Ot.prp. nr. 4 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Nærings- og handelsdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av direktivet om elektronisk handel i norsk rett. Direktivet ble vedtatt 8. juni 2000 og trådte i kraft 17. juli 2000. Frist for implementering av direktivet var 17. januar 2002.

I mars 2001 sendte departementet et forslag til gjennomføring av direktivet på alminnelig høring. Gjennomføringen av ansvarsfrihetsbestemmelsene for ren videreføring, mellomlagring og overvåkning var tilnærmet ordrett etter direktivet. I forhold til lagring ble det presentert forskjellige alternativer, men med det felles utgangspunkt at en nettvert kun i forhold til opphavsrettslig materiale, rasisme og barnepornografi var nødt til selv å vurdere informasjonens lovlighet. Ellers var det tilstrekkelig at nettverten stanset tilgangen til materialet i tråd med avgjørelse fra domstol mv. eller etter mottatt melding etter et system om varsel og fjern.

I hovedsak ga høringsinstansene sin tilslutning til lovforslaget vedrørende gjennomføringen av ansvarsfrihetsbestemmelsene for ren videreføring, mellomlagring og overvåking, jf. kapittel 7, 8 og 10. Høringsinstansene var imidlertid uenige i hvordan bestemmelsene om ansvarsfrihet for nettverter skulle gjennomføres, jf. kapittel 9.3. Basert på høringsuttalelsene meldte departementet et lovforslag om gjennomføring av direktivet til EFTAs overvåkningsorgan i november 2001 etter kravene i direktiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter, endret ved direktiv 98/48/EF. Departementet mottok ingen kommentarer fra EFTAs overvåkningsorgan, og kun noen mindre innspill fra EU Kommisjonen.

I det videre arbeidet med gjennomføringen av direktivet ønsket regjeringen å sende ut et revidert forslag til gjennomføring av ansvarsfrihetsbestemmelsene. Utgangspunktet for ønsket om en slik revisjon var at det etter regjeringens oppfatning ville virke støtende på den alminnelige rettsbevisstheten om en nettvert kunne fritas fra ansvar for medvirkning til spredning av ulovlig informasjon, kun på det grunnlag at en domstol ikke hadde fastslått informasjonens ulovlighet. På denne bakgrunn ønsket regjeringen at det skulle fremlegges et lovforslag som var en tilnærmet ordrett gjennomføring av ansvarsfrihetsbestemmelsene for nettverter. På bakgrunn av dette sendte departementet 8. juli 2002 et revidert forslag til gjennomføring av direktivets ansvarsfrihetsbestemmelser for nettverter på alminnelig høring. Forslaget innholdt et lovforslag som var tilnærmet ordrett i forhold til direktivet og var således en innsnevring av ansvarsfriheten for nettverter i forhold til det opprinnelige forslaget.

På bakgrunn av at det i lovforslaget er blitt foretatt større justeringer, er det nye gjennomføringsforslaget til artiklene 12 til 15 sendt på ny EØS-høring. Etter å ha mottatt svar fra alle høringsinstanser i februar 2003, sendte departementet en ny melding til ESA 18. mai 2003, med en stillstandsplikt på 3 måneder. Departementet har ikke mottatt noen kommentarer i tilknytning til denne EØS-høringen.

Til dokumentets forside