Ot.prp. nr. 4 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Til innholdsfortegnelse

12 Andre endringer i ehandelsloven

Både ehandelsloven §§ 2 bokstav b og 7 første ledd viser til regulering i teleloven. Ifølge § 2 bokstav b får loven ikke anvendelse på behandling av personopplysninger etter teleloven med forskrifter og ifølge ehandelsloven § 7 første ledd kan en tjenesteyter tilby informasjonssamfunnstjenester (definert i loven § 1 annet ledd) uten noen forhåndsgodkjennelse eller lignende tillatelse som utelukkende har sin grunn i tilbudet om informasjonssamfunnstjenester.

Den 25. juli 2003 ble teleloven erstattet av en ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), jf. Ot.prp. nr. 58 (2002-2003).

På bakgrunn av dette må henvisningene til teleloven i ovennevnte bestemmelser i ehandelsloven endres slik at man viser til relevante deler av ekomloven. Se merknadene til bestemmelsene.

Til dokumentets forside