 andre instanser.

Hovedtyngden av uttaleorganene mener enten at innholdet bør fastsettes uttrykkelig i loven og slutter seg til departementets begrunnelse for dette, eller det vises til at de ikke har merknader til forslaget. Mange av uttalelsene er imidlertid knyttet til forslagene om registrering i folkeregisteret, om 70 % overnatting og om spørsmål om kontroll med boplikten. I alt 30 av uttalelsene knytter konklusjonene i tilrådingene til slike spørsmål.

Landbruksdepartementet vil peke på at mer enn 100 kommuner ønsker endringen. Det samme gjør Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Departementet har mottatt 150 uttalelser knyttet til forslaget om økt vekt på bosettingshensynet ved søknad om fritak fra boplikt. De fleste instansene slutter seg til forslaget, eller peker på at de ikke har merknader til det. Dette gjelder 11 departementer, 1 fylkesmann, 13 fylkeslandbruksstyrer, 8 fylkeskommuner og 107 kommuner. Det gjelder også Direktoratet for naturforvaltning, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Akershus, samt Statens landbruksforvaltning. Svært mange av de kommunene som har uttalt seg, gir tilkjenne at forslaget er kjærkomment.

Enkeltelementer fra uttalelsene er referert under kapittel 4 punkt 4.3.2.

2.2.4 Endring av arealgrensene i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 og odelsloven § 2

I St.meld.nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon ble det foreslått at arealgrensene i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 og i odelsloven § 2 skulle heves.

Formålet med hevingen var bl.a. å sikre økt omsetning av små landbrukseiendommer for å få til økt bosetting. Stortinget sluttet seg til forslaget og la til grunn at de aktuelle arealgrensene burde heves til 20 dekar.

Ved utarbeidelsen av høringsnotat om dette, la departementet til grunn at det vanskelig kunne foretas en endring i konsesjonsloven som bare gjelder landbrukseiendom. Forslaget til endring av arealgrensen i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 ble etter dette gjort generell. Det ble imidlertid stilt opp tilleggsvilkår knyttet til konsesjonsfriheten som bl.a. bandt bruken av eiendommen opp til plansituasjonen.

Departementet har mottatt 153 uttalelser som gjelder endring av arealgrensen i konsesjonsloven. Uttalelsene om forslaget om endring av konsesjonsloven fordeles slik: 11 departementer, 5 fylkesmenn, 12 fylkeslandbruksstyrer, 5 fylkeskommuner, 110 kommuner og 10 andre instanser. Av disse er det 15 kommuner, 1 fylkeslandbruksstyre og 2 fylkesmenn som frarår forslaget. Det samme gjør Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Akershus. Norges Bondelag er imot at endringen gjøres generell og kobles opp til plan.

Enkeltelementer fra høringsuttalelsene er tatt inn under kapittel 4 punkt 4.3.3.

Departementet har mottatt 38 uttalelser som gjelder endring av grensen i odelsloven. Fem av høringsinstansene frarår endringen. Dette gjelder fire kommuner og fylkesmannen i Telemark som peker på problemer knyttet til friluftsområdene i strandsonen.

2.3 Fremdriften i forslagene - etter Stortingets behandling av endringene

Departementet tar sikte på å gjennomføre forslagene til endringer så snart de er vedtatt i Stortinget. Endringene gjør det imidlertid nødvendig å endre skjemaer og veiledningsmateriale. Endringen i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 gjør det også nødvendig for ca. 70 kommuner å foreta en revurdering av sine forskrifter etter samme lov § 5 tredje ledd. På bakgrunn av disse forholdene mener departementet det blir behov for å sette endringene i kraft i etapper. En tar sikte på at opphevelse av forkjøpsretten og endringene i reglene om boplikt settes i kraft umiddelbart etter Stortingets vedtakelse av endringene.

Til dokumentets forside