Ot.prp. nr. 4 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Til innholdsfortegnelse

11 Avgjørelser fra domstol og forvaltningsmyndighet

11.1 Høringsnotatet

Departementets høringsnotat innholdt også en bestemmelse om at ansvarsfriheten etter §§ 16 til 18 ikke berører den mulighet en domstol eller en forvaltningsmyndighet har til å kreve at tjenesteyteren bringer en overtredelse til opphør eller forhindrer den. Dette går også frem av fortalens punkt 45.

Innføringen av denne bestemmelsen medfører ingen realitetsendring i forhold til det som ble presentert i høringsforslaget. Bestemmelsen uttrykker kun en generell regel om domstolenes og forvaltningsmyndigheters kompetanse, som vil gjelde på de fleste områder med mindre annet er uttrykkelig sagt.

Lovforslagets §§ 16 til 18 skal således ikke hindre domstoler eller administrative myndigheter i å kreve at en tjenesteyter bringer en overtredelse til opphør i samsvar med nasjonal lovgivning. De skal heller ikke hindre medlemsstatens mulighet til å fastlegge prosedyrer for å fjerne informasjon eller hindre adgang til den. Dette fremgår av lovforslagets § 20. Etter norsk rett kan en part få midlertidig forføyning (midlertidig sikring). Dette gjøres normalt for å sikre et krav når saksøker ennå ikke har noe tvangsgrunnlag. Retten til midlertidig forføyning påvirkes ikke av innføringen av artiklene 12 - 14. Dette gjelder også beslag.

Bestemmelsen er en innføring av direktivets artikkel 12 nr. 3, artikkel 13 nr. 2 og artikkel 14 nr. 3.

11.2 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene hadde noen kommentarer til dette.

Til dokumentets forside